Zpět k evangeliu

Poselství Terezie z Lisieux

Okružní list generálních představených O.Carm. a OCD
u příležitosti 100 let od smrti svaté Terezie z Lisieux

Milí bratři a sestry na Karmelu!

1. Za několik měsíců začínají oslavy u příležitosti sta let od smrti naší sestry Terezie z Lisieux. Toto jubileum nás vybízí, abychom opět nově obrátili oči k této mladé karmelitce, člence tereziánského Karmelu ve Francii, která ve svých spisech dokázala vyjádřit hluboký pohled na vztahy mezi Bohem a lidskou existencí; byl to výsledek její osobní zkušenosti, ke které ji přivedl Duch Svatý.
2. Jejím posláním bylo vrátit nás zpět k tomu, co je na křesťanství podstatné: že Bůh je láska a dává se zdarma těm, kdo jsou v evangelijním smyslu chudí; že svatost není výsledek našeho konání, ale Božího jednání, které od nás očekává jen to, že se s láskou odevzdáme jeho spasitelné milosti. V tom její nauka neztratila na aktuálnosti a měla takový vliv, že přes třicet biskupských konferencí a tisíce křesťanů žádalo, aby byla prohlášena učitelkou církve.

Žena evangelia a kontemplace

3. Terezie z Lisieux žila svůj život v klauzuře Karmelu, a přesto byla prohlášena patronkou misií, neboť se jí podařilo spojit kontemplativní spiritualitu s její apoštolskou dimenzí. Zároveň zprostředkovala svou náboženskou zkušenost prostou a živou řečí, kterou mohou snadno pochopit a žít tisíce věřících všech národů a kultur. Svým návratem k evangeliu a k Božímu slovu, k historickému Ježíši a jeho velikonočnímu tajemství smrti a vzkříšení předešla 2. vatikánský koncil. V církvi, v těle Kristově, podtrhává primát lásky. Svědčí o spiritualitě všedního dne a o všeobecném povolání ke svatosti.
4. Zkušenost a nauka Terezie z Lisieux jako ženy má v naší době zvláštní význam, neboť pro ženu se otvírají nové perspektivy života a práce ve společnosti a v církvi. Žena je povolána k tomu, aby byla „znamením Boží něhy k lidskému pokolení“ (1) a aby obohatila lidstvo svým „ženským géniem“. Obojí uskutečnila naše sestra ve svém životě a ve svých spisech.

Nově chápat poselství Terezie z Lisieux

5. V sociálním a církevním kontextu naší doby a na pozadí naší vlastní kultury nám může četba děl naší sestry Terezie pomoci, abychom se soustředili na podstatné: s důvěrou se otevřeli Bohu, dobrému Otci, který nás miluje a chápe; následovali Ježíše, našeho bratra, který zůstává přítomným a blízkým, a je pro nás Cestou, Pravdou a Životem a otevřeli se vůči Duchu Svatému, který řídí dějiny našich řeholních společenství i naše vlastní malé dějiny. A to všechno v přijetí naší chudoby a slabosti, s jistotou, že nic a nikdo nás nemůže odloučit od Boží lásky, která je v Kristu Ježíši (srov. Řím 8,37-39).
6. Doufáme, že vám naše myšlenky pomohou se přidržet živé dynamiky této slavnosti, která se v jediném okamžiku může stát milostí pro celý Karmel: bratry, sestry, kněze i laiky.

Církevní aktuálnost Terezie z Lisieux

7. Během synody o zasvěceném životě citovali účastníci synody naši sestru při nejrůznějších příležitostech jako člověka, která má aktuální poselství pro církev na prahu třetího tisíciletí. Mezi proslovy, které se o ní zmiňovaly, vyniká příspěvek generálního sekretáře, kardinála Schotta, který svou trojiční zprávu zakončil těmito slovy:
„Budiž mi dovoleno, abych tuto zprávu zakončil připomenutím oné ženy, která je vynikajícím příkladem pro zasvěcený život v církvi: svaté Terezie od Dítěte Ježíše. (…) Tato sestra z Karmelu v Lisieux se vyznačuje pokorou, náboženskou prostotou a důvěrou v Boha. (…) Ve svém životopise mimo jiné poznamenává: ,Když jsem intenzivně toužila po mučednictví, hledala jsem odpověď v Pavlových listech. Apoštol vykládá, jak všechny nejdokonalejší dary nejsou nic bez lásky a že láska je nejlepší cesta, která bezpečně vede k Bohu. V tom jsem nalezla klid, (…) v srdci církve, své matky, budu láskou.‘“
8. Když Jan Pavel II. při své audienci 4. ledna 1995 mluvil o závazku modlitby, který na sebe bere zasvěcený život, poukázal na význam, jaký to má pro evangelizaci, a končil následujícími slovy:
„Proto je krásné zakončit tuto katechezi vzpomínkou na sv. Terezii od Dítěte Ježíše, která svou modlitbou a obětí takto sloužila evangelizaci víc, než kdyby se věnovala aktivní misionářské práci, a to natolik, že byla prohlášena patronkou misií.“ (2)
9. Posynodální apoštolská exhortace Vita Consecrata se zmiňuje právě o naší sestře tím, že podtrhuje její touhu být láskou v srdci církve (3) a její ideál, že chce být v jedinečné spolupráci spojená s aktivní misionářskou prací; tím, že opakuje její touhu milovat Ježíše a působit, aby byl milován (4), a to skrze společenství s ním: „Být tvou snoubenkou, ó Ježíši, (…) ve své jednotě s tebou být matkou duší.“ (5)

Pozvání k podstatnému

10. Terezie z Lisieux dokázala svým řeholním jménem „od Dítěte Ježíše a Svaté Tváře“ vyjádřit celý proces svého života, který ji vedl od účasti na vtělení (kenosis) k utrpení Ježíše Krista, a který nás skrze své velikonoční tajemství osvobodil od všeho otroctví k duchovní zralosti. Dokázala pochopit a žít takový obraz života Ježíše Krista, který proměňuje celý náš vztahový život a našim vztahům k Bohu, k bližním a k věcem propůjčuje novou dimenzi. Oproti obrazu smrti, který nás ovládá a zotročuje ve všech těchto oblastech, nacházíme obraz života evangelia, který nás osvobozuje a proměňuje. Posláním Terezie z Lisieux bylo právě toto: připomenout nám tuto pravdu a nově nás soustředit na to podstatné.
11. Na pozadí obrazu Ježíšova života, který krátce načrtneme, chceme prohloubit poselství Terezie z Lisieux: zve nás, abychom přešli od Boha-soudce k Bohu-Otci, který je i matkou; od nedůvěry k důvěře a odevzdání se Jemu; od hledání „dokonalosti“ k hledání společenství s Bohem; od složitosti k jednoduchosti; od zákonů, které zotročují, k zákonu konkrétní a činné lásky, který osvobozuje; od nezralosti k zralosti; od vnější askeze k evangelijnímu odříkání; od zásluh k prázdným rukám; od čistě duchovního rozjímání o Božím slovu a od složité modlitby k prostému kontemplativnímu pohledu; od nedosažitelné Marie k blízké Marii evangelia.

I. Ježíšovo pozvání k životu

Od fatalismu k odpovědnosti Božích synů a dcer
Od rozdělení k bratrskému společenství
Od egoistického používání dober ke sdílení

II. Terezie z Lisieux žije a ukazuje obraz Ježíšova života

Blízký Bůh, který nás miluje
Bůh utváří naše bratrství
Bůh, který od nás očekává hlásání radostné zvěsti

Závěr

Zpět