Prorok Eliáš

Eliáš Písmo svaté nám proroka Eliáše představuje jako muže Božího, který stále žije v Boží přítomnosti a horlivě bojuje za kult jediného a pravého Boha. Jeho práva rozhodně hájí na hoře Karmel; na hoře Horeb důvěrně zakusí přítomnost živého Boha. V následovaní proroka začali na hoře Karmel koncem 12. století první poustevníci svůj život ke cti bl. Panny Marie, takže Eliáše lze právem označit za „zakladatele“ a otce našeho řádu.

Dokumenty, magisterium

O modlitbě proroka Eliáše

Statě, přednášky

Eliáš, Elizeus a hora Karmel
Eliáš a Maria – hledání totožnosti
V duchu a síle Eliášově
Eliáš – ten, který kontempluje živoucího Boha
Eliáš v Novém zákoně
Eliáš v raném mnišství
Prorok Eliáš v karmelitánské tradici
Eliáš v tereziánském Karmelu

 Z exercicií kardinála C. M. Martiniho

Skryj se u potoka
Stojím v tvé přítomnosti
Poznání živého Boha – „Běda modloslužebníkům!“