Terezie od Ježíše: Odvaha a humor, ženskost a svoboda

Juan Antonio Marcos OCD

Na stránkách, které následují, představujeme některé klíčové pojmy, jež nám dovolují lépe poznat a pochopit jak psychologii, tak i jazyk oné okouzlující a vášnivé ženy, jakou byla Terezie od Ježíše. Její existenciální odvaha, autenticita života, její humor a její svoboda, stejně tak jako její raný feminismus, jsou v Evropě 16. století čímsi neslýchaným.
Naše klíčové pojmy si kladou za cíl nasměrovat člověka k aktuální a živoucí četbě, čili k četbě, která si všímá pozitivních „účinků“, jež mají mít tereziánské texty na život dnešních čtenářů, na nás. Nesmíme zapomínat, že tereziánské dílo má pro moderního čtenáře „přidanou hodnotu“, která spočívá v tom, že se nám předkládá především jako narativní/zkušenostní teologie („To vše na základě zkušenosti, neboť pak jde o něco jiného, než když se o tom přemýšlí“ – CV 6,3). Když nám Terezie „vypráví“, co prožila a zakusila (svou vlastní životní zkušenost), navazuje na hloubku života, kde se všichni cítíme propojeni jedni s druhými, a proto také se samotným Bohem.
„Aby mluvila o Bohu, ujímá se slova tím, že mluví o sobě samé“ (C. Kaufmann). Proto nám empatická četba jejích textů pomůže, abychom se lépe napojili na skutečného tereziánského ducha, abychom se ponořili do hlubin její duše, rozevřené před čtenářem, a abychom objevili, že v hloubce Tereziina nitra je všechno překvapivé. Neboť v hlubině nitra spočívá pravda o jejím životě a pravda o nás samotných. Z její osobní zkušenosti se vynořuje – jak se to děje vždy u opravdových mystiků – to, co je univerzálně lidské.

Odvaha a osobní rozhodnost
Autenticita a pravda
Tereziánský humor
Zdravá („svatá“) svoboda
Raný (předjímaný) feminismus
Závěr: známka kvality celého duchovního putování

Zpět