Svatá Terezie a karmelitánská řehole

SECRETARIATUS GENERALIS PRO MONIALIBUS O.C.D. – ROMAE

Teologicko-spirituální projekt reflexe pro bosé karmelitky

Pracovní materiál generální kurie OCD

Milé sestry,
naše svatá matka chtěla, aby sestry a bratři tvořili jednu rodinu a aby si vzájemně pomáhali při plnění našeho poslání v církvi.
Článek 242 vašich Stanov se obrací ke generálnímu představenému a říká: „Zvlášť pečlivě se bude starat o věrnou obnovu bosých karmelitek tím, že bude v dialogu s nimi podporovat plány a iniciativy týkající se duchovního růstu a formace.“
A nemůže tomu být jinak. Když II. vatikánský koncil hovořil o obnově řeholních řádů, řekl, že tato obnova z velké části závisí právě na formaci jejich členů.
Skončilo dlouhé období obnovy Stanov, a konečně se můžeme věnovat formaci, kterou po nás žádáte a kterou řád v uplynulých letech poskytoval klášterům.
Jako výchozí bod jsme vzali text vašich Stanov. Odborníkům v řádu jsme svěřili úkol připravit (pedagogicky a jasně) prohloubení různých kapitol. Aby byla naše služba účinná a aktuální nabízíme vám materiál v písemné formě, na kazetách a videokazetách. Každý klášter nám dá vědět jaké formě dává přednost.
Prosíme Pána, ať požehná našemu úsilí a ať nám všem pomáhá v růstu poznání a lásky k charismatu, které nám dal v církvi ke službě lidstvu.

P. Camillo Maccise, OCD
Generální představený

Naše řehole z pohledu svaté Terezie od Ježíše

V legislativě bosých karmelitek zaujímá řehole privilegované místo. Jako základní dokument má dvojí hodnotu: duchovní a legislativní. Byla skutečně prvním duchovním textem naší karmelitánské rodiny a první „formula vitae“ neboli pravidlem pro život. Terezie tyto dvě hodnoty ihned postřehla a od první chvíle je pojala do svého ideálu reformy a až do posledních let svého života se k nim vracela.
Toto Tereziino rozhodnutí se zde pokusíme představit. Bosá karmelitka se dnes na základě zkušenosti a myšlenek svaté matky snázeji ponoří do meditace řehole a lehčeji si osvojí jejího ducha. Pro větší jasnost se budeme držet, jak jen to bude možné, chronologie života a myšlenek naší svaté matky.

Před založením kláštera sv. Josefa
Skutečné objevení a nové rozhodnutí se pro řeholi
Kastilský text řehole přijatý světicí: verze nebo adaptace?
Návrat k „prvotní“ řeholi
Motivy vedoucí světici k volbě řehole
Řehole v hlavních Tereziiných dílech
Duch řehole
Text řehole v lidovém jazyce

 Zpět