Pastýřský list otce generála

k 200. výročí smrti
svaté Terezie Markéty Redi od Nejsvětějšího Srdce

Milým bosým karmelitkám a všem spolubratřím v řádu, spásu a vše dobré v Pánu!

7. března tohoto roku je tomu 200 let, co na Karmelu ve Florecii zemřela v pověsti svatosti naše spolusestra sv. Terezie Markéta Redi.
Toto datum nemůžeme přejít bez povšimnutí. Před naším zrakem znovu vystupuje milý zjev této mladistvé světice. Budí v nás city zbožnosti, skýtá nám látku k spasitelnému zahloubání a zamyšlení, kterého bych si přál, abyste se všichni zúčastnili.
Půvabný obraz této bosé karmelitky, jejíž život zhasl, když jí bylo 22 let, žije dále v lidských vzpomínkách, hlavně pro opravdovost jejího řeholního života, který začala sotva v 17 letech na Karmelu ve Florencii. Když byl 3. března 1929 předčítán dekret o schválení zázraků pro její blahořečení, papež Pius XI. řekl: „Tento krátký život se zcela vyznačuje úsilím po tom nejkrásnějším a nejvyšším, co existuje, po božsky krásném a vznešeném; byla to touha, která by sama o sobě stačila získat si úctu lidí. A toto úsilí, tento vnitřní růst, tato usilovná snaha dojít tak vznešeného cíle, nám představuje současně jiný obraz. Je to obraz andělsky podobných způsobů a nebeského míru, obraz nepopsatelné jednoduchosti. Je záviděníhodné, jak si nevšímala sebe samé a své vlastní velikosti. Tento obraz ji činí stále větší a krásnější.“ /Analacta OCD 1928-29/
Slova velkého papeže jsou platná ještě dnes. Platí především nám, kteří máme v církvi Kristově stejné povolání i poslání, které měla Terezie Markéta. Florentská světice patří k reformovanému Karmelu a je v jeho dějinách jednou z nejvzácnějších záruk a jednou z nejopravdovějších projevů tereziánského života. Byl to Karmel sv. matky Terezie od Ježíše, kde tato vyvolená duše dostala řeholní výchovu a kde v mlčení skrytého života se stala – k větší oslavě Boží a ke spáse duší – obětí lásky. Na Karmelu nalezla Terezie Markéta ony duchovní podmínky, jaké její duše, stvořená pro lásku, potřebovala, a také tam dospěla v krátké době k nejvyšší svatosti.
Její blízké jubileum je proto pro nás vybídnutím, abychom rozjímali poselství této mladé svaté bosé karmelitky. Můžeme bez váhání potvrdit zvláštní aktualitu jejího poslání pro Bohu zasvěcené a především rozjímavé duše, aniž bychom chtěli popřít její všestrannou hodnotu pro všechen Boží lid.

1. Poselství
2. Aktuálnost jejího poselství

Zpět