Zkušenost utrpení v životě Edity Steinové

Jan Machniak

Reflexe Edity Steinové, čili sv. Terezie Benedikty od Kříže, na téma utrpení jsou zvláštním svědectvím o zkušenosti lidského utrpení, protože se zakládají jak na vědecké analýze fenoménu utrpení, tak i na osobním prožitku utrpení, které se jí dotklo zároveň s objevem Krista, s odchodem od rodiny až po smrt přijatou vědomě v duchu oběti za vlastní národ. Edita Steinová poznala Krista především v pohledu na jeho poslání zachránit svět, které se naplnilo skrze utrpení na kříži a smrt. Její chápání „vědy Kříže“ je mimořádnou zkušeností židovky, která prožívá jakožto křesťanka ztotožnění s vyvoleným národem a objevuje místo utrpení v jeho dějinách.
V naší analýze utrpení u Edity Steinové budeme vycházet především z její autobiografie, která je zápisem osobních prožitků nahlížených z perspektivy obrácení ke křesťanství a budeme se odvolávat na poslední a nedokončené dílo Věda kříže (Kreuzeswissenschaft), ve kterém se věnuje tématu utrpení ve vztahu ke spásnému Kristovu utrpení. Nejprve ale přibližme vlastní pojem utrpení, který je klasickým tématem křesťanské víry a předmětem teologické reflexe, abychom následně poukázali na jednotlivé okamžiky v životě Edity Steinové, které ji přivedly ke zkušenosti utrpení pro Krista a nakonec až k tajemné „vědě Kříže“, kterou tušila v blížících se událostech.

Svět lidského utrpení
První střetnutí s utrpením
Solidarita se židovským národem v utrpení
Překonávání utrpení v Kristu

Přeloženo s laskavým souhlasem
krakovské provincie bosých karmelitánů

přeložila Jindra Hubková

Zpět