Svatý Jan od Kříže, čtenář svaté Terezie

P. Salvador Ros García OCD

Mezi první a nejlepší čtenáře svaté Terezie, jak co se týče jejích spisů – a to ještě předtím, než byly vydány – tak co se týče její duše – oné jiné knihy, kterou její vnitřní učitel psal v ní, dokud se neproměnila v živý text: „Mnoho věcí, které zde píši, nejsou z mé hlavy, nýbrž mi je řekl tento můj nebeský Učitel“ (Ž 39,8; 14,8; 23,1) – je třeba jmenovat svatého Jana od Kříže, prvního bosého karmelitána; toho, který žil v její blízkosti nejdéle; jediného, který zakusil její vyučování; toho, který opravdu poznal skrytá tajemství její duše; který ji uměl nasměrovat k nejvyšším zkušenostem jejího mystického putování; toho, který později tyto zkušenosti systematizoval a kterému – celkem vzato – na ní nejvíc záleželo, kdo se plně ztotožnil s rozletem jejího ducha.
A právě takový způsob četby, jenž není jen povrchní nebo vedený zvědavostí (jako četba prostého diváka, který čte věci zvnějšku), nýbrž vnímající zevnitř, sebe v to zahrnujícím či empatickým způsobem, kdy se čtenář stává skutečným účastníkem a spoluautorem textu, si klademe za cíl ukázat v této přednášce. A podáme Vám ji v narativní podobě, jako kdyby se jednalo o film, i shodně s obvyklou trojčlennou strukturou či členěním (navození, zápletka a rozuzlení), ba dokonce i s použitím techniky flash-back, to znamená tak, že začneme závěrem, předjímajíce poslední záběr, abychom byli hned nyní schopni retrospektivního pohledu.
Záběr, který představíme svému zraku a kterým začneme tento virtuální film, je pohled na fra Jana od Kříže, čtoucího první vydání děl matky Terezie, připravené fra Ludvíkem z Leónu a publikované v Salamance v polovině roku 1588, šest let po smrti světice. Tento nádherný svazek věnovali představení Řádu císařovně Marii Rakouské „jako nejcennější klenot, který máme“ a stal se skutečným bestsellerem, neboť během necelých šestnácti měsíců vyšel třikrát.
Jak je známo, slavné první vydání tereziánských spisů se formálně představovalo jako trilogie: Kniha života, Cesta dokonalosti a Vnitřní hrad, přičemž každé z těchto děl bylo doplněno o řadu krátkých textů. Jako dodatky ke Knize života přiřadil editor na dvacet úryvků z Duchovních relací, mezi nimi i popis duchovního manželství, tedy události, k níž došlo v Avile dne 18. listopadu 1572, poté co světice přijala eucharistii z rukou fra Jana od Kříže (srov. R 34).
Představme si nyní překvapení Jana od Kříže, když čte tuto tereziánskou pasáž a v textu vidí vytištěno své jméno, jméno jediného bosého karmelitána, který je výslovně uvedený v prvním vydání! I když jsou o Janu od Kříže v prvním vydání i jiné, skrytější zmínky, od této výslovné a významné se nyní můžeme vrátit pohledem zpět a zahájit chronologický sled filmu.

Navození: první léta (1567–1572)
Zápletka: ústřední desetiletí (1572–1582)
Rozuzlení: posledních deset let (1582–1591)
Závěr

Zpět