A. Mystická zkušenost eucharistie v toledském vězení

Teologickou analýzu básně je dobré začít identifikací hlavního symbolu: co nebo koho označuje „onen věčný pramen, který je skrytý“? Kdybychom měli vycházet pouze z toho, co tvrdí většina odborníků, dospěli bychom k závěru, že Nejsvětější Trojici. (45) Avšak je tomu skutečně tak? Věnujeme-li pozornost vlastnímu textu a strofickému rozvoji, zjistíme velmi snadno, že symbol pramene zde odpovídá výhradně Bohu Otci. Co mě vede k tomuto přesvědčení? Předně, strofy, které jsou výslovně věnovány Synu a Duchu svatému (tedy osmá a devátá) nehovoří o těchto božských Osobách jako o „prameni“, nýbrž jako o „proudech“ (corrientes), které vycházejí z „tohoto pramene“ (srov. osmá strofa), respektive „z těchto dvou“ (srov. devátá strofa). (46) Symbol pramene je tedy třeba vyhradit výlučně Bohu Otci. Ale nejen to! Mezi úvodní motivem a první strofou, ani mezi první strofou a následujícími strofami (až po christologickou osmou strofu) navíc nedochází k žádné změně perspektivy ani k jakémukoli jinému formálnímu či materiálnímu posunu, což v praxi znamená, že všechny tyto strofy je třeba číst jako věnované Otci! A pokud máme tyto údaje dovést až do důsledku, pak rozdělení básně na prvních sedm (respektive deset strof) a závěrečné tři (na základě výše uvedeného rozlišení „onen“ a „tento pramen“) se netýká přechodu od Otce k Synu či od Trojice k eucharistii, nýbrž dvou různých perspektiv, vztahujících se ovšem stále k prameni, tedy k Otci. Nezbývá nám proto, než konstatovat, že celá báseň Pramen je věnována Bohu Otci! (47) A jako interpretační klíč pro její četbu nám může posloužit následující výpověď Segundina Castra: „V básni Pramen Jan obdivuhodně ztvárnil svou víru v Otce, Boha, který se rozprostírá nad člověkem jako život a milost prostřednictvím ostatních dvou Osob Trojice, jímž je také pramenem; a konečně, jako spočívajícího rovněž v eucharistii, odkud zaplavuje člověka sebou ve svém vzkříšeném Synu.“ (48)

Teologická struktura básně a její základní výpověď
Bůh Otec – věčný pramen všeho
Bůh Otec v eucharistii

Zpět na úvod