Eliáš – ten, který kontempluje živoucího Boha

Marco Chiolerio

Chceme uvažovat o postavě a svědectví jednoho velkého proroka, Božího muže, který ovlivnil a ovlivňuje židovskou, křesťanskou i muslimskou spiritualitu. Chceme do hloubky proniknout jeho poselství pro současnou církev, jejíž součástí je i karmelitánská rodina, pro náš každodenní duchovní život, a chceme zhodnotit, zda je jeho nauka pro náš svět dosud aktuální. Avšak jeho duchovní profil je velmi bohatý a členitý, takže během zhruba třičtvrtě hodiny nemáme dostatečný prostor k tomu, abychom pročetli a do hloubky prozkoumali texty, které tvoří takzvaný „Eliášovský cyklus“ (1 Král 17 – 2 Král 2). Pokusím se tedy nabídnout jakýsi souhrn z pohledu biblické teologie ve službě spiritualitě. Ponecháme stranou zajímavé historické otázky, podněty, které zmiňované texty skýtají pro teologii proroctví, a zaměříme se na Eliáše jako na „oranta“, jako na vzor všech těch věřících, kteří odhalili nebo touží odhalit význam – nebo lépe bytostnou povahu – modlitby jako touhy po úplném společenství s živoucím Bohem.

Eliáš u potoka Kerít
Eliáš v Sareptě
Eliáš na Karmelu
Eliáš na cestě k hoře Chóreb
Závěr

Zpět