Formátor jako sochař

Výzva, funkce a zodpovědnost

Fr. Desiderio García Martínez O.Carm.

Michelangelo, jeden z velkých renesančních mistrů, tvrdil, že práce sochaře spočívá v osvobozování tvaru, (1) který odpradávna tkví skrytý, jak tomu sám věřil, v hloubi kamene. A to je patrné u některých z jeho nedokončených skulptur. Ty podle některých odborníků působí dojmem, jako by se sochy v usilovném boji draly ze zajetí mramoru. Poslání formátora, stejně jako poslání sochaře, spočívá v osvobozování skryté krásy. Formátor se stává tím, kdo osvobozuje. Mnohdy se nám tají dech, když jako tiší svědkové pozorujeme tu úžasnou proměnu, kterou s neobyčejnou zručností tvoří velcí sochařští mistři. Proměnu, při níž jsou kvádry mramoru s jeho vadami, prakticky nekvalitního materiálu, který jiní označili za odpad (jak tomu bylo v případě Michelangelovy sochy Davida) (2), přetvářeny v úžasná umělecká díla. Rád bych se tohoto pohledu přidržel a směle prohlásil, že karmelitán pověřený formací (formátor) je povolán k tomu, aby se stal také umělcem. Umělcem, který dokáže rozjímat (RIVC 23), vidět Božíma očima a milovat Kristovým srdcem. Který je schopen v každém člověku, jenž mu byl svěřen, zahlédnout umělecké dílo, jež může v srdci dotyčného jakožto jediný určující formátor tvořit pouze Bůh, podobně jako sochař tvoří sochu. Dokument RIVC (3) v čl. 1 podle terminologie svatého Jana od Kříže přirovnává Živý plamen lásky – Ducha svatého – k božskému umělci, který ty, kdo vystupují k vrcholu hory Karmel, postupně přetavuje ohněm své lásky: „Na naší cestě k Hoře nás Bůh vede na poušť, tak jako vedl proroka Eliáše. Tam nás živý plamen Boží lásky přetváří, přičemž nás zbavuje všeho, co není jeho a co zatemňuje jeho dar, a dává v nás vzniknout a zazářit novému člověku podle obrazu Kristova.“
Pro úvahu na dnešní den našeho setkání je vybrána četba dvou článků z RIVC (čl. 57 a 58). Než si tyto dva články budeme ve skupinkách číst a diskutovat o nich, pohovořím o následujících bodech:

  1. Formace je dílo Boží
  2. Formátor má být starší bratr, který už „viděl Pána“
  3. Úkol formace zahrnuje: vzdělávat, utvářet a doprovázet.

A připojím exkurz o tom, že formátor má být průvodcem v umění rozlišovat.
Přednáška bude protkána výňatky z duchovních spisů Jana od Kříže a Terezie od Ježíše. Byl bych mohl vybrat jiné autory z naší tradice, ale vybral jsem právě tyto učitele. Oba totiž mistrně shrnuli a popsali pedagogický postup karmelského duchovního doprovázení, který směřuje k proměně a k jednotě s Bohem skrze lásku.

Bůh, jediný formátor
Formátor, starší bratr, který „viděl Pána“
V  čem spočívá formátorův úkol
Formátor – průvodce v umění rozlišování
Závěr

Zpět