Modlit se znamená vyslyšet přání Boha

O prosebné modlitbě

Petr Beneš

Prosebná modlitba jistě patří k těm nejčastějším, s nimiž se na Boha obracíme. A on sám nás k ní vybízí. Aby však mohl naše prosby vyslyšet, musí nás dovést k skutečnému tónu opravdové prosby. Než řekneme „prosím“ skutečně upřímně a bez postranních úmyslů, tak jako svého otce prosí malé děti, může někdy uplynout celý život. Z vlastní zkušenosti víme, že opravdu prosit nás naučí situace, které se prostě vymknou našim plánům a kontrole a dají nám tak pocítit naši nesoběstačnost a závislost na druhých – nemoc, rodinná krize, profesionální selhání. Uvědomíme-li si, že tou nejhlubší potřebou, kterou máme, je potřeba Boha, otevřeme svou „malou“ prosbou stavidla přívalům Boží milosti. A dostaneme daleko víc, než bychom kdy očekávali.

Proč přednášet prosby Bohu, který je vševědoucí?

Prosit by vlastně nemělo být nic těžkého, tak jako celý křesťanský život je ve své podstatě prostý a nesložitý, je pro maličké, pro děti. „Není obtížné být malý, být dítě. Není to obtížné, ale my takoví nejsme – a to je hřích, hřích s velkým H, náš hřích.“ (Molinié) Proto je to i s naší prosebnou modlitbou trošku komplikovanější.
Pán Ježíš nás vyzývá k vytrvalým prosbám. Proč ale vlastně Boha o něco prosit, když je vševědoucí, zná i to, co je skryté, a ví, co potřebujeme, lépe než my sami?
Boží vůli opravdu nelze měnit, modlitba tedy určitě není způsobem, jak dát Bohu vědět, co mi schází, aby honem napravil to, co ve svém plánu opomněl. Tajemství prosebné modlitby úzce souvisí s jedním z nejpodivuhodnějších tajemství naší víry – se vztahem Boží všemohoucnosti a lidské svobody. Byli jsme pozváni ke svobodné spolupráci na Božím plánu, a naše svobodná rozhodnutí i prosby jsou do tohoto plánu „započítány“. Prosba nás tedy otevírá, abychom vnitřně, svobodně přijali to, co pro nás Bůh přichystal. Namísto abychom trpně nesli, co se musí stát, můžeme se v našich prosbách otevřít hlubokému smyslu událostí, jichž máme být účastni. Tak i naše prosby v modlitbách „připravují duši i svět, aby v nich mohla růst Boží milost“. (Moynihan)

Oč můžeme Boha prosit?
Problémy s „nevyslyšením“ našich proseb

Zpět