Dokument o meditaci

List biskupům katolické církve
o některých aspektech křesťanské meditace

Úvod

1. Mnozí křesťané naší doby opravdu touží po tom, aby si navzdory mnoha překážkám, jež moderní kultura staví do cesty potřebě ztišení, usebranosti a meditace, osvojili opravdovější a hlubší způsob modlitby. Zájem, který v posledních letech rovněž mezi křesťany vyvolávají formy meditace spjaté s různými východními náboženstvími a s jejich specifickými způsoby modlitby, představuje nepřehlédnutelné znamení zmíněné touhy po duchovní usebranosti a po hlubším ponoru do Božího tajemství. Tváří v tvář této situaci si mnozí uvědomují nutnost, aby měli co nejdříve k dispozici bezpečná nauková a pastorační pravidla, která by sloužila formaci k modlitbě – s ohledem na její rozličné projevy – a která by zároveň také zaručovala setrvání ve světle pravdy zjevené v Ježíši Kristu a zakořeněné v ryzí tradici církve.
Tento list má za cíl odpovědět právě na výše zmíněnou naléhavou potřebu, aby různorodost způsobů modlitby včetně těch nových nikdy nevedla k tomu, že by se ztrácela ze zřetele pravá povaha modlitby jak osobní, tak společné. Následující směrnice jsou určeny v první řadě biskupům, aby jich využívali v pastýřské službě svým církvím a vedli tak veškerý Boží lid – kněze, řeholníky i laiky – k vroucnějšímu vzývání Otce skrze Ducha Krista, našeho Pána.

2. Stále četnější kontakty s ostatními náboženstvími i s jejich styly a metodami modlitby přivedly v posledních desetiletích mnohé věřící k tomu, aby si položili otázku o tom, jakou hodnotu by mohly mít pro křesťany mimokřesťanské formy meditace. Tato otázka se týká především orientálních metod meditace (1). Někdo se uchyluje ke zmíněným metodám modlitby z terapeutických pohnutek. Duchovní neklid života podřízeného překotnému rytmu technicky vyspělé společnosti vede některé křesťany k tomu, aby v těchto způsobech meditace hledali prostředek k dosažení vnitřního zklidnění a psychické rovnováhy. Tento list se nezabývá výše zmíněným psychologickým aspektem, protože jeho záměrem jsou teologické a spirituální otázky dané problematiky. Další křesťané, kteří usilují o otevřenost a vzájemné obohacování mezi různými kulturami a náboženstvími, se domnívají, že by jejich vlastní modlitba mohla prostřednictvím daných metod nemálo získat. Poukazují na to, že v současné epoše mnoho tradičních specificky křesťanských způsobů meditace upadlo v zapomenutí, a kladou si otázku – nebylo by tedy možné prostřednictvím obnovené výchovy k modlitbě obohatit naše duchovní dědictví tím, že do něho začleníme také to, co mu bylo doposud cizí?

3. Aby bylo možno na danou otázku odpovědět, je třeba nejprve alespoň v základních obrysech vyjasnit, v čem spočívá nejvnitřnější povaha křesťanské modlitby. Pak budeme schopni posoudit, zda a jakým způsobem mohou naši modlitbu obohatit metody meditace, jež se zrodily v jiných kulturních a náboženských kontextech. Za tímto účelem je nutno formulovat základní východisko: Křesťanská modlitba je vždy podmíněna strukturou křesťanské víry, v níž září pravda o Bohu a o stvoření. Z tohoto důvodu je modlitba uspořádána v pravém slova smyslu jako niterný a hluboký osobní dialog mezi člověkem a Bohem. Modlitba tak vyjadřuje společenství (communio) vykoupených tvorů s vnitřním životem osob Trojice. Toto společenství zakládající se na křtu a eucharistii, která představuje pramen a zároveň také vrchol života církve, vyžaduje postoj obrácení a vyjití – exodu – ze svého já vůči Božímu ty. Křesťanská modlitba je tedy vždy zároveň skutečně osobní i společná (communitaria). Varuje se proto všech neosobních technik, které se zaměřují pouze na vlastní já a které mohou vytvářet určité automatismy, v nichž modlící se člověk zůstává vězněm sebestředného spiritualismu, a tudíž i neschopen svobodného otevření se vůči Bohu, který stojí nad ním. Oprávněné hledání nových metod meditace v církvi musí být provázeno vědomím, že pravá křesťanská modlitba je ve své nejhlubší podstatě setkáním dvou svobod, tedy neomezené svobody Boži s ohraničenou svobodou člověka.

Křesťanská modlitba ve světle zjevení
Chybné způsoby modlitby
Křesťanská cesta sjednocení s Bohem
Otázka metody
Psychofyzické metody modlitby
»Já jsem cesta«

Zpět