Neboj se, malé stádce

Kněží ve službě nové evangelizace v církvi uprostřed sekularizovaného světa
Promluva k českým a moravským kněžím Praha, 15. 4. 1999

kard. Carlo Maria Martini

Předmluva

Eminence, Excelence, drazí kněží, jsem velmi rád, že se mohu setkat s kněžími pražské diecéze i ostatních diecézí, a srdečně vás zdravím s přáním pokoje a radosti ze vzkříšeného Pána.
Když k vám promlouvám, pociťuji určitou bázeň a chvění: především proto, že neznám vaši řeč a musím namáhat překladatele, a pak protože neznám dobře vaše historické a kulturní prostředí, témata, jež jsou pro vás nejdůležitější.
Přijel jsem do Prahy se stovkou kněží mé diecéze s touhou seznámit se s kulturním klimatem, v němž působíte. Z tohoto důvodu jsme velmi ocenili setkání s mým drahým spolubratrem, kardinálem Vlkem, s nímž se již po léta cítím velmi sblížen a který ve svých zkušenostech prožil některé z nejzávažnějších problémů našeho století: střet s ateismem, s komunistickou ideologií a nyní se sekularizací.
Já sám jsem, již téměř 20 let, biskupem diecéze, která zahrnuje velkoměsto vyznačující se všemi problémy moderních metropolí: problémy ve vztahu k rodině, k práci, k imigraci, k veřejnému pořádku, k drogám, konzumismem, sekularismem, rostoucí náboženskou lhostejností.
V takovém kontextu si klademe otázku: Co znamená být knězem ve službě nové evangelizace v církvi uprostřed sekularizovaného světa? To je námět pro mou promluvu, námět, který nabízí množství zamyšlení, otázek, zkušeností.
Jsou to témata, která jsme prohloubili v posledních letech, především počínaje oním 2. lednem 1986, kdy Jan Pavel II. v listě evropským biskupům poprvé užil termínu „nová kvalita evangelizace“. Řekl tehdy: „Hlubokým a složitým kulturním, politickým a eticko-duchovním proměnám, které daly nové uspořádání životu evropské společnosti, musí odpovídat nová kvalita evangelizace, která by dokázala znovu předložit v přesvědčivých pojmech dnešnímu člověku trvalé poselství spásy.“
Od té doby se stále více užívala formulace „nová evangelizace“ také v oficiálních dokumentech církve. Např. v Christifideles laici z roku 1988 v podtitulu k číslu 34 čteme: „Nastal čas zahájit novou evangelizaci.“ A v apoštolském listě Tertio Millennio Adveniente papež na adresu synodů při přípravě na jubilejní rok píše: „Základním tématem synodů je evangelizace, totiž nová evangelizace“ (č. 21).
Nemám však v úmyslu teoreticky prohlubovat zmíněná témata, neboť nemám v oblibě abstraktní a všeobecné rozhovory. Spíše se chci přidržet Božího slova.

Ježíšovo osvětlující slovo

V Lukášově evangeliu je verš, který nám, podle mého názoru, pomůže pochopit, jaký má být vnitřní postoj kněze povolaného k evangelizaci v sekularizované společnosti. Ježíš říká: „Neboj se, malé stádce! Neboť vašemu Otci se zalíbilo dát vám království“ (12,32). Chtěl bych se s vámi zamyslet nad tímto textem ve dvou krocích: lectio a meditatio.

Lk 12,32 – lectio
Lk 12,32 – poselství pro nás dnes
Závěr: dar Eucharistie a Slova

Zpět