Vánoční dopis 2019


V Praze 10. prosince 2019

Milí přátelé,

srdečně Vás zdravíme na konci letošního roku, který byl pro nás velmi intenzivním časem milosti. Sv. Jan od Kříže píše v dopise jedné bosé karmelitce: „Nemyslete na nic jiného, než že všechno řídí Bůh…“ (D 26) Chceme se tedy spolu s Vámi za uplynulým rokem s vděčností ohlédnout a připomenout si, jak nás Pán vedl a čím nás obdaroval, a tak si znovu uvědomit, že „všechno řídí On“

Letošní rok je pro nás posledním rokem, který jsme celý prožily v našem „starém“ klášteře na Hradčanském náměstí. Byl pro nás krásný i náročný, prožívaly jsme chvíle intenzivní radosti z toho, že se o nás Pán stará, ale i chvíle kdy jsme kráčely s obtížemi, v holé víře. Jako komunita procházíme procesem stěhování poprvé, takže nám nechybí chvíle hledání a rozlišování. Při těžkostech i radostech zakoušíme často intenzivní pocit soudržnosti a jednoty našeho společenství. Všechny silně vnímáme, že v tomto období i celém procesu „všechno řídí Bůh“... Děkujeme Vám všem, kteří jste nás podpořili, ať už prací, modlitbou, finančním darem či prostou sympatií!

Naše sestry ve formaci zdárně pokračují. Sestra Terezie Marie od Matky Církve v únoru obnovila své časné sliby na další dva roky a sestra Alžběta Miriam od Božího Milosrdenství pokračuje v období časných slibů. Naše postulantka Alžběta měla 14. září o svátku Povýšení svatého Kříže obláčku. Spolu s karmelským hábitem přijala jméno sestra Marie Alžběta od Boha Otce. Každý významný krok našich sester během formace je pro nás důvodem k vděčnosti a radosti.

O slavnosti Panny Marie Karmelské oslavila 25 let od prvních slibů naše sestra Marie Anna od Ježíše. V předvečer slavnosti obnovila své sliby při mši svaté, které se zúčastnila její rodina a několik přátel. Spolu s jejími blízkými jsme děkovaly za dar jejího povolání na Karmel i za její vytrvalost a věrnost.

Jako každý rok, tak i letos jsme v prvním postním týdnu prožily exercicie, kterými nás provázel otec Jeroným Jurka OFM. Vedl nás po cestě „blahoslavenství“, která je jistou cestou za Bohem a s Ním. Život ve světle blahoslavenství nám umožňuje vidět svět jinak, tak, jak ho vidí Bůh. Učí nás na dar života, který nám Bůh dává, odpovídat totální vydaností našeho života.

V lednu přijal naše pozvání na den duchovní obnovy otec Vojtěch Kodet OCarm, který na naše přání zvolil téma: „Jak přežít stěhování“. Připomínal nám, že je třeba stavět na Kristu, na Jeho slově, nechat se Bohem vést krok za krokem, aby náš nový klášter byl zcela Božím dílem.

V listopadu jsme den rekolekce prožily s o. Davidem Peroutkou OCD, který nám připomněl nauku naší sv. Alžběty od Trojice o svátostné povaze skutečnosti. Všechno, co prožíváme, každé setkání, utrpení, slabost, všechny běžné činnosti a každodenní povinnosti jsou svátostí, která nám dává Boha. Svatá Alžběta nás učí nacházet Boha skrze vše, skrze všechny věci.

V polovině října, o slavnosti naší sv. matky Terezie, s námi slavil eucharistii otec nuncius Charles Balvo. V promluvě hovořil především o Tereziině důrazu na vztah přátelství s Bohem i s bližními a povzbuzoval nás, abychom stejně jako ona byli lidmi, kteří přátelství pěstují. Po mši svaté přijal otec nuncius pozvání na večeři s naší komunitou, při které s námi sdílel své zkušenosti z různých koutů světa.

V loňském roce jsme se na výzvu papeže Františka a celé církve vydaly na cestu tvoření federace, která má sdružovat kontemplativní kláštery, aby si navzájem pomáhaly žít své povolání a podporovaly se duchovně i hmotně. Naše komunita spolu s komunitou sester v Dačicích se rozhodla být součástí federace Ducha Svatého, kterou kromě nás tvoří kláštery sester z Polska, Slovenska a Ukrajiny. V březnu jsme se sešly nad tvořením stanov, které byly v květnu schváleny Apoštolským stolcem, čímž byla naše federace oficiálně ustanovena. V září byl schválen asistent federace, kterým se stal o. Krzysztof Górski OCD, jeden z otců krakovské provincie. První týden v prosinci pak proběhlo první zasedání naší federace, během kterého byla zvolena předsedkyně federace s radou. Stala se jí sestra Teresa od Dítěte Ježíše z Čenstochové. Shromáždění se zúčastnil také o. Rafał Wilkovski, který je generálním delegátem pro mnišky bosé karmelitky, a ve společném úsilí nás velmi podpořil. Setkání proběhlo ve velmi srdečné atmosféře a touze vzájemně se více poznat. Věříme, že naše federace tak opravdu bude „společenstvím společenství“, které si na cestě za Pánem pomáhá.

Na závěr našeho vánočního dopisu bychom Vám všem rády znovu poděkovaly za všechnu vaši pomoc, podporu, za vaše modlitby a zvláště za pouta přátelství, která nás s vámi pojí. Jsme Pánu vděčné, že si můžeme navzájem být oporou, že tady na zemi putujeme společně. Modlíme se za Vás i za všechny, které máte rádi.

Sv. Jan od Kříže v dopise, který jsme citovaly na začátku, pomáhá zaměřit pohled své duchovní dcery – a tedy i nás – na Boha. Chce nám pomoci vnímat, že za vším, co každodenně prožíváme, je Bůh, že „vše řídí“, že se Mu nikdy nic nevymkne z rukou. Dále pak v dopise pokračuje: „… a kde není láska, vložte lásku a naleznete lásku…“ My ale sami ze sebe nejsme lásky schopni. Máme však Boha, který naše srdce může a chce svou láskou naplnit. Vyprošujme si tedy navzájem u jesliček, aby se naše srdce stále více Pánu otevírala a mohla skrze ně proudit jeho láska na všechny, se kterými se setkáme. Kéž tedy Dítě Ježíš o letošních svátcích naplní naše srdce svou láskou, pokojem a radostí!

Pokojné a požehnané Vánoce i celý rok 2020 Vám přejí

Vaše sestry bosé karmelitky z Prahy

Zpět