Novéna ke sv. Terezii z Los Andes

Úvodní poznámka

Myšlenky, které každý den nabízíme – k několika minutám rozjímání – jsou vzaty z textů Deníku a dopisů svaté Terezie z Los Andes. Bylo by dobré vštípit si je do paměti, abychom se k nim mohli vracet během dne.
Každý den novény se vžijme se do přítomnosti Boží, požehnejme se znamením kříže a smiřme se s Bohem. Potom se modleme následující modlitbu:

Svatá Terezie z Los Andes,
která ses skrze Marii proměnila
v dívku zamilovanou do Ježíše Krista,
jsi vzorem svatosti a dokonalosti pro církev.
Uměla ses smát, milovat, bavit se a sloužit.
Byla jsi silná, abys snášela bolest,
a šlechetná, abys milovala.
Umělas nazírat Boha v prostých věcech života.
Ukaž nám lásku Otce,
abychom žili radostně v přátelství s Ním.
Přimlouvej se za nás
a vyprošuj nám lásku a pokoj.
Svatá Terezie z Los Andes,
vyvolená dcero církve, karmelitko,
přítelkyně mladých, služebnice chudých,
pros za nás každý den.
Amen.

Následuje čtení, kde každý den má své vlastní texty. Po několikaminutovém rozjímání následuje modlitba Otčenáš, Zdrávas a Sláva Otci a závěrečná modlitba.

1. den: Život z víry

„Nech se uchvátit Bohem!“
„Žij v Bohu skrze víru. Všechno se změní, když se člověk dívá na toto Božské Slunce. Ať se víra pro tebe stane sklíčkem, které ti odhaluje tvého Stvořitele. Duše, která má víru, má všechno, protože má Boha. Utrpení se s ní změní.“
„Život víry nespočívá v ničem jiném, než že si vážíme věcí a tvorů a posuzujeme je podle toho, jak o nich soudí Bůh. Například pokoření, které snášíme v duchu víry, je přijímáno s radostí, protože skrze ně se duše více připodobňuje pokořovanému Ježíši.“

Otčenáš, Zdrávas, Sláva Otci …

Modlitba: Svatý Otče, tys ozdobil svou služebnici Terezii z Los Andes pevnou a zářivou vírou; dej nám, abychom tak jako ona za všemi událostmi našeho života odhalovali Tvou láskyplnou ruku, a na její přímluvu nám udělil milost, abychom Tě stále hledali. Skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

2. den: Naděje

„Duše, která svou naději vkládá v Boha, se nemusí bát, protože všechny překážky a potíže překoná On sám.“
„Důvěřuj Ježíši! Jeho srdce se snadno rozechvěje. Nemůže strpět, aby zabloudily ovečky z jeho stáda. Nechá těch devadesát devět a jde hledat tu, která Ho opustila.“
„Vrhněme se, i s našimi chybami a hříchy, do propasti, oceánu milosrdenství. Ježíš má soucit s naší bídou, vidí až na dno našeho ubohého srdce. A tak se tedy neboj, strach lásku umenšuje.“

Otčenáš, Zdrávas, Sláva Otci …

Modlitba: Pane, naděje těch, kdo v Tebe věří; Tys dal svaté Terezii z Los Andes slepou důvěru, že modlitbou dosáhne vše, oč Tě prosila; na její přímluvu posilni naši naději, že Tě jednou spatříme v nebi a že obdržíme to, oč Tě nyní s plnou důvěrou žádáme. Skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

3. den: Láska

„Bůh se stal tvorem. Trpěl a zemřel za nás. Bůh se stal pokrmem svatých tvorů. A to, že my zůstáváme chladní, že zapomínáme na Jeho lásku, že Mu nedáváme celé naše bytí, je obrovský nevděk.“
„Nebuďme skoupí. Jedině On je schopen naplnit naši touhu.“
„Nedívejme se na to, co děláme, ale spíš na to, co nám chybí, abychom odpovídali na Jeho lásku.“
„Když se miluje, všechno je radost, kříž netíží, mučednictví se necítí, žije se víc v nebi než na zemi.“

Otčenáš, Zdrávas, Sláva Otci …

Modlitba: Ty jsi svou láskou naplnil srdce a celý život své služebnice Terezie z Los Andes; na její přímluvu Tě prosíme o milost, abychom Tě milovali celou silou našeho srdce, vroucí a věrnou láskou, jakou měla ona, a abychom Tvé lásce v ničem neodporovali. Dej nám také to, oč Tě dnes prosíme, jenž žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

4. den: Ježíš Ukřižovaný

„Ve stínu kříže mizí každá hořkost.“
„Ráda bych, aby oči Vaší duše byly upřeny na Ježíše Ukřižovaného. Tam najdete nejen úlevu v bolesti, ale také se naučíte trpět v tichosti, bez reptání – uvnitř i navenek.“
„Utrpením se mohu připodobnit Ježíši Ukřižovanému. To je můj jediný ideál.“

Otčenáš, Zdrávas, Sláva Otci …

Modlitba: Pane Ježíši Kriste, z poslušnosti k vůli Otce a pro lásku k nám jsi přijal utrpení kříže; dej nám na přímluvu Terezie z Los Andes, abychom přijímali utrpení, které nám připravuje život a úsilí o zlepšení situace našich bratří a sester. Pro bolesti svého utrpení nám dej, oč Tě nyní s důvěrou prosíme, je-li to Tvá vůle. Ty, jenž žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

5. den: Eucharistie

„Bůh se stal Pokrmem svých tvorů. Hloubala jsi někdy nad tímto bláznovstvím lásky?“
„Jakou slabost může, po nasycení tímto Božským pokrmem, cítit duše při plnění svých povinností?“
„Svaté přijímání je nebe na zemi … Po svatém přijímání máme všechno, protože máme Boha, jenž je naším nebem v tomto vyhnanství.“
„Přijímejme co nejčastěji, abychom Ho více milovali. Kdo se přibližuje k ohni, zahřeje se.“

Otčenáš, Zdrávas, Sláva Otci …

Modlitba: Otče, Ty jsi skrze časté svaté přijímání a rozjímání velikonočního tajemství přivedl svou služebnici Terezii z Los Andes k láskyplné důvěrnosti s Ježíšem. Na její přímluvu nám dej, aby i v nás svaté přijímání probouzelo horlivost a posilovalo nás, abychom stále věrněji sloužili Tobě a našim bratřím. Na její přímluvu nám dej také to, oč Tě nyní prosíme. Skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

6. den: Úcta k Marii

„Maria má být mým zrcadlem. Protože jsem její dcera, musím se jí podobat a tak se budu podobat Ježíši.“
„Mluv se svatou Pannou od srdce k srdci. Když se cítíš sám, podívej se na ni a uvidíš, jak ti s úsměvem říká: ,Tvá matka tě nikdy nenechá samotného.‘ Když, smutný a sklíčený, nenacházíš nikde úlevu, uteč se do její přítomnosti a uplakaný pohled Tvé matky, který ti říká: ,Není bolest, jako je bolest má,‘ tě posílí, protože vlije do tvé duše kapku útěchy, která padá z jejího bolestného srdce.“
„Ujišťuji tě, že modlitba svatého růžence naplňuje duši štěstím.“

Otčenáš, Zdrávas, Sláva Otci …

Modlitba: Nebeský Otče, Tobě se zalíbilo, aby se Panna Maria stala matkou tvého Syna a matkou naší; dej nám, abychom jí tak jako svatá Terezie z Los Andes prokazovali něžnou a důvěryplnou oddanost, která by nás vedla k tomu, abychom ji napodobovali tím, že se náš život stane jediným ano k Tvým plánům, které s námi máš. Skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

7. den: Láska k bližním

„Kolik dobrého může udělat mezi svými svým zasvěcením; pokud nehledáš své pohodlí, ale dobro druhých!“
„Láska k našim bližním je měřítkem naší lásky k Bohu.“
„Ze všech sil se snažím, abych učinila druhé šťastnými.“
„Věnujme se svému bližnímu, služme mu, ačkoli nám to působí odpor. Tak dosáhneme, že na trůn našeho srdce zasedne náš Pán, náš Bůh, náš Stvořitel.“

Otčenáš, Zdrávas, Sláva Otci …

Modlitba: Pane Ježíši Kriste, Ty jsi nám svou smrtí na kříži dal důkaz největší lásky; na přímluvu svaté Terezie z Los Andes nám uděl milost, abychom se velkoryse a nezištně oddali lásce a službě našim bratřím. Dej nám také to, oč Tě dnes prosíme, jenž žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

8. den: Chudoba, duch oběti

„Kvůli Ježíši jsem raději chudá a pracuji… Když jsem chudá, podobám se více tomu, jenž neměl kde hlavu složit.“
„Když nemám nic, zůstává srdce čisté, jen pro Boha. Cítím se šťastná uprostřed takové chudoby, protože mám Boha a On sám stačí.“
„Je třeba, aby Bůh věděl, že kalich, který piji, je velmi hořký.“
„Oběti, které přináším, nejsou oběti; láska vše osladí a ulehčí.“

Otčenáš, Zdrávas, Sláva Otci …

Modlitba: Pane, ty sis zvolil žít svůj pozemský život v chudobě a nouzi od Betléma až ke Kalvárii; na přímluvu svaté Terezie z Los Andes nám uděl milost, abychom se odpoutávali od nepotřebného a nadbytečného a dovedli užívat pozemských dober se srdcem odpoutaným od nich, abychom jimi mohli sloužit druhým, především chudým, a tak sloužit Tobě. Dej nám také milost, abychom hledali Tebe, jenž žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

9. den: Sjednocení s vůlí Boží

„Buďme hostiemi ke chvále Nejsvětější Trojice. Jak? Tím, že budeme v každém okamžiku plnit Boží vůli.“
„Abych zcela patřila Bohu, musím dokonale plnit jeho Božskou vůli. Jestliže On je můj Otec a zná přítomnost, minulost i budoucnost, proč bych se neodevzdala s úplnou důvěrou?“
„Obětujme se Otci s láskou, abychom plnili jeho klaněníhodnou vůli. To je plán svatosti, kterou ti navrhuji.“
„Nevím, co bych dělala, abych celému světu hlásala slepou odevzdanost do Božích rukou.“

Otčenáš, Zdrávas, Sláva Otci …

Modlitba: Ježíši, ty jsi prohlásil, že Tvým pokrmem je plnit Otcovu vůli. Skrze svou služebnici Terezii z Los Andes, která žila bezpodmínečně oddaná Tvým plánům a úmyslům, nám uděl milost, abychom přijímali všechny zkoušky, nemoci a utrpení jako projev Tvé posvěcující vůle, abychom se tak mohli připodobnit Tobě a jednoho dne dojít do Tvého království, kde se Tvá vůle uskuteční plně a navždy. Dej nám také, je-li to pro Tvou větší slávu, to, oč Tě nyní prosíme, jenž žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Zpět