Sv. Terezie od Ježíše a Panna Maria

zbožná úcta, zpodobňování, mystická zkušenost

P. Vojtěch Kohut OCD

Úvod

V rozsáhlé produkci studií o nauce sv. Terezie není přílišná hojnost děl, které dávají vyniknout vztahu mezi Terezií a Pannou Marií. Dokonce vzniká dojem, že toto téma není v celku Tereziiny zkušenosti a nauky významné, či že tu snad ani není. Že v centru stojí lidství Kristovo, smysl pro Boha či zkušenost s modlitbou, a to že nechává v Tereziině mystické zkušenosti a nauce málo místa pro Mariino tajemství.
Tento dojem může být správný jen jako výzva pustit se do bádání o tomto tématu. Je pravda, při prvním přihlédnutí, že mariánské téma se bezprostředně v Tereziině duchovní nauce neobjevuje. Marii není věnováno žádné zvláštní pojednání. Víme, že po komentáři k Otčenáši, který Terezie činí v Cestě dokonalosti, měl následovat komentář ke Zdrávas Maria. „Chtěla jsem vám poskytnout něco o způsobu recitování Zdrávasu, ale vzdala jsem to, neboť jsem příliš obšírně pojednala o Otčenáši.“ (42,4) Terezie vyjadřuje tuto touhu, z níž můžeme vyčíst cosi o žité zbožné úctě, kterou měla v srdci. Avšak navzdory tomu, že vznikly rozdílné verze Cesty, komentář ke Zdrávasu nebyl nikdy uskutečněn.
Nicméně bádání není marné. Aniž bychom se pouštěli do vyčerpávajícího rozboru všech mariánských textů v dílech sv. Terezie, není nesnadné shromáždit jisté základní prvky: Tereziinu osobní zbožnost k Marii, ideální obraz jejích ctností, který Terezie představuje díky zpodobňování Svaté Panny, vědomí, že Marie doprovází celou duchovní cestu k dokonalosti, jako vzor a jako matka, avšak především − a to je možná nejpůvodnější stránka Tereziiny mariánské spirituality − skutečnost, že nám podává svědectví autentické mystické zkušenosti s Pannou Marií co do dvou charakteristických aspektů: Mariina přítomnost v tajemství Kristově a to, že Maria Terezii nabízí účast na svých vlastních citech, aby tak mohla nově prožít tajemství Krista a Církve.
Obraťme tedy ve stručnosti svou pozornost k nejvýmluvnějším skutečnostem, které v tomto bádání vyvstávají. Zároveň si povšimneme významu, který má toto téma ať už v oblasti mariánské spirituality obecně, nebo ve více specifické oblasti týkající se zkušenosti s tajemstvím Kristovým, což je zkušenost Panny Nazaretské.

I. Život ve znamení Panny Marie
II. Mystické mariánské zkušenosti

Zpět