Závěr

49. Ukotveni ve zkušenosti s živým Bohem, který si učinil příbytek v nitru každého člověka, kterého stvořil ke svému obrazu a podobě, chceme obnovit vědomí našeho charismatu ve službě církvi a dnešnímu člověku, programovou četbou spisů Terezie od Ježíše. Toužíme znovu oživit tereziánské hodnoty a sdílet je: její citlivost vůči Bohu a člověku, jejího ducha modlitby a její otevřenost pro události odehrávající se v našem světě, její zodpovědnost za církev a jejího apoštolského ducha. A konečně také chceme, společně s Terezií, kontemplovat krásu „duší, v kterých Pán nachází takové zalíbení“ (7H 1,1), počínaje obnoveným vědomím důstojnosti každého z nás. Takto budeme rovněž schopni vnímat dnešního člověka pozitivním pohledem plným naděje a budeme moct postupovat tvůrčím způsobem při budování Božího království a při hlásání nového nebe a nové země. „Velikost Boží nemá hranice, nebudou je mít ani jeho díla“ (tamtéž). Bůh nepřestal jednat a nepřestává být Pánem dějin. Z tohoto důvodu chceme ukázat tereziánskou cestu jako velkou nabídku, kterou se Karmel cítí být zavázán učinit, aby tak rovněž muži a ženy XXI. století byli mystiky, lidmi, kteří zakusili Boha, objevili smysl svého života a chtějí tento život předávat svým současníkům.

MODLITBA KE SV. TEREZII OD JEŽÍŠE

Svatá Matko Terezie od Ježíše!
ty, která ses zcela vydala službě lásky:
nauč nás kráčet na cestě vnitřní modlitby
s rozhodností a věrností,
s pozorností upřenou k Nejsvětější Trojici, našemu Bohu,
stále přítomnému v nejvnitřnějšíu středu našeho bytí.
Upevni v nás základ
pravé pokory,
obnov v nás ducha odpoutanosti,
a bezpodmínečné bratrské lásky,
ve škole Panny Marie, naší Matky.
Daruj nám svou vroucí apoštolskou lásku k církvi.
Ježíš Kristus ať je naší radostí,
naší nadějí a naší silou,
nevyčerpatelným Pramenem
vnitřního života.
Požehnej naší velké karmelitánské rodině,
nauč nás modlit se z celého srdce, tak, jako ses modlila ty:
„Jsem Vaše, můj Pane, pro Vás jsem se narodila.
Co se mnou chcete udělat?“ Amen.

Zpět