Úvod

1. Báseň, jejíž první verš dal název tomuto dokumentu, je vyjádřením života pochopeného jako dar Boží lásky člověku, a zároveň života, který člověk daroval Bohu; takový byl život sv. Terezie od Ježíše, naší Matky. Její duchovní zkušenost jí dovolila žít zjevené pravdy víry jako pravdy nanejvýš konstitutivní pro její osobu (srv. DV 8): v Kristu je vykoupen člověk, stvořený k Božímu obrazu; On volá a očekává každého; ve společenství s ním jsme vedeni ke spáse; stejně jako Kristův život se život každého z nás uskutečňuje a naplňuje v poslušnosti Bohu Otci. Duchovní zkušenost naší Matky Terezie od Ježíše se však neredukuje na událost, která by se týkala jen jí samotné; je též základem našeho povolání: „počátek naší rodiny na Karmelu a hlubší smysl našeho povolání se úzce pojí s duchovním životem a charismatem svaté Terezie, především s těmi mystickými milostmi, jejichž vlivem se rozhodla pro obnovu Karmelu. Tak má být celý Karmel zaměřen na modlitbu a kontemplaci Božích skutečností a opírat se o evangelium a Prvotní řeholi.“ (KN 5)

2. Zároveň víme, že „způsob našeho života skvěle září u dvou světců (sv. Terezie a sv. Jana od Kříže) a nalézá výraz a podobu v jejich spisech. Proto charismata, kterými se oni vyznačují, a forma duchovního života jimi předložená nemohou být považovány jen za /jejich/ osobní. Ve skutečnosti náležejí k dědictví a plnosti povolání našeho Řádu, a to i pokud se týkají hlubšího sjednocení s Bohem a zakoušení božských skutečností.“ (KN 13) Proto, zapojeni do proudu návratu k pramenům, který probíhá v myšlení a životě křesťanstva, a který také Řád chtěl povzbudit prostřednictví posledních kapitulních dokumentů, chceme se na této XC. generální kapitule (2009) navrátit ke zdrojům našeho tereziánského charismatu, prostřednictvím návrhu stanovené osobní i komunitní četby spisů sv. Terezie, která nám pomůže obnovit vědomí naší identity a našeho poslání v církvi dnešních dnů.

3. Povzbuzujeme k této četbě, která navíc proběhne v prostředí příprav na pětisté výročí narození sv. Terezie od Ježíše (2015) proto, aby nám bezprostřední kontakt se spisy světice a jejich prohloubená četba, dovolili vstoupit do jí prožitého a nám zanechaného životního a duchovního dobrodružství. Chceme v sobě oživit jejího ducha, učit se z moudrosti zářící z jejích spisů. Jako učedníci i synové se k nim toužíme přiblížit v postoji naslouchání, abychom tak dali nový impuls našemu životu v souladu s tereziánským charismatem, ke službě církvi a světu. Snažíme se přijímat její slova jako zdroj naděje pro náš život jakožto lidí, křesťanů a karmelitánů.

4. Naše pozvání, pozorné k (evangelijní) výzvě zkoumat znamení času, jakožto Boží znamení (srv. EN 37), zaznívá v situaci, v níž si lidé dnešní doby uvědomují své povolání k duchovnímu životu, kdy se znovu objevuje zájem o mystiku a je požadována hluboká, dynamická spiritualita, založená na evangeliu, schopná otevřít mystické dimenze a poskytnou tak oporu v současných nejistotách. „Není snad znamením doby skutečnost, že i přes hluboké problémy, které přináší sekularizace, objevuje se rozšířený požadavek spirituality, který se z velké části odkrývá v obnovené potřebě modlitby?“ (NMI 33a) Tato „rozšířená potřeba spirituality“, zřetelná v moderní době, je spojena s širokou tradicí křesťanské mystiky, konkrétně se svědectvím karmelitánských mystiků: „Jak zde nevzpomenout, mezi mnohými zářnými příklady, nauku sv. Jana od Kříže a sv. Terezie od Ježíše?“ (NMI 33b).

5. Tento dokument, plod reflexe bosých karmelitánů shromážděných na XC. generální kapitule, se obrací v první řadě na řeholníky, avšak chce být pozváním také pro bosé karmelitky, pro členy sekulárního řádu a pro celou tereziánskou rodinu. Chce proto potvrdit a upevnit pouto jednoty mezi bratřími a sestrami, s cílem lépe uskutečnit a vyjádřit bohatství charismatu sv. Terezie v církvi. Víme, že rodina založená touto světicí, je otevřená rodina, která se během staletí trvale obohacovala novými členy, novými spolky a novými instituty. Nesmíme zapomínat na povolání mladých lidí, kteří jsou pro Řád zdrojem oživení, podobně jako děti, které přinášejí oživení rodinám. Zvláštním způsobem chceme pozvat naše sestry, bosé karmelitky, aby společně s námi vykonali tuto duchovní pouť vrcholící slavením výročí narození sv. Terezie. Ve spojení s nimi a s celou rodinou Karmelu, chceme nést pochodeň tereziánského charismatu a zaměřit naší pozornost v první řadě na hodnotu vnitřní modlitby v srdci církve a na apoštolskou plodnost velkodušného darování nás samých.

Pokračovat
Zpět