Kritéria pro přípravu plánu četby Tereziiných spisů

32. První kriterium nám poskytuje samotná osobní duchovní zkušenost Matky Terezie. Po svém obrácení uskutečnila, zakotvena ve vnitřní modlitbě, zkušenost stále hlubšího setkávání s osobou Ježíše Krista, v něhož věřila, kterého milovala a do nějž vkládala svou naději. S jeho pomocí byla proniknuta Trojičním životem a jeho prostřednictvím zasvětila svůj život službě církvi, prostřednictvím úsilí o kontemplaci s apoštolským a misijním zaměřením. Proto nás i naše četba musí přivádět ke Kristu, ke kontemplaci jeho tváře, zvát nás ke sjednocení s ním a činit nás svědky jeho lásky.

33. Na druhém místě, se zřetelem na moc Božího slova a Písma svatého v Tereziině zkušenosti a v souznění s opětným zhodnocením Božího slova v životě a poslání církve (srv. Biskupská synoda, říjen 2008), je třeba nabídnout četbu vycházející z biblické perspektivy, která je u Terezie úzce spojená s liturgií, „pramenem a vrcholem duchovního života“ (SC 14).

34. Na třetím místě, vycházeje z jedinečné Tereziiny zkušenosti církve, je možné navrhnout ještě jiný klíč k četbě jejích spisů. Vnímat potřeby dnešní církve a snažit se dát odpověď na její potřeby v oblasti spirituality a evangelizace, vycházeje ze tří souřadnic pokoncilní eklesiologie, které se v syntetizované podobě nacházejí v dokumentu Vita consecrata: zasvěcení, společenství a misie.

35. Díla svaté Terezie od Ježíše popisují styl bratrství, který je zvlášť významný v naší moderní společnosti, poznamenané individualismem, která potřebuje stále zřetelnější znamení společenství, svědčící o universálním bratrství, prostřednictvím plného prožívání čistoty, chudoby a poslušnosti: „rozhodla jsem se dělat to málo, co záleží na mě: zachovávat evangelijní rady s všemožnou dokonalostí a snažit se, aby tak činilo i těch nemnoho řeholnic z tohoto domu a spoléhala se na velkou dobrotu Boha, který nepřestává pomáhat tomu, kdo se všeho vzdá pro jeho lásku“ (CV 1, 2; srv. VC 87).

36. Další kritérium pro četbu přináší apoštolská a misijní dimenze, která z děl světice vysvítá. Zdůraznění zasluhuje její prožitek velikonočního tajemství, zdroje jakékoliv evangelizace a apoštolské služby, kterou dnes církev, na základě třetí části dokumentu Vita consecrata, po zasvěcených osobách žádá.

37. Konečně, přesvědčeni, že díla světice obsahují poselství platné pro naši dobu a pro všechny kultury, zveme k četbě s očima otevřenýma pro dnešní svět, s novou náboženskou a kulturní citlivostí, při stálém vědomí rozmanitých kulturních a náboženských kontextů, v nichž se uskutečňuje život Řádu. Rámcem této četby může být rámec dokumentu generální kapituly (2003): Na cestě se svatou Terezií od Ježíše a svatým Janem od Kříže: Návrat k podstatnému, 60-64; 74-78.

Pokračovat
Zpět