Pro Vás jsem se narodila

„Jsem vaše, pro Vás jsem se narodila, co se mnou chcete udělat?“

Návrh na přípravu oslav
pětistého výročí narození svaté Terezie od Ježíše (2015)

Předmluva otce generála

Je pro mě velkou radostí, že mohu doprovodit několika řádkami tento dokument, určený k přípravě oslavy pětistého výročí narození sv. Terezie od Ježíše, zasílaný do všech mužských i ženských komunit našeho Řádu. Jsem přesvědčený, že za rozhodnutím absolvovat zde předkládanou cestu formace stojí působení Ducha Božího, který nás posvěcuje a osvěcuje, a který podnítil k tomuto úsilí nejprve mého předchůdce P. Luise Aróstequi, od něhož pochází prvotní intuice, a následně spolubratry shromážděné na 90. generální kapitule, kteří přijali text, který nyní dostáváte k dispozici.
Bohatý obsah tohoto dokumentu nabízí – ve vhodně syntetizované formě – dvojí pomoc pro pochopení naší svaté Matky. Jednak zasazuje její zkušenosti do historického kontextu a jednak předkládá výběr tematických okruhů zvláště aktuálních a důležitých pro naši dobu. Teoretická perspektiva se v posledku konkretizuje v sérii návrhů jednání, které je možné realizovat na různých úrovních. Avšak nejdůležitější podnět lze vyjádřit v jediném jednoduchém imperativu: znovu pozorně čtěme sv. Terezii! Naučíme se každodenně živit jejím slovem a být v její společnosti!
Musí být jasné, že když mluvíme o přípravě oslavy výročí narození sv. Terezie, nemyslíme přímo na organizování liturgických slavností, na výsledky vědecké činnosti, nebo na pastorační iniciativy. Nelze zploštit veškerý program života celého Řádu, a to během celých šesti let, na přípravy a organizování tohoto typu. Příprava, kterou měla na mysli generální kapitula je především osobní a komunitní a záleží v obnoveném kontaktu mezi námi a naší svatou Matkou. K tomu může dojít jedině v tichu vlastní cely (srv. Mt 6,6) a při vzájemném sdílení nad slovy (svaté Matky), v prostředí důvěry a prostoty, během komunitních setkávání bratří a sester. Na hloubce tohoto kontaktu, na jeho trvání a intenzitě, bude záležet možnost autentické obnovy, kterou Řád potřebuje: znovu oživit vlastní charismatickou identitu, způsobem, který nese znamení naší doby a přijímá její těžkosti. Bez návratu ke zkušenosti, na níž se zakládá naše povolání, nemůžeme mít jistá kritéria, na jejichž základě bychom vykonali rozhodnutí, na nichž záleží naše budoucnost. Jak se často stává, největší a nejdůležitější rozhodnutí záleží na sérii drobných a skrytých každodenních voleb.
Je zřejmé, že četba spisů sv. Terezie bude tím bohatší, čím více bude doprovázena znalostí a používáním exegetických a interpretačních metod. Avšak základem zůstává přímé naslouchání slovům naši matky a učitelky. Přijměme závazek, věnovat každý den určitý čas, třeba i jen velmi krátký, četbě jedné stránky sv. Terezie a mnohé již bude vykonáno. Pouze každodenní kontakt s Terezií nám může dát znovu zakusit její charisma. Vím ze zkušenosti, že zmíněná každodenní věrnost není možná bez dlouhodobého „rozhodného rozhodnutí“, které staví tento osobní a ostatním skrytý závazek na přední místo v našem diáři. Zároveň není možná, pokud nejsme ochotni přistupovat k textu takoví, jací jsme, s našimi nevyřešenými problémy a vracejícími se otázkami, svobodní od předem hotových řešení. Dovolte mi jeden příklad. Jakmile otevřeme svazek děl sv. Terezie, narazíme na zvláštní prolog Knihy života, v němž dává čtenáři výstrahu, aby nezapomínal na temná zákoutí vlastní osoby, o kterých ji není dovoleno mluvit, neboť má psát pouze o svém způsobu modlitby a o milostech, které přijala. Toto prohlášení, které vybočuje ze zaběhnutého hagiografického schématu, nás přivádí k autentickému křesťanskému životu, prožívanému jako stálé obrácení. Když Terezie píše tento úvod, dělá tak proto, aby se nikdo necítil vyloučený z možnosti projít stejnou cestu a přijmout stejné milosti, které byly dány jí samé. Avšak v případě, že se mezi námi a Terezií od Ježíše, mezi naší pravdou a její pravdou, tyčí hradba stereotypů, které, více než historické pravdě o Terezii, odpovídají jistým hagiografickým schématům nebo jisté spirituální teologii, naslouchání jejím slovům se pro nás nebude moct stát zdrojem spásné obnovy, a vystavíme se riziku, že se změní v pouhé zbožné cvičení, z kterého v nejlepším případě budou moct vzejít úvahy řádu moralizujícího či spiritualizujícího.
Otvírají se před námi roky, které nás dělí od jubilea v roce 2015: budeme věrní závazku, který Duch svatý předložil naší řeholní rodině? Zkušenost nám dá odpověď. Mezitím však prosme Pána, aby se v nás, během této cesty, rozhořela naděje pramenící z povolání, které nám bylo dáno.

P. Saverio Cannistra OCD
Generální představený

 

Úvod

První část.
Tereziánské kořeny charismatu: životní kontext a klíčové body pro četbu

Historický, sociální, kulturní a náboženský rámec Tereziina života
Klíčové body pro pochopení Tereziiných spisů

Druhá část.
Pro aktualizovanou četbu Tereziiných spisů

Přibližování se ke kontextu naší doby na základě Tereziiny zkušenosti
Některé důležité body Tereziiny zkušenosti a nauky

Třetí část.
Kritéria pro přípravu plánu četby Tereziiných spisů a podněty k uskutečnění

Kritéria pro přípravu plánu četby Tereziiných spisů
Konkrétní podněty k uskutečnění

Závěr

Použité zkratky

Díla sv. Terezie od Ježíše
CV = Cesta dokonalosti, autograf z Valladolidu.
CE = Cesta dokonalosti, autograf z El Escorial.
R = Duchovní relace.
K = Konstituce.
Z = Kniha o zakládání.
H = Vnitřní hrad (1H, 2H, 3H, atd. = první, druhé komnaty, atd.)
V = Nad Velepísní.
Ž = Kniha života.

Ostatní dokumenty
KKC = Katechismus katolické církve.
KN = Konstituce a normy aplikace Bosých bratří řádu Panny Marie z hory Karmel
DV = Dei Verbum.
EN = Evangelii nuntiandi.
ET = Evangelica Testificatio.
MR = Mutue Relationes.
NMI = Novo Millenio Ineunte.
PC = Perfectae Caritatis.
VC = Vita Consecrata.

Ostatní
CITeS = Mezinárodní Tereziánsko-sanchuanistické centrum (Centro Internazionale Teresiano Sanjuanista)

Zpět