Chronologie života – stručná

sv. Terezie od Dítěte Ježíše a Svaté Tváře

(1873 – 1897)

1873 2. ledna V Alençonu (severozápadní Francie) se narodila Marie Františka Terezie Martinová (Marie Françoise Thérèse Martin) rodičům Ludvíkovi (Louis) a Zélii, roz. Guérinové jako jejich deváté dítě (čtyři děti jim zemřely v útlém věku); Terezie měla čtyři starší sestry (Marie, Pavlína, Leonie, Celina).
 4. ledna Terezie přijala svátost křtu v kostele Panny Marie; za kmotru jí šla její starší sestra Maria (13 let).
1877 28. srpna Umírá Tereziina matka Zelie Martinová.
 29. srpna Pohřeb paní Martinové; Terezie si zvolí sestru Pavlínu za svou druhou maminku.
 15. listopadu Rodina se přestěhovala do Lisieux (Buissonnets).
1881-1886 Terezie navštěvuje dvčí školu v benediktinském opatství v Lisieux.
1882  2. října Její sestra Pavlína vstoupila na Karmelu v Lisieux; přijala řeholní jméno sestra Anežka od Ježíše.
1883 25. března O Velikonocích propukla u Terezie nervová nemoc.
13. května Letnice: Panna Maria svým úsměvem Terezii uzdravila.
1884  8. května Terezie přijala první sv. přijímání; v ten samý den sestra Anežka (Pavlína) složila řeholní sliby.
14. června Terezie přijala svátost biřmování z rukou Mons. Hugonina, biskupa v Bayeux; biřmovací kmotrou se stala sestra Leonie.
1886  15. října Tereziina sestra Marie (Marie od Nejsv. Srdce) vstoupila na Karmel v Lisieux.
 25. prosince Po návratu z půlnoční mše Terezie získala milost „obrácení“.
1887  4. listopadu –  2. prosince Pouť Terezie s otcem a sestrou Celinou do Paříže, Milána, Benátek, Bologně a Říma; cestou z Říma domů (24. listopadu) navštívili Assisi, Florencii, Pisu, Janov, Nice, Marseille, Lyon a Paříž.
 20. listopadu Terezie se s otcem a Celinou zúčastnila na audiencii u papeže Lva XIII.; mluvila osobně s papežem a požádala ho o povolení vstoupit na Karmel.
1888 9. dubna Na svátek Zvěstování Páně (přeložený z 25. března) patnáctiletá Terezie vstoupila do kláštera bosých karmelitek v Lisieux a přijala řeholní jméno sestra Terezie od Dítěte Ježíše.
1888-1889 9. dubna – 10. ledna V době postulátu Terezie pracovala v prádelně.
1889 10. ledna Terezie přijímá řeholní hábit v přítomnosti těžce nemocného otce. Ke svému řeholnímu jménu přidává „a Svaté Tváře“.
1889-1890  10. ledna – 8. září V době noviciátu Terezie pracovala v klášterním refektáři (jídelně).
1890  8. září Terezie skládá řeholní sliby (profese).
24. září Terezie přijímá černý závoj.
1893  20. února Sestra Anežka od Ježíše (Pavlína) byla zvolená za matku představenou; Terezie je pověřená duchovní formací svých spolusester v noviciátě.
1894 29. července V La Musse umírá Tereziin otec Ludvík Martin.
 14. září Její sestra Celina vstoupila na Karmel v Lisieux a přijala řeholní jméno sestra Marie od Sv. Tváře (později Jenovéfa).
1895 Leden Na pokyn matky Anežky od Ježíše Terezie začala psát autobiografické zápisky.
 9. června Na svátek Nejsv. Trojice při mši svaté Terezie dostává vnuknutí obětovat se Milosrdné Lásce.
 11. června Se sestrou Jenovéfou (Celinou) složily Úkon sebeobětování Milosrdné Lásce před sochou usmívající se Panny Marie.
1896 20. ledna Terezie odevzdala část svých autobiografických zápisků (Rukopis A) matce Anežce od Ježíše.
21. března Po volbě představené matky Marie Gonzágy Terezii potvrdili ve funkci pomocnice novicmistrové; kromě toho měla službu v zákristii, starala se o prádlo a malovala.
 2. – 3. dubna V noci ze Zeleného čtvrtku na Velký pátek se u Terezie projevily první příznaky těžké nemoci – tuberkulózy (první chrlení krve). Byl to začátek jejího velkého tělesného i duševního utrpení.
13. září Ukončila další své autobiografické poznámky – Rukopis B.
1897  3. června Na podnět matky Anežky matka Marie Gonzága požádala Terezii, aby pokračovala ve své autobiografii (Rukopis C).
30. července Terezie přijala svátost pomazání nemocných.
19. srpna Terezie naposledy přijala Eucharistii.
 30. září Večer Terezie ve věku 24 let umírá v přítomnosti shromážděné komunity.
4. října Pohřeb sr. Terezie od Dítěte Ježíše a Sv. Tváře.
1923 29. dubna Papež Pius XI. prohlásil sestru Terezii od Dítěte Ježíše a Sv. Tváře za blahoslavenou.
1925 17. května Papež Pius XI. prohlásil sestru Terezie od Dítěte Ježíše a Sv. Tváře za svatou.
1927 14. prosince Papež Pius XI. prohlásil sv. Terezii spolu se sv. Františkem Xaverským za hlavní patronku misií a misionářů na celém světě.
1944 3. května Pius XII. prohlásil sv. Terezii spolu se sv. Janou z Arku za druhou patronku Francie.
1997  19. října Na misijní neděli papež Jan Pavel II. slavnostně prohlásil sv. Terezii od Dítěte Ježíše a Sv. Tváře učitelkou Církve.

Zpět