Litanie ke svaté Terezii z Lisieux (2)

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi.
Bože, Synu Vykupiteli světa,
Bože. Duchu Svatý,
Bože, v Trojici jediný,

Svatá Maria, Matko Boží, oroduj za nás.
Svatá Maria, Královno a Ozdobo Karmelu,
Svatý Josefe,
Svatá Terezie od Ježíše,
Svatý Jane od Kříže,

Svatá Terezie od Dítěte Ježíše a svaté Tváře, oroduj za nás.
Svatá Terezie, ukazující, jakou má lásku Bůh ke Karmelu,
Svatá Terezie, patronko misií,
Svatá Terezie, učitelko církve,
Svatá Terezie, milované dítě Nebeského Otce,
Svatá Terezie, Ježíše vášnivě milující,
Svatá Terezie, toužící podobat se Dítěti Ježíši,
Svatá Terezie, toužící podobat se trpícímu Ježíši,
Svatá Terezie, zapálená láskou Ducha svatého,
Svatá Terezie, uzdravená úsměvem Panny Marie,
Svatá Terezie, jdoucí k Bohu malou cestou duchovního dětství,
Svatá Terezie, hledající jedině pravdu,
Svatá Terezie, vybírající si všechno, co chtěl Bůh,
Svatá Terezie, praktikující pokoru srdce,
Svatá Terezie, milující život v zapomnění a považující se před lidmi za nic,
Svatá Terezie, nemilující to, co je velké a zářící v očích druhých,
Svatá Terezie, zapomínající na sebe, abys učinila štastným Srdce Boha,
Svatá Terezie, bojující zbraněmi modlitby a oběti,
Svatá Terezie, toužící milovat tak, jak miloval sám Ježíš,
Svatá Terezie, žijící láskou,
Svatá Terezie, velebící díla Stvořitele,
Svatá Terezie, chválící Boží milosrdenství,
Svatá Terezie, chudá, čistá a poslušná,
Svatá Terezie, skrytá u Ježíšovy Tváře,
Svatá Terezie, věrná v nejmenších věcech,
Svatá Terezie, žijící na Karmelu pro spásu duší a modlící se za kněze,
Svatá Terezie, úsměvu Boha darovaného bližnímu,
Svatá Terezie, mistře duchovního života,
Svatá Terezie, neustále směřující svým pohledem k nebeské vlasti,
Svatá Terezie, růže zbavená lístků, po kterých kráčel Ježíš,
Svatá Terezie, silná v slabosti,
Svatá Terezie, toužící jedině po Ježíši,
Svatá Terezie, svobodná a šťastná,
Svatá Terezie, trpělivá a statečná,
Svatá Terezie, prostá jak v radosti, tak i v utrpení,
Svatá Terezie, obětující se Milosrdné Lásce,
Svatá Terezie, zůstávající před Bohem s prázdnýma rukama,
Svatá Terezie, radující se v slabosti,
Svatá Terezie, doufající až k zbláznění,
Svatá Terezie, posílená ve víře před nelítostnou bitvou,
Svatá Terezie, spoléhající proti vší naději,
Svatá Terezie, mučednice lásky,
Svatá Terezie, živící se Slovem Božím,
Svatá Terezie, planoucí touhou po přijímání eucharistie,
Svatá Terezie, lásko v srdci církve,
Svatá Terezie, Boží slovo adresované do světa,
Svatá Terezie, apoštolko milosrdenství,
Svatá Terezie, které Bůh splnil všechny touhy,
Svatá Terezie, sestro a přítelkyně kněží,
Svatá Terezie, zapálená touhou po spáse duší,
Svatá Terezie, pomáhající svým sestrám a bratrům misionářům,
Svatá Terezie, matko mnoha duší,
Svatá Terezie, sedící u stolu s hříšníky,
Svatá Terezie, sestro všech,
Svatá Terezie, blízká všem uvězněným,
Svatá Terezie, sestro všech zraněných životem,
Svatá Terezie, solidární s nevěřícími,
Svatá Terezie, blízká všem, kteří jsou v pokušení a pochybujícím,
Svatá Terezie, která jsi odsouzeného přijala za své první duchovní dítě,
Svatá Terezie, blízká všem, kteří ztrácejí naději a jsou na pokraji zoufalství,
Svatá Terezie, zprostředkovateli odpuštění a pokoje,
Svatá Terezie, svědku Božího Otcovství a milosrdenství,
Svatá Terezie, svědku Kristovy služby a svatosti,
Svatá Terezie, která jsi obětovala svůj život pro slávu Boží a spásu světa,

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, vyslyš nás, Pane.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, odpusť nám, Pane.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.

Modleme se:
Bože, který otevíráš své království malým a pokorným, dovol nám jít ve stopách sv. Terezie od Dítěte Ježíše a následovat její cestu důvěry a lásky s takovou věrností, abychom díky jejím modlitbám dosáhli milosrdenství a jednou Tě oslavovali v nebi. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Zpět