Litanie ke svaté Terezii z Lisieux (1)

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi.
Bože, Synu Vykupiteli světa,
Bože. Duchu Svatý,
Bože, v Trojici jediný,

Svatá Maria, oroduj za nás.
Svatá Panno panen,
Matko Boží Vítězná,

Svatá Terezie od Dítěte Ježíše a svaté Tváře, oroduj za nás.
Malá světice a velká přímluvkyně,
Pokorné dítě milosti,
Ochránkyně dětí, které se připravují na první svaté přijímání,
Dokonalý vzore prostoty,
Vzore naprosté odevzdanosti,
Příklade dokonalé důvěry,
Hrdinko v drobných obětech,
Oběti milosrdné lásky Boží,
Vyvolená snoubenko nejvyššího Krále,
Učitelko duchovního dětství,
Učitelko věrnosti v malém,
Vůdkyně malých duší,
Učitelko vnitřního života,
Učitelko skrytosti,
Znovuobjevitelko pokladu Písma svatého,
Radostná milovnice kříže,
Mučednice lásky Boží,
Hrdinko lásky k bližnímu,
Serafínská dcero svaté Terezie od Ježíše,
Věrná učednice svatého Jana od Kříže,
Milovaná a milující dcero svaté Církve,
Vzore apoštoských duší,
Zvláštní patronko kněží,
Mocná pomocnice v apoštolátě,
Patronko misií,
Útěcho zarmoucených,
Naděje zmítaných úzkostmi,
Postrachu zlých duchů,

Světice tolik milovaná, jež zemi zasypáváš deštěm růží,
Světice tolik milovaná, jež nikoho neoslýcháš,
Světice tolik milovaná, jež nás vedeš nejkratší cestou k Bohu,

Beránku Boží, tys na sebe vzal hřích světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, tys na sebe vzal hřích světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, tys na sebe vzal hřích světa, smiluj se nad námi.

Oroduj za nás svatá Terezie od Dítěte Ježíše, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

Modleme se:
Všemohoucí Bože, ty se k nám skláníš jako Otec, když nespoléháme na sebe, ale všechnu svoji naději skládáme v tebe, veď nás, ať s důvěrou kráčíme po cestě, kterou jsi ukázal svaté Terezii, a doveď nás k blaženému patření na svou tvář. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

Zpět