Charakteristika spirituality sv. T. Markéty

Jerzy Gogola OCD

 Chceme hovořit o spiritualitě sv. Terezie Markéty navzdory tomu, co tvrdí někteří znalci předmětu, a sice, že nemá vlastní spiritualitu. Oni samozřejmě vědí, co říkají. Jde jim o to, že „Terezie Markéta Redi je karmelitkou bez atributů, bez poselství, bez osobního poslání, bez zvláštní spirituality;“ a že svoji věrnost hodnou našeho následování nezahrnula v písemném poselství světu, ani v dílech, ale ve svém způsobu života. Byla to prostě bosá karmelitka a to je všechno.
Je to málo? Lidé prožívají desítky let, aby na konci namáhavého hledání objevili, že podstatou jejich poslání ve světě a církvi je být autentickým člověkem a křesťanem. Pokud někteří svatí předávají světu důležité evangelijní poselství, pak nejdůležitější není ono, ale jejich svatý život, jenž sám evangelijní poselství přináší.
Svatá Terezie Markéta Redi má vlastní spiritualitu, poněvadž každý věřící má vlastní spiritualitu. O křesťanské spiritualitě totiž hovoříme tehdy, kdy člověk celou svou duchovní, duševní a emoční aktivitu zaměřuje k Bohu. Ona však má především spiritualitu Karmelu. Svým duchovním životem reprezentuje podstatu spirituality Karmelu, reprezentuje – jak se vyjádřil jeden z karmelitánských generálů Řádu – „chemicky čistý“ Karmel. Proto v dokumentaci o jejím životě nacházíme nejen spiritualitu vlastní pouze Terezii Markétě z Areza, ale také spiritualitu Karmelu „ve vydání“ Terezie Markéty.
V posledku je třeba uznat, že specifická spiritualita naší karmelitky má zásadní strukturu v podobě křesťanské spirituality, uskutečňované na klauzurovaném Karmelu. Za takového předpokladu se můžeme bez teologického nepokoje zabývat charakteristikou spirituality sv. Terezie Markéty Redi.
V naší úvaze vyjdeme od Boží lásky, která utvářela její spiritualitu, pojednáme o dvou podstatných prostředcích duchovního rozvoje Karmelu, tj. přilnout k Bohu prostřednictvím modlitby a odpoutanosti od sebe skrze odříkání, a skončíme tématem lásky k bližnímu, jež je privilegovanou cestou lásky k Bohu, dosažením odpoutanosti od sebe, a zároveň kritériem kvality vlastního duchovního života.

Spiritualita sv. Terezie Markéty Redi jako odpověď na zkušenost Boží lásky
Modlitba a kontemplace
Odříkání jako spojení s Ukřižovaným
Láska k bližnímu
Místo závěru

Zpět