Ztratit, abychom mohli získat

Duchovní cesta svaté Terezie Benedikty od Kříže (Edity Steinové)

Okružní list generálních představených
Kamila Maccise OCD a Josefa Chalmerse O.Carm.

 

Řím, 9. srpna 1998, při příležitosti její kanonizace

Drazí bratři a sestry na Karmelu!
1. Dne 11. listopadu letošního roku bude v bazilice sv. Petra v Římě kanonizována naše sestra, bl. Terezie Benedikta od Kříže. Její svatořečení znamená závěr dlouhé cesty hledání pravdy, provázeného utrpením a evangelijním odříkáním, které ji uvádělo do dvojí dimenze velikonočního tajemství, do smrti a zmrtvýchvstání, do ztráty vlastního života pro Krista a jeho znovunabytí (srov. Mt 10,39). Věta, kterou Edita vyslovila v okamžiku, kdy byla přinucena opustit holandský klášter v Echtu, držíc za ruku svou rodnou sestru Rózu, zjevuje motiv, pro který odevzdává svůj život: „Pojď, půjdeme za náš národ.“ A bylo tomu tak; když totiž holandští biskupové protestovali pastýřským listem proti deportaci Židů, v reakci na to nacisté, kteří zpočátku pokřtěné Židy šetřili, zahrnuli do plánu vyhlazení také Židy-katolíky. Edita Steinová umírá jako Kristův svědek a v okamžiku mučednictví dává svůj život za bratry téže rasy.
Svatořečení Edity Steinové je novou výzvou, kterou se Bůh obrací na církev na prahu třetího tisíciletí, a především pak na členy Karmelu. Život této veliké židovské ženy, hledačky pravdy a následovnice Krista, představuje aktuální úkol týkající se vztahu víry a vědy, ekumenického dialogu, zasvěceného života a spirituality, a to uvnitř církve i mimo ni. Otevřeni volání Ducha Svatého, které k nám zaznívá prostřednictvím života a mučednictví naší sestry, pokusíme se proniknout do její zkušenosti a učení, abychom obnovili svůj život a dodali svému povolání a poslání větší dynamiku.

I. Edita Steinová, žena naší doby
II. Od judaismu přes ateismus ke křesťanské víře
III. Edita Steinová, žena a Kristova učednice
IV. Edita Steinová, dcera sv. Terezie od Ježíše a sv. Jana od Kříže

Zpět