Malá Ester a mír pro Svatou zemi

Když v Edith dozrálo vědomí tohoto vlastního jedinečného povolání, napsala: „Pevně věřím, že Pán přijme můj život za všechny. Musím neustále myslet na královnu Ester, která byla proto vzata ze svého národa, aby se za něj přimlouvala před králem. Jsem velmi ubohá, malá Ester, ale král, který si mě vyvolil, je nekonečně mocný a milosrdný.“
Svatá Terezie Benedikta ovšem nebyla touto „malou Ester“ jen za svého pozemského života. Mnohem více je jí nyní, neboť se nepřestává přimlouvat a její přímluva má moc. Prosí za svůj národ, za církev, za svět a za mír v něm…
Vrátíme-li se na závěr k onomu kněžskému požehnání, jímž tato úvaha začala, zjistíme, že pravý biblický pokoj lze získat, či přesněji přijmout, pouze „před Boží tváří“, tedy v Boží přítomnosti, v niterném vztahu s ním. Vzorem nám v tom může být Mojžíš, s nímž Hospodin rozmlouval tváří v tvář, jako když někdo mluví s přítelem (srov. Ex 33,11), či svatá Terezie z Avily, která „definuje“ rozjímavou modlitbu jako „vztah přátelství, častý styk o samotě s tím, od něhož víme, že nás miluje“ (Kniha Života 8,5).
Terezie Benedikta od Kříže je „před Boží tváří“. Vybízí i nás, abychom usilovali o totéž a abychom prosili spolu s ní… Čím více důvěry přitom do této přímluvné modlitby vložíme, tím více budeme schopni od Boha obdržet jako dar.
Rád bych proto tyto řádky ukončil modlitbou, a to modlitbou židovskou, totiž jedním z požehnání modlitby Amidáh, zvané též Šemone esre („Osmnáct“, rozuměj: Osmnáct požehnání). Jde o modlitbu, která vyprošuje mír Izraeli, ale pro svůj zcela zvláštní charakter by měla být chápána jako všeobecná modlitba za mír pro všechna lidská srdce:
„Roztáhni svůj pokoj, dobro a požehnání, shovívavost, milost a milosrdenství nad námi a nad celým Izraelem, tvým lidem. Požehnej, náš Otče, nám všem jako jednomu jedinému světlem své tváře, neboť ve světle své tváře jsi nám dal, Pane, náš Bože, Zákon života a věrné lásky, spravedlnosti a požehnání, milosrdenství, života a pokoje. Je dobré v tvých očích žehnat svému lidu Izraeli v každé době a každou hodinu, svým pokojem. Požehnaný jsi ty, Pane, který žehnáš svému lidu Izraeli pokojem.“

Z časopisu Karmel 2/2003
s laskavým svolením

Zpět na úvod