Panna Maria ve spiritualitě Edity Steinové

Szczepan T. Praśkiewicz OCD

Sestra Immakulata Adamska, v Polsku všeobecně známá největší propagátorka poselství Edity Steinovové – svaté Terezie Benedikty od Kříže, a v jedné osobě též překladatelka jejích spisů a autorka knih a mnoha článků, při pohledu na mariánskou úctu světců a významných postav Karmelu prohlašuje, že tato mariánská úcta je charakterizována nejrůznějšími hledisky, a sice: eklesiálním – to je mariánská úcta sv. Terezie od Ježíše, kenotickým – mariánská úcta sv. Jana od Kříže, mystickým – mariánská úcta P. Michaela od sv. Augustina a Kunegundy Siwiec, trinitárním – mariánská úcta bl. Alžběty od Trojice, intimním vztahem dítěte a matky – mariánská úcta sv. Terezie od Dítěte Ježíše, a nakonec existenciálním – což je mariánská úcta sv. Edity Steinové. (1)
Druhá známá polská propagátorka učení Edity Steinové, paní profesorka Anna Grzegorczyk z Univerzity Adama Mickiewicze v Poznani, zasazuje své úvahy o mariánské úctě sv. Terezie Benedikty od Kříže do kontextu hledání vzorů ženského génia a ukazuje Marii z Nazareta, samozřejmě v souladu s Editou Steinovou, nejen jako vzor vzorů, ale přímo jako archetyp ženskosti. (2)
Obě zmíněné intuice, tj. ta existenciální sestry Immakulaty, i ta vzorová či typová (z lat. typus) paní profesorky Grzegorczyk, která je stavěná do protikladu k moderním feministickým tendencím, jsou nanejvýš výstižné a nelze je brát na lehkou váhu.
V našem článku představujeme s ohledem na výše uvedené intuice a s odvoláním se na ně, a také s využitím myšlenek biskupa Marka Jędraszewského z Poznaně a našeho spolubratra P. Jerzyho Zielińského, kteří se též z titulu své profese zabývali mariologií Edity Steinové, (3) a konečně se zohledněním výsledků jiných publikací na toto téma, (4) mariánskou úctu sv. Terezie Benedikty od Kříže z hlediska její autenticity a souladu s pokoncilními církevními směrnicemi a teologickými výsledky, týkajícími se místa a role Panny Marie v ekonomii spásy. Jimi Edita Steinová žila už v třicátých letech minulého století, a předběhla tím svou dobu, protože byla neustále otevřena hlasu Ducha Svatého, což je typickým rysem svatých. Svými úvahami se tím zároveň začlenila do směru karmelitánské mariologie, která v Marii z Nazareta – též díky intuici sv. Terezie z Lisieux – ukazovala a nadále ukazuje spíše Matku a sestru, nežli jako Královnu.

V harmonii s mariánským dědictvím Karmelu
Maria z Nazareta, vzor církve a křesťanské ženy
Díky Marii zůstat věrná až do konce

Zpět