Závěr

Pokud jde o probíranou otázku kněžské služby žen, nepatří Steinová ani k výslovným zastáncům, ani k odpůrcům této myšlenky. Při vymezení role ženy ve své teologické reflexi na základě Písma svatého a nauky katolické církve, kterou má ve své době k dispozici, vychází jak od osoby samotného Krista, tak také od osoby Panny Marie, která je „Sponsa Christi“. Být „Sponsa Christi“ je podle Steinové povoláním nejen řeholnice, ale každé ženy, bez ohledu na životní stav a konkrétní podmínky jejího života. (34)
Steinová mluví na několika místech o přednostním postavení muže v souvislosti s jeho stvořením jako prvního a také v souvislosti se vtělením Syna. (35) Tuto skutečnost zmiňuje jako jeden z důvodů, které svědčí proti zavedení praxe kněžského svěcení žen. (36) Pokud by stál tento názor v protikladu k rovnosti obou pohlaví, jak plyne ze zpráv o stvoření (Gn 1,26-29 a Gn 2,7n), byl by z hlediska stanoviska současné exegeze, domnívám se, nepřijatelný. Nicméně Steinová v souvislosti se zprávami o stvoření a vtělení nemluví o nadřazenosti jednoho pohlaví nad druhým, ale o rovnosti obou a o různosti rolí. Vyzdvihuje navíc Gal 3,24n jako místo, kde promlouvá nejčistším způsobem duch evangelia. (37)

S laskavým svolením Teologických textů, 2013/3

Zpět na úvod

Poznámky pod čarou:

(1) Srov. EDITH STEIN, Zum Problem der Einfühlung, Kaffke, München 1980. (Reprint der Originalausgabe von 1970).
(2) Dílo Edith Steinové bylo z větší části publikováno až po 2. světové válce. Texty vycházely nejprve v řadě „Edith Steins Werke“ (ESW) v letech 1950–1998, později bylo připraveno kritické vydání jejího díla, včetně překladů, „Edith Steins Gesamtausgabe“ (ESGA). Jednotlivé díly byly vydávány od r. 2000. Poslední díl má vyjít v lednu 2013. Tématu filosofie osoby se týkají zejména tyto její práce: Der Aufbau der menschlichen Person, Herder, Freiburg 1994; Endliches und ewiges Sein, Herder, Freiburg – Basel – Wien 1986; Věda Kříže, Cesta, Brno 2000.
(3) Srov. EDITH STEIN, Was ist der Mensch?, Herder, Freiburg 1994.
(4) Ve zmíněné řadě ESW jde o V. díl: Die Frau. Ihre Aufgabe nach Natur und Gnade, Herder, Freiburg 1959. V řadě ESGA se jedná o 13. svazek, obsahující některé dosud nezveřejněné texty: EDITH STEIN, Die Frau. Reflexionen und Fragestellungen, Herder, Freiburg – Basel – Wien 2000.
(5) V tomto článku je „kněžství“ míněno jako svátostné kněžství, nikoliv obecné kněžství všech pokřtěných.
(6) Srov. EDITH STEIN, Die Frau. Fragestellungen und Reflexionen, op. cit., s. 76. Z těchto textů, publikovaných v řadě ESGA, budeme v našem článku vycházet. Jedná se zejména o s. 56–78.
(7) Srov. tamtéž, s. 76–77.
(8) Zde se odvolává na práci své současnice H. V. BORSINGEROVÉ Rechtstellung der Frau in der katholischen Kirche z r. 1931, disertaci na Právnické a státní vědecké fakultě univerzity v Curychu. (Srov. EDITH STEIN, Die Frau. Fragestellungen und Reflexionen, op. cit., s. 77, pozn. 11).
(9) Srov. MIREIA RYŠKOVÁ, Žena ve starověké společnosti a v prvotní církvi, Salve, 2005, č. 1, s. 7–23.
(10) Srov. EDITH STEIN, Die Frau. Fragestellungen und Reflexionen, op. cit., s. 77.
(11) Srov. např. CTIRAD V. POSPÍŠIL, Maria, mateřská tvář Boha, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2004.
(12) Srov. EDITH STEIN, Die Frau. Fragestellungen und Reflexionen, op. cit., s. 78.
(13) MEZINÁRODNÍ TEOLOGICKÁ KOMISE, Diakonát – vývoj a perspektivy, Krystal, Praha 2008.
(14) Srov. tamtéž, s. 30–37.
(15) Srov. tamtéž, s. 18, pozn. 13: povšechný význam výrazu diakonia v Bibli, a dále také chybějící ženská koncovka výrazu služebník, tamtéž, s. 30.
(16) Srov. MICHAEL THEOBALD, Malý stuttgartský komentář. Nový zákon. List Římanům, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2002, s. 456.
(17) Srov. tamtéž, s. 456.
(18) Srov. MTK, c.d., s. 30.
(19) Srov. UDO BORSE, Malý stuttgartský komentář. Nový zákon. První a Druhý list Timotejovi. List Titovi, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2001, s. 41.
(20) Srov. MTK, c.d., s. 31, pozn. 61.
(21) Srov. tamtéž, s. 31–32.
(22) Srov. tamtéž, s. 34–36.
(23) Srov. tamtéž, s. 36–37. Proces vymizení diákonek: srov. tamtéž, s. 44–45.
(24) Srov. tamtéž, s. 84–115.
(25) Srov. HANNA-BARBARA GERL-FALKOVITZ, Nachdenkliches zum Diakonat der Frau, Communio. Internationale katholische Zeitschrift, 1996, s. 534–542.
(26) Srov. zejména: Hl. Kongregation für die Glaubenslehre, Inter insigniores,
http://www.vatican.va/roman_curia/congragations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc (28. 3. 2012).
Srov. IOHANNES PAULUS II., Mulieris dignitatem,
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_letters/documents/hf_jp-ii_apl_1 (28. 3. 2012).
Srov. TÝŽ, Christifideles laici,
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii (27. 6. 2012).
(27) Srov. IOHANNES PAULUS II., Acta apostolicae sedis, Epistola apostolica De sacerdotali ordinatione viris tantum servanda, 1994, s. 545–548.
(28) Srov. CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Acta apostolicae sedis, Responsio ad propositum dubium, 1995, s. 1114.
(29) Srov. např. [autor neuveden], Responsum o svěcení žen (rozbor), Teologické texty, 1996, s. 135. Srov. JOSEF DOLISTA, Nesouhlas se svěcením v dokumentech magisteria. Pokus o syntézu předkládané nauky, Teologický sborník, 1997, č. 2, s. 12–16. Aj.
(30) Srov. např. Memorandum profesorů a profesorek ke krizi v katolické církvi: http://www.memorandum-freiheit.de (27. 6. 2012).
(31) Srov. http://www.wir-sind-kirche.de (27. 6. 2012).
(32) Srov. JOZEF PAVLOVIČ, Teologické dôvody biskupa F. M. Davídka na kňazskú vysviacku ženy, Teologický sborník, 2002, č. 4, s. 49–54.
(33) Srov. PETR FIALA – JIŘÍ HANUŠ, Praxe svěcení žen v současné církvi. Teologická příprava a realizace kněžské ordinace žen ve skryté církvi v Československu,Teologický sborník, 1997, č. 2, 28–33.
(34) EDITH STEIN, Die Frau. Fragestellungen und Reflexionen, op. cit., s. 16–29.
(35) Srov. tamtéž, s. 59, 62, 77 aj.
(36) Srov. tamtéž, s. 77.
(37) Srov. tamtéž, s. 65.