Chronologie života

sv. Terezie Benedikta od Kříže

(1891 – 1942)

1891 12. října Ve Vroclavi, v židovské rodině, se narodila Edita Steinová (Edith Stein) jako 11. dítě obchodníka se dřevem Siegfrieda a Augusty, rozené Courantové.
1893 Editě zemřel otec ve věku 48 roků; měla necelé dva roky.
1897 12. října Začala chodit do školy ve Vroclavi.
1908-1911 Navštěvovala lyceum ve Vroclavi; odmaturovala s vyznamenáním.
1911-1913 Studovala germanistiku, historii a psychologii na univerzitě ve Vroclavi.
1913-1915 Studovala filozofii (u prof. Husserla), historii a germanistiku na univerzitě v Göttingen.
1915 S vyznamenáním složila státní zkoušky s povolením vyučovat filozofii, historii a německý jazyk.
Věnovala se dobrovolnické službě v Červeném kříži, v polní vojenské nemocnici pro nakažlivě nemocné v Hranicích na Moravě.
1916 Učila na střední škole ve Vroclavi; získala doktorát z filozofie na univerzitě ve Freiburgu.
1916-1918 Pracuje jako asistentka u svého profesora a zakladatele fenomenologie Edmunda Husserla ve Freiburgu.
1917 Vyšla jí tiskem doktorská práce Zum Problem der Einfühlung (O problému vcítění, Halle 1917).
1919-1933 Věnuje se učitelské práci ve Vroclavi a Münsteru.
1921 Během návštěvy v domě přátel Conrad – Martiusových v Bergzabernu přečte za jednu noc Život sv. Terezie z Avily; rozhodne se konvertovat.
1922 1. ledna Po konverzi přijala ve farním kostele sv. Martina v Bergzabernu svátost křtu a jméno Terezie; byla přijatá do římskokatolické Církve. Její křestní kmotrou byla Hedwiga Conrad – Martiusová.
V ten samý den přistoupila k prvnímu sv. přijímání.
1922 2. února Přijala svátost biřmování v soukromé kapli biskupa v Speyeru. Za duchovního vůdce si zvolila dr. Schwinda, který byl farářem v dómu v Speyeru a později generálním vikářem.
1923-1931 Působí jako profesorka němčiny a dějepisu na dívčím lyceu v Speyeru; přednáší v Učitelském institutu sester dominikánek sv. Magdalény v Speyeru.
Bydlela v klášteře sester dominikánek.
1928 Publikovala překlady dopisů a deníku J. Newmana po jeho přijetí do Katolické cirkve.
1928-1932 Přednášela na pedagogických konferencích a kongresech doma i v zahraničí (Praha, Vídeň, Salzburg, Bazilej, Paříž, Bendorf). Jezuita P. Erich Przywara ji podnítil přeložit dílo sv. Tomáše Akvinského o pravdě: Quaestiones disputatae de veritate.
1929 Vydala vědeckou práci Husserls Phänomenologie und die Philosophie des hl. Thomas von Aquino (Husserlova fenomenologie a filozofie sv. Tomáše Akvinského). Věnovala ji památce E. Husserla.
1931 Pracovala na svém velkém ontologickém díle Endliches und ewiges Sein (Konečné a věčné bytí), v kterém chtěla spojit fenomenologii a tomismus.
1932 Publikovala několik prací věnovaných otázce postavení křesťanských žen; stala se průkopnicí v prosazovaní křesťanského feminismu.
1931-1932 Ve Vroclavi vyšel ve dvou svazcích její překlad díla sv. Tomáše Akvinského Quaestiones disputatae de veritate.
1932-1933 Působila jako docentka v Německém institutu pro odbornou pedagogiku v Münsteru.
1933 Adolf Hitler se stal německým kancléřem; od NSDAP Edita dostala zákaz pedagogické činnosti.
30. dubna Modlila se ve farním kostele, když pocítila, že „Dobrý Pastýř mi dal souhlas“, aby vstoupila do karmelitánského kláštera.
15. října Po bolestném rozloučení s matkou a rodinou vstupuje ve 42 letech Edita Steinová na svátek sv. Terezie z Avily do kláštera bosých karmelitánek v Kolíně nad Rýnem.
1934-1942 Napsala svá nejvýznamnější díla a mnoho menších prací (biografických, teologických, antropologických a mystických).
1934 15. dubna Dostává řeholní hábit a přijímá řeholní jméno sestra Terezie Benedikta od Kříže.
1935 21. dubna Skládá časné sliby na tři roky.
1935-1936 Pokračuje v započatém díle Endliches und ewiges Sein (Konečné a věčné bytí).
1936 14. září Zemřela její matka Augusta Steinová.
Vánoce Její starší sestra Róza přijala v Aachen svátost křtu a přišla bydlet do kolínského kláštera jako členka Třetího karmelitánského řádu.
1938 21. dubna Skládá slavné sliby.
1. května Z rukou biskupa Mons. Strockumse přijímá černý závoj.
31. prosince V důsledku pronásledování Židů se rozloučila s klášterem v Kolíně a se sestrou Rózou odešla do karmelitánskeho kláštera v Echtu (Holandsko). Matka představená jí přikázala pokračovat v intelektuální práci. Dokončila rozpracované dílo Wege der Gotteserkentniss (Cesty k poznání Boha).
1940-1942 Pracovala na rozpravě o sv. Janovi od Kríže: Kreuzeswissenschaft (Věda Kříže). Rozpracovala i další dílo Nachfolge des Kreuzes (Následování Kříže), ale to mohla dokončit už jen „prakticky“ – obětí svého života.
1940 květen Nacistické Německo napadlo a obsadilo Holandsko.
1942 2. srpna Jednotky SS zatkly všechny Židy obrácené na katolickou víru, včetně členů řeholí. V 17 hod. přišli do kláštera pro Editu a její sestru Rózu a vyvezli je do Amersfoortu. V den svého odvlečení dopsala knihu Kreuzeswissenschaft (Věda Kříže), věnovanou nauce a životu sv. Jana od Kříže.
4. srpna Internovali je ve společném táboře ve Westerborku (Holandsko).
7. srpna Terezii Benediktu a její sestru Rózu s ostatními Židy deportovali do koncentračního tábora v Osvětimi.
9. srpna Terezie Benedikta od Kříže umírá v plynové komoře v Osvětimi (v Auschwitz II-Birkenau).
1962 4. ledna Kolínský biskup, kardinál Jozef Frings začal „informačný proces“.
1962-1971 Zkoumá se dílo Edity Steinové.
1972 7. července Otevření procesu de non cultu.
9. srpna Kardinál Hoffner zakončuje proces na území diecéze a dokumenty z procesu posílá do Říma. V Kolíně se konají oslavy při příležitosti 30. výročí smrti Edity Steinové.
1987 1. května Papež Jan Pavel II. v Kolíně nad Rýnem vyhlásil Editu Steinovou – sestru Terezii Benediktu od Kříže, bosou karmelitku, filozofku, Židovku a mučednici – za blahoslavenou. V promluvě řekl: „Skláníme se před svědectvím života a smrti Edity Steinové, této neobyčejné dcery Izraele a dcery Karmelu, sr. Terezie Benedikty od Kříže. Člověka, který v sobě nese jakousi dramatickou syntézu našeho století. Syntézu dějin poznamenanou hlubokými ranami. Syntézu pravdy o člověku, o duši neklidné a nespokojené, „dokud nespočine v Bohu“.
1998 11. října Papež Jan Pavel II. vyhlásil Terezii Benediktu od Kříže za svatou.
1999 1. října Papež Jan Pavel II. vyhlásil sv. Terezii Benediktu od Kříže za spolupatronku Evropy – spolu se sv. Brigitou Švédskou a sv. Kateřinou Sienskou.

Zpět