Utrpení

Neustávající utrpení

Náš Pán mi řekl: „Myslíš, že trpíš jenom ty? Trpím víc než ty; nesu celou tíhu vašich hříchů… Chci, aby nebylo chvíle, ve které bys netrpěla. Kdyby se nenašel nikdo, kdo by ti působil bolest, nahradil bych lidi kameny a zemí, aby ti působily bolest. Chci, abys trpěla každý den…“

Útěcha v utrpení

Toužím stále trpět a ne umřít. Tvrdím: to není má vůle, je to má útěcha. Je sladké myslet na Ježíše a milovat Ho, ale sladší je konat Jeho vůli.

Chci trpět

Nechci umřít, nechci umřít, ale trpět. Nic jsem pro Boha neudělala!… Ne umřít, ale trpět… A přece, můj Bože, Tvá vůle, ne moje!

Nežádat o kříže

Duše nemůže říct: Chtěla bych trpět, chtěla bych tento kříž, toto pokoření, tento nedostatek. Měla by se obejít bez těchto tužeb, protože vlastní vůle všechno zkazí. Je lepší mít méně bolesti a méně pokoření a nedostatků, je-li to vůle Boží, než mít mnohé z toho, ale z vlastní vůle.
Nejdůležitější je přijmout s láskou všechno, co se Jemu líbí…, s úplným odevzdáním se do Boží vůle, vždycky a ve všem.
V pekle jsou duše, které prosily Pána Boha o kříže, o utrpení a pokoření; Bůh je vyslyšel, ale ony neuměly využít těchto milostí; upadly do pýchy a nakonec sešly z cesty.
O nic nežádejte, přijměte s vděčností všechno, co si Bůh bude přát.
Kolik existuje iluzí, když nám Bůh ve své dobrotě sesílá nemoc! Namísto abychom ji využili, říkáme si: Kdybych byla zdravá, udělala bych pro Boha a pro svou duši to a tamto…
Když prosíme o uzdravení, ať je to řečeno s podmínkou: Můj Bože, jestli je to ke Tvé větší chvále, pokud je to Tvá vůle, a jestli je to k dobru mé duše…

Dovolit Bohu, aby rozhodl

V modlitbě jsem viděla dvě děti, které vypadaly na sedm let. Viděla jsem je jakoby tělesnýma očima. Jedno drželo v jedné ruce kalich, a ve druhé kříž a trnovou korunu. Druhé drželo šaty, určené pro mě, které byly bělejší než sníh, krásnou korunu z růží a jemné voňavky. Dítě, které drželo kříž, mi řeklo: Vyber si.
Odpověděla jsem mu: Dítě, jdi požádat Ježíše, aby vybral za mě; to, co potěší Jeho, potěší také mě, Jeho vůle je i má vůle. – Dítě se usmálo a řeklo mi: Ten, kdo se rozhodne zde na zemi pro kříž, dostane jednou korunu z růží; ten, kdo si v životě vybere růže a voňavky, dostane později trnovou korunu, všechno se mu změní v utrpení. – Odpověděla jsem: Dítě, nechci nic vybírat, protože jsem slabá; jdi, řekni Ježíšovi, že chci, aby vybral za mě. Pokud mně vybere navěky kříž, trnovou korunu a kalich, budu šťastná, protože On bude šťastný.
Dítě zaplakalo a všechno zmizelo…

Modlitba k Ježíši v utrpení

Ó Ty, který jsi tak něžný, jak to, že máš srdce tak tvrdé, že nemáš vůči mně slitování? Zhřešila jsem, to je pravda, ale vidíš, že již nemohu…
A On se slitoval a posílil mě. Teď trpím, ale dokážu to snášet…

Velkodušnost v utrpení

Plačme, plačme, není možné ztrácet čas smíchem, protože nevděčníci Ježíše urážejí. Musíme Mu to vynahradit, přijměme tedy utrpení, těžkosti, smutek, a především konejme skutky lásky.
Přišly jste sem umřít. Duše, které nechtějí bojovat, jsou líné.
Neměly byste prosit o vysvobození z pokušení nebo smutku; právě naopak, když na vás přijde pokušení, děkujte Bohu na kolenou; děkujte Mu za to, že vám působí utrpení; ať se vaše srdce pozvedá k Němu; proste Ho jen o to, aby nedovolil, abyste Ho urazily…

Praktické rady pro trpělivost v pokušení

Svatá Terezie mi dala čtyři praktické rady, pokud jde o trpělivost.

  1. Když trpíte, myslete na svou slabost, na svou bídu; pomyslete, že malé nic jako vy si zaslouží pouze utrpení. Dívejte se na Ježíše při Jeho umučení a budete všechno snášet s láskou, poděkujete Mu.
  2. Abyste byly trpělivé ve zkouškách, dívejte se na Ježíše, jak visí na kříži. Všichni Ho proklínali. Všichni se Jemu a Jeho utrpení vysmívali a On vše snášel v mlčení. Dcera Terezie musí trpět trpělivě a v mlčení. Všechno pomíjí.
  3. Pomyslete na to, že v utrpení oslavujete Boha. Na zemi Pán pro vás udělal všechno; snášejte všechno pro Něj. Myslete na Jeho chválu. Pomyslete také na to, že Panna Marie bude vaší matkou.
  4. Pomyslete na to, že po všech utrpeních a pokořeních budete v nebi. Ach! Jak veliká pak bude vaše sláva a vaše radost!…

Sbírat med z trní

Pastýř říká: Využívejte čas, život je tak krátký! Dělejte to stejně jako včely: sbírají med po trošce z každého kvítku; odevšad ho sbírají po trošce.
Také vy, vždy sbírejte med. Sbírejte ho z trní, sbírejte ho z růží.
Trn je utrpení, smutek, strach, úzkost, zkouška. Růže je radost, útěcha. Med je na celé cestě, ale o mnoho víc je ho v trní, než v růži.

Přeložily bosé karmelitky Praha
S laskavým svolením
bosých karmelitánů krakovské provincie

Zpět