Prozíravost

Duchovní vůdce

Dobrý Bůh mi dal dobře poznat, že je nejlepším duchovním vůdcem, a že duše, která se Mu svěří, nezahyne.

Duchovní vůdce, to je malý potůček, který neuhasí mou žízeň. Pokud jsem žíznivá, kdo jiný než Ježíš mi může dát napít?

Duchovní vedení

Malé ovečky, buďte ostražité: vždy zachovávejte prostotu, pokoru. Říkám vám, Satan je žárlivý; zejména v duších řeholníků působí mocněji než kde jinde.

Obecně je pýcha velmi nenápadná; proniká všude, ano, všude, dokonce do kláštera.

Je mnoho takových, kteří upadají do iluze a kteří si myslí, že někým jsou anebo někým chtějí být. Řeholnice okamžitě prosí o duchovního vůdce, hned jakmile pociťují trochu lahody nebo útěchy v modlitbě; prohlašují, že se nemohou bez něho obejít; trápí Matku, až si konečně prosadí svou. Když konečně mají svého vůdce, nemohou skončit; mluví jen o sobě; myslí jen na to, co mu mají říci. To všechno je jen hledání sebe; to všechno není prostota.

Mají rády, když slyší: Moje dcerko, nacházíš se v mimořádném stavu; jsi povolána k velkým věcem; potřebuješ někoho, kdo porozumí tvé duši…

Běda duchovnímu vůdci, který mluví tato slova, protože to přispívá k růstu sebelásky. Chudák řeholnice, která ho poslouchá, snadno se kvůli tomu ztratí.

Je mnoho takových, kteří o tom nevědí a ani to nechtějí, ale přispívají ke zhoubě duší, místo aby pro ně byli záchranou, protože věří všemu, co jim říkají, dokonce ani nepomyslí na to, že to všechno může být iluzí, výtvorem představivosti. Duchovní vůdce, který přikládá velký význam mimořádným věcem, není vedený Duchem Božím, ale duchem Satana; zastává u duší úřad ďábla, protože jim pomáhá upadnout…

Malé ovečky, Satan se promění v anděla světla. Pokud budete trochu opatrné, vždy ho rozpoznáte, protože se bude snažit ve vás prostřednictvím chvály vzbudit pýchu. Pokořte se; řekněte: Jsem jen nicota, nezasloužím si žádnou milost, a odejde pryč.

Soudit strom po ovoci

Když některá sestra k vám přijde a řekne například: „Moje matko, v modlitbě jsem viděla Pannu Marii, viděla jsem Ježíše, řekli mi to a to“, řekněte té sestře: „Moje dcerko, využij toho, co jsi viděla a slyšela; ta milost by měla přinést ovoce. Po ovoci poznáš, zda to byla realita nebo iluze.“ Když sestra odchází šťastná díky tomu, co jsi řekla, řekni si: To byl určitě Ježíš. Ale když odejde smutná, řekni: byl to Satan.

Pýcha, znamení zlého ducha

Nepotřebujeme slyšet slova anděla. Máme přikázání, řeholi. Všechno je napsáno; máme před sebou vyznačenou cestu. Ale je třeba jít a kráčet přímou cestou. Vydáte-li se stranou, nebo když zůstanete zde, při zemi, tak nač to světlo?

Ale pokud půjdete přímou cestou, vytyčenou před vámi, dostanete světlo; uvidíte, že kameny, překážky budou odstraněny; Ježíš vás bude střežit.

Utíkat od mimořádnosti

(Rady udělené osobě příliš náchylné k vyhledávání zjevení, skutečných nebo domnělých, a nadpřirozených věcí):

Nezastavuj se u nadpřirozených věcí. Když k tobě přicházejí a říkají: Panna Maria se objevuje tady nebo tam; někdo neobvyklý se nachází na daném místě, nechoď tam. Pokud někdo říká: je takové a takové zjevení, nezabývej se ním, nedostávej se do potíží.

Pán ti říká: připoutej se k víře, k církvi, k evangeliu.

Pokud se budeš zabývat mimořádnými věcmi, tvoje víra zeslábne. Říkám ti to ve jménu Páně. Pokud se připoutáš k církvi a k evangeliu – řekl mi to – bude vždy s tebou a nikdy tě neopustí.

Musím ti také říci, že ďábel dnes bude používat duše, které jsou dobré a které mají pověst dokonalosti a svatosti. Ale duše opravdu prostá nezůstane dlouho v omylu. Ale ty, které v hloubi sebe sama nevytrvají v opravdové prostotě, se budou nořit stále více do iluze. Satan bude říkat dobré věci, bude mluvit proroctví, která se nevyplní, a to oslabí víru. A právě o to mu jde. Ale to všechno se skončí a odhalí se…

Nebezpečí mimořádných stavů

Viděla jsem v Alexandrii jistou osobu (s nadpřirozenými stavy). Ze všech stran přicházeli, aby s ní mluvili a svěřovali se do její modlitby. Její zpovědník se na ni díval jako na svatou. Poprvé, když jsem ji uviděla, se mi zdálo, že slyším vnitřní hlas, který mi řekl: To je ďábel. Podělila jsem se o své zkušenosti s jejím zpovědníkem, který byl také mým zpovědníkem. Pomyslel si, že jsem pyšná. „Máš pravdu, otče, řekla jsem mu, ale pokud chceš poznat cestu této duše, pokoř ji; předstírej, že jí pohrdáš, a to několikrát, protože ďábel může učinit, že snese počáteční ponížení, aby ještě lépe podváděla později.“

Kněz uposlechl mou radu. Na počátku tuto zkušenost duše snášela; ale podruhé se zarmoutila; dokonce si stěžovala, že jí není rozuměno, hned nato přišla sklíčenost. Všechny tyto nadpřirozené stavy skončily jako mávnutím kouzelného proutku. To ji dovedlo k tomu, že brzy opustila řeholní život. Vystoupila z kláštera, ve kterém již byla dlouhou dobu. O dva měsíce později se provdala…

Prostota srdce

Prostota je naší spásou. Pokud nejdeme rovně, pak se cesta stává desetkrát delší.

Prosté srdce je Božím příbytkem

Srdce prosté a duch pokorný – Bůh je bude střežit. Pokud má člověk přednosti všeho druhu, ale nemá srdce prosté a pokorné, tak Mě nenajde ve svém domě, praví Pán. Pokud má člověk chyby všeho druhu, ale má srdce prosté a je pokorného ducha, tak Mě ve svém domě určitě najde.

Ten, kdo nemá prosté srdce, bojí se člověka; neustále má strach z člověka a obává se ho. Srdce prosté se bojí Pána a ne člověka; má ohled pouze na Boha. Ten, kdo se bojí Pána, nemá strach z člověka; a ten, kdo má strach z člověka, se nebojí Pána.

Bůh miluje prostého člověka; i kdyby se dopustil všech druhů špatnosti, dá mu světlo, aby se obrátil. Ale na člověka s rozděleným srdcem se nemůže dívat; a dokonce i kdyby měl vzhled světce, nebude milý v Božích očích tak, jak je mu milý prostý člověk uprostřed tisíců nedokonalostí…

Utíkat před lží

Nevyhledávejte lež. Život ve lži je velmi krátký; brzy skončí. Život pravdy je velmi dlouhý; nikdy neskončí.

Nehledejte věci, které končí. Pokud hledáte svá vlastní potěšení, hledáte svou vlastní lež.

Nehledejte cesty vystlané růžemi, ani cesty jednoduché, protože se pod nimi skrývají trny.

Cesta trní, cesta smutku, pod ní je růže a radost; jděte tou cestou.

Proste Ježíše o milost postavit se proti přirozenosti, proti tomu ošklivému tělu, a proti té ošklivé cestě vlastní vůle. Řekněte: Ó božský Spasiteli. Nedovol, abych hledala růže, protože pod růží je osten. Nedovol, abych vyhledávala komplimenty, protože když hledám pochvaly, naleznu pod nimi schované pokoření; naproti tomu, když hledám pokoření, naleznu pod ním komplimenty od Ježíše.

Nedovol, abych hledala něco jiného než Tvou svatou vůli.

Přeložily bosé karmelitky Praha
S laskavým svolením
bosých karmelitánů krakovské provincie

Zpět