Poslušnost

Křídla duše

Poslušnost je pro duši tím, čím jsou křídla pro ptáka.

Královna pokoje

Dnes jsem si před Nejsvětější svátostí uvědomila, že duše, která je poslušná Bohu, je poslušná také představeným. Taková duše je královnou pokoje a radosti. A duše, která není poslušná Bohu, není poslušná ani představeným; taková duše je královnou zmatku a nepokoje.

Řehole

Řehole, to je bohatství (dosl. peníze); řehole, to je zázrak; řehole, to je mučednictví; řehole, to je krása (dosl. růže); řehole, to je život; řehole, to je nebe; řehole je vším…

Řehole, to je něco víc než neobvyklé jevy, je to něco víc než mít znamení (stigmata). O těch, které dodržují řeholi, Nejsvětější Panna Maria a matka Terezie říkají: To jsou mé milované dcery.

Cvičte se především v poslušnosti. Pokaždé, když nedodržujete řeholi, ztrácíte čistotu řehole.

Řehole, řehole, řehole! Jsou sestry, které by chtěly dokázat veliké věci a zanechávají po sobě věci malé. Začněte od malých věcí…

Někdo by chtěl utrhnout ovoce, které visí vysoko na stromě, ale které není zralé, a nechat ovoce, které visí nízko a které je zralé…

Pán vám říká: začněte od malých věcí…

Malé ovečky, buďte věrné… pokud nejste věrné, Satan bude tančit; bude nadšený z vašeho lehkého hříchu stejně jako z těžkého hříchu jiné duše.

Duch řehole je duchem kříže

Matka Terezie byla věrná v malých věcech. Duše jsou často na omylu, když se snaží plnit velká pokání. To vše je na nic, nejsou-li věrné řeholi.

Řehole matky Terezie je tak moudrá! Je totiž celá proti naší porušené přirozenosti. Řehole je naší matkou.

Někdy se nám zdá, že pokud plníme pouze řeholi, nebudeme spaseni; to je omyl.

Hle, co říká Nejsvětější Panna Maria: Když nějaká sestra plní všechny body řehole, a nic k ní nepřidává, jde přímo do nebe. Když jiná sestra dělá něco navíc, než co přikazuje řehole, ale přitom nemá pravého ducha řehole, nepůjde přímo do nebe. Dodržujme řeholi, celou řeholi, s opravdovým duchem řehole, a dostaneme od Boha vše. Duch řehole, to je duch kříže…

Věrnost malým vnuknutím

Ó můj Bože, dej, abych byla věrná malým světýlkům, malým vnuknutím, abych se nedostala do pekla…

Věrnost v maličkostech

Bůh nikdy netvrdil, že by nechtěl odpustit. Ale buď opravdu věrná. Budeš-li věrná, Pán tě bude každý den tvého života obdarovávat hojností své milosti, ne pouze jeden den, dva dny, ve dnech slavnosti, ale každý den tvého života. Ale pokud nejsi věrná, bude ti těžko na tomto světě i na onom.

Dávej si pozor na malé věci; před Pánem je všechno velké. Pán tě neokrade, když se Mu dáš v oběť. Dej mu všechno…

Malé ovečky, buďte věrné, jděte za řeholí a poslušností. Nikdy neopouštějte společné úkony komunity bez povolení… Ta, která se řídí podle řehole, má požehnání od Ježíše. Ta, která opouští úkony komunity z nutnosti, má také požehnání od Ježíše; a také ta, která musí komunitu opustit nebo z ní odejít z povinnosti, jako ošetřovatelka nebo fortnýřka, ona také neztrácí požehnání od Ježíše…

Je potřeba prosit o zvláštní povolení

Pán potrestá řeholní komunity, protože je mnoho takových, kteří prosí o dovolení bez vysvětlení a za poslušnost se skrývají; to znamená, že prosí o obecné dovolení a používají ho, aby pak dělaly mnoho věcí, které vyžadují dovolení zvláštní. Z toho se budou zodpovídat před Bohem.

Převorka je zodpovědná jenom za to, co ví…

Jsou takové, které žádají o svolení k tomu, aby mohly ustřihnout nitku, a pak stříhají celou látku…

Nedělejte nic bez svolení, ale proste o každou věc zvlášť, nikoli obecně, protože pak matka nerozumí, co máte na mysli. S dovolením je zároveň požehnání a zásluha poslušnosti…

Slepá poslušnost

Pro řeholnici je Boží vůlí, aby byla poslušná své představené bez ohledu na jakékoli své pocity…

Jsem připravená, můj Bože… Nezasloužím si, abych Tě spatřila, abych s Tebou mluvila. Ale Ty mluvíš ke mně, Ty mě vedeš prostřednictvím mé představené; mám víru, jsem poslušná.

Jít poslepu… Slepá poslušnost vede přímo k Ježíši…

Zahradník říká: První slovo, slovo představené, je má vůle; druhé slovo, tj. když máš nějakou připomínku, to je přirozenost, to je tvá vůle; a třetí slovo, to znamená, když máš ještě další připomínky, to je od Satana.

Nehledej stále velké pokání. Bohu není nejmilejší pokání, ale umírání své vlastní vůli.

Vybrat si hlas představeného spíše než hlas anděla

Pokud anděl přijde, a řekne ti, že máš udělat to, a představený řekne, že máš udělat tamto, dělej to, co ti řekne představený…

Nedívat se na stvoření

Proč se díváte na hůl, kterou vám dává Bůh?

Nestěžujte si na to, co Pán činí; nebuďte slepé a nevděčné.

Pokud máte slané sousto, nekřičte nahlas: to je slané. Spolkněte slané sousto. Udělejte to za tolik sladkých věcí, které máte…

Je jednodušší být poslušná než přikazovat

Jsme-li věrné, rychlé v plnění poslušnosti a nechodíme za přirozeností, bráníme celé město.

Pokud představená přikazuje něco, co není v pořádku, nebudete za to zodpovídat; bude za to zodpovědná ona.

Obyčejná sestra má snadnou cestu; bez nástrah na cestě…

Mít moc – to je něco náročnějšího. A proto sestra, která je do ní oděná, by měla každý den vzývat Ducha Svatého.

Ta, která usiluje o moc (pozici), hledá pro sebe nesnadnou cestu; neví, co nalezne…

Nebezpečí života bez představeného

Kněz, který je bez hlavy nad vlastní hlavou (to znamená bez představeného), je jako člověk, který chodí po laně zavěšeném ve výšce dvě stě nebo tři sta metrů nad zemí, a který může v každém okamžiku spadnout a zabít se. Ten, který má svého představeného, je jako člověk, který chodí po skále; nic jím nemůže pohnout; a jestli přece jen spadne, je to jak do měkké trávy; nic zlého se mu nepřihodí.

Dokonalost poslušnosti

Čistota, chudoba a poslušnost budou zapsány na čele diamanty, a zbytek formule svatých slibů bude zapsán zlatem.

Poslušnost bude zapsána ve středu čela, nic totiž není Bohu tak milé jako poslušnost, protože Ježíš byl poslušný.

Čistota není tak velká věc jako poslušnost.

Pane, co má malé dítě udělat? Být poslušným… Nebo pohrdání? – Být poslušným. A poslední slovo, které pronesl: Dokonáno jest, to znamená – splnil jsem Tvé slovo, byl jsem poslušný…

Proč andělé klesli tak nízko? Ne z důvodu čistoty; ale proto, že byli neposlušní: pýcha není poslušná…

Poslušnost jde přímo k Ježíši

Poslušnost, to je Ježíšova železniční trať. Když se cestovatel vydává na cestu, když nastupuje do vagónu, má cíl, vyráží do města nebo na jiné místo. Přesto po cestě projíždí různými městy, vidí spoustu věcí, kvůli kterým zapomíná, kam jede; nemyslí na to stále; a přesto dojede k cíli.

Podobně, díky poslušnosti, dojdete až k Ježíši.

Běda neposlušnému

Běda člověku, který neobětuje všechno poslušnosti; svou touhu, svou vůli, všechno to, co se mu líbí. Pokud z toho neučiní oběť, nikdy nespatří Boha…

Hierarchie poslušnosti

Poddajnost a poslušnost jsou dvě zapálené svíčky k osvícení duše, která je ve tmě. Právě v této strašné a temné době bychom se měli nechat vést poslušností. Malá ovečka (řeholnice) by měla být poslušná pastýři (představené), pastýř představenému, představený biskupovi, biskup papeži. A papež má rovněž svou skrytou vládu, která zůstává tajemstvím, a které musí být poslušný.

Vykonávání autority. Pevnost bez ohledu na uznání jiných

Řekla jisté představené:

Sestra má někdy strach z tvorů, neodvažuje se říci pravdu. Proč je tu pastýř? Proto, aby střežil ovce, aby je káral; a když se vzdalují, aby je přivedl nazpět. Bůh je s pastýřem. Dá mu, když je třeba, vnitřní vnuknutí; ale neměl by to dělat pro lidské uznání.

Prosím, ať sestra vždycky řekne, co cítí, s jemností a pokorou; i když to sestry špatně přijmou nebo z toho nebudou mít prospěch; nicméně, sestra splnila svou úlohu.

Otevřenost srdce

Sestra je zodpovědná pouze za ty duše, které se otvírají, které prosí o radu. Pokud neprosí o radu a upadají, sestra za ně není zodpovědná.

Mezi dvanácti byl Jidáš. Nebyl otevřený, nebyl upřímný.

Ti, kteří jdou k Němu skrze představené, na ně Pán nekřičí, ale vede je, miluje je…

Proč měl tolik lásky k svatému Petrovi, navzdory tolika jeho pokleskům? To proto, že byl upřímný, otevřený; vždy se ptal: Co mám dělat, Pane?…

Sestry fortnýřky (vrátné)

Na zemi jste na vnější straně; v nebi budete spolu s ovečkami, které jsou v klauzuře. Jste-li věrné, můžete dojít dokonce výše než ony.

Nejsvětější Panna Maria vám říká, že jste Její dcery a milované dcery Ježíše; Ona vám žehná.

Nejsvětější Panna Maria vám doporučuje, abyste byly především velmi skromné, velmi usebrané. Musíte být stále jakoby v ústraní.

Matka Terezie vám říká, abyste byly velmi trpělivé, velmi trpělivé. Snášejte všechny problémy s laskavostí. Mějte lásku k sobě navzájem a ke všem. Buďte vždy poslušné; musíte být jako nebožtík, jako hůl. Dělejte všechno beze slov: žádnou poznámku.

Jste-li věrné, půjdete přímo k Ježíši.

Využijte čas: všechno pomíjí, všechno na zemi pomíjí, čas je krátký.

Cvičte se v dokonalosti; přinášejte ovoce Ježíši.

Jste jako větve jednoho stromu. Větve, které se otevírají směrem ven. Ježíš miluje všechny větve; s větší láskou se dívá na ty, které přinášejí více ovoce. Jste-li věrné, budete v nebi výš než ovečky z klauzury, protože máte více příležitostí. Sestry uvnitř se modlí a činí pokání, nikdo je nevyrušuje; zatímco vás – kolikrát vás vyrušují, když se chcete modlit!

Když někdo zazvoní, necháváte všeho, dokonce i modlitby; běžíte okamžitě tam, kam vás volají, běžíte s vnitřním usebráním, s duchem lásky; tento akt sebezapření se líbí Ježíši víc než cokoli jiného.

Musíte se především vyhnout tomu, aby si lidé mysleli, že vás od něčeho vyrušili; měly byste dávat dobrý příklad, protože lidé budou hodnotit vnitřní sestry v klášteře podle vnějších oveček. Jste-li dobré, usebrané, dokonalé, váš příklad bude vzorem pro všechny.

Především buďte pokorné; nikdy se nenechte odradit…

Prorok Eliáš vám doporučuje mlčení a lásku. Máte se milovat v Ježíši a pro Ježíše, v Marii a pro Marii.

Máte pracovat pro ovečky v klauzuře, a ovečky z klauzury mají pracovat pro vás; tvoříte jednotu.

Když se staráte o ovečky z klauzury, jste jako milovaný Jan. Když byl Ježíš ve vězení u Kaifáše, Jan by tam nejraději vešel, aby se postaral o svého Pána, ale nemohl tak učinit. Musel zůstat venku, ale byl co nejblíže vězení, činil pro Ježíše, co mohl. Podobně čiňte pro ovečky, které jsou uvnitř…

Přeložily bosé karmelitky Praha
S laskavým svolením
bosých karmelitánů krakovské provincie

Zpět