Kněz

Modlitba kněze

Jsem dcera Církve. Ach! Kolik radosti mi působí modlitby kněze.

V knězi vidím jedině Boha. Nevyhledávám vědomosti kněze, ale ctnosti Boha v něm…

Kněz u oltáře

Viděla jsem tři zapálené svíčky a kněze, jak slouží mši svatou. Zdálo se mi, že vidím zlaté písmeno na každé svíčce.
Písmeno, napsané na první zapálené svíčce, znamenalo chudobu, to na druhé, znamenalo čistotu a na třetí znamenalo poslušnost.
Pochopila jsem, že tyto tři svíčky představovaly také Svatou rodinu: svíčka chudoby – svatého Josefa, svíčka čistoty – Marii, a svíčka poslušnosti – Ježíše.
Ve stejném okamžiku jsem spatřila plamen těchto tří svíček, jak hoří mezi Božím trůnem a mnou.
Viděla jsem, jak plamen chudoby vytvářel v nebi před Bohem nekonečné bohatství; plamen čistoty neporušitelnost a velikou radost a plamen poslušnosti nekonečnou autoritu, před kterou se všechno klaní a které je všechno poslušné.
Pochopila jsem, že abychom mohli jít k Bohu a stát před Ním, je třeba se ukrýt za tyto plameny chudoby, čistoty a poslušnosti, které se nacházejí mezi Bohem a námi.
A pochopila jsem, že když jdeme za těmito plameny, do naší duše se vrývá obraz Ježíše Krista. – Bůh se poté, co člověk zhřešil, na něj nemůže dívat jinak, než skrze Ježíše, a dívá se na nás, protože v nás nevidí nás samotné, ale obraz Ježíše.

Ad Deum qui laetificat juventutem meam (K Bohu, který dává radost mému mládí)

K oltáři se blíží kněz, stařec; je zlomený, nemocný a slabý; zdá se mi, že ani nebude schopen k oltáři dojít. Říkám: Ó můj Bože, ten kněz zemře dřív, než řekne nějaké slovo, je tolik nemocný!
Když ale prochází mezi dvěma svícny, pozvedá oči k nebi. V tom okamžiku se stává mladým a silným; byl by schopen rozdrtit hory. Podobně se i plameny svící měnily v prach, který byl schopen drtit skály.
Když jsem viděla, jak se tento kněz proměňuje a stává se mladým a silným, že by téměř na svých ramenou přenášel hory, vnímala jsem, jak mé srdce, celé mé tělo a všechno ve mně poskočilo radostí a začalo žít novým životem…
Vidím, zakouším, ale nemohu popsat dojmy, které ve mně vyvolává to vzdychání k Bohu, ta světla, která pronikají Srdce Boha…
Slyším hlas, který říká, že kněz, který má čistotu, chudobu, a který je obětí lásky a poslušnosti, se podobá obětovanému Ježíši. Bůh nemůže nic odmítnout tomuto knězi u oltáře, protože on sám je živou hostií…

Pastýř stáda

Řekla to jistému knězi: Prosím, buďte malým, prosím, buďte malým, abyste nevstoupil do nebe sám. Prosím, buďte malým, a získáte velký počet duší, a vejdete do nebe se stádem.

Prosím, buďte jako Jakub: vyšel s holí; a když se vrátil, přivedl s sebou velké stádo…

Spasitel duší

Jistý kněz takto shrnul rady, které obdržel od sestry Miriam od Ukřižovaného: Žádat hodně od duší silných a velkodušných, které oplývají milostí; spokojit se pouze s tím, co je nezbytné, od duší slabých a nesmělých, které mnoho milostí neobdržely; pečovat o ně a bez přestání je povzbuzovat; mít nekonečnou trpělivost s dušemi, které mají silná pokušení nebo mají zasněnou povahu…

Pokud se nějaký kajícník staví na odpor, a to ne že by pohrdal právem nebo byl bezbožný, ale kvůli pokušení, slabosti, neznalosti nebo špatnému úsudku, nerozčiluj se a nehádej se s ním. To Satan ukazuje tyto chyby i tu zbabělou zatvrzelost. Satan se nebojí kněze, který rozumuje nebo se rozčiluje, když vidí, že jeho slova, kterými chce napravit hříšníka, se míjejí účinkem.

Chceš vyhnat Satana? Místo toho, abys byl netrpělivý, pokoř se. Satan se bojí kněze, který se pokořuje.

Vysvětli jemně a jasně pravdy, které by se ho mohly nejvíce dotknout, obrátit ho. Pokud se zdá, že je k tomu necitlivý, spokoj se s tím, že mu ve vší pokoře srdce a s prostotou řekneš: Kdybych byl svatým knězem, snadno bych tě nyní získal pro lásku a službu Bohu, aby to skutečně posloužilo tvému věčnému spasení. Ale bezpochyby jsou mé hříchy překážkou a způsobují, že i má nejlepší snaha je neúčinná. Modleme se společně k Bohu, pokořme se; ať ti sám Ježíš dá světlo a uskuteční v tobě to dobro, kterého já nemůžu dosáhnout.

Po těchto slovech, padni na tvář před Ježíšem a velmi pokorně se modli. Poté uvidíš, že Satan uteče. V devíti případech z deseti kajícník spokojený a šťastný, osvobozený ze své svázanosti, bude chtít učinit desetkrát víc, než o co ho prosíš…

Nezapomeň na tuto zásadu: ona je důležitá, snadná a jistá…

Přeložily bosé karmelitky Praha
S laskavým svolením
bosých karmelitánů krakovské provincie

Zpět