Nauka sv. M. Magdalény – modlitba, láska

Modlitba

Magdaléna nepodává o modlitbě obsáhlou teoretickou nauku. Pro ni je kontakt s Bohem samozřejmý. Prostou, důvěryplnou, důvěrnou a účinnou modlitbou ona žije, stále v ní v ovzduší čistoty dýchá Duch Svatý. Modlitba zahrnuje celou její osobu, tělo i ducha, a uvádí vše v radostný soulad. „Modlitba je cesta k dokonalosti, neboť v modlitbě Bůh duši učí, duše se modlitbou odpoutává od stvořených věcí a spojuje se s Bohem.“ „V modlitbě buďte pokorné, horlivé, odevzdané a vytrvalé.“ „Při úkonech citu a vášně je nutná větší uctivost, než při úkonech rozumu, protože rozum pouze na Boha hledí a poznává Ho, ale cit a vášeň s ním mluví.“ „Proste často snažně Pána, aby vám dal pochopit a okoušet sladkost svého láskyplného jha, protože když se nezakouší jeho sladkost, vznikne z toho v řeholním životě velká vlažnost.“ Pravá modlitba není nikdy sobecká, vytváří v „malém světě“ klášterní komunity dobré společenství a spojuje člověka s celým Božím světem. „Odporoučejte často Bohu svatou matkou církev a nejvyššího Pastýře.“

Láska

Od začátku až do konce, v celých svých sedmi svazcích, svatá Marie Magdaléna vlastně nemluví o ničem jiném než o lásce. Všechny její extáze jsou extáze lásky. Ona si ani nedovede představit život jinak než jako lásku. Pro ni je život a láska totéž. Život Bohu zasvěcené panny, řeholnice, je láska, podobně jako život v trojjediném Bohu je láska. Pro Magdalénu existuje jediná bolest na světě, a to, že „Láska není milována“. Spolusestry ji nazývaly „Mater caritatis“ (Matka lásky).
„Objímejte celý svět poutem lásky; milujte vždy všechny tvory čistou láskou, to je bez nejmenšího nezřízeného přilnutí a vášně, protože Bůh je miluje a chce, abyste je milovaly.“ „Radujte se z lásky, kterou má Bůh k tvorům a z dokonalosti, kterou jim uděluje.“ „Pokládejte se za nehodné a mějte to za velikou milost, že můžete sloužit duším, které jsou svatyněmi Ducha Svatého…“ Je třeba objevovat Boha v bližním a bližního v Bohu.
„Vášně (tj. nezřízená hnutí) jsou v duši jako trny, musíte je dostat ven.“ „V klášteře by nemělo být vidět ani nejmenší hnutí vášně.“ „Zaměstnávejte se Bohem, konejte vše v Bohu, všechny vaše mohutnosti ať jsou zaměstnány Bohem. Tak vám v kontaktu s jinými nebude působit těžkost různost povah, protože budete Bohem tak zaměstnány, že si toho nebudete všímat.“ „Odvažuji se tvrdit, že ti, kdo nemilují bližního a nemilují se navzájem, vůbec neznají Boha.“ Je třeba opustit i modlitbu a kontemplaci, když to vyžaduje láska k bližnímu.

Podle strojopisu P. M. Minaříka O.Carm.
upraveno

Zpět