Chronologie života

sv. Marie Magdaléna deʼ Pazzi

(1566 – 1607)

1566 2. dubna Kateřina deʼ Pazzi se narodila v přední šlechtické rodině ve Florencii. Měla tři bratry, narodila se jako druhá. Její rodiče byli Kamil di Ceri deʼ Pazzi a Magdalena Marie di Lorenzo Buondelmonti.
3. dubna Byla pokřtěna.
1576  25. března První sv. přijímání.
19. dubna Učinila slib ustavičného panenství.
1578  30. listopadu Na svátek sv. Ondřeje měla první extázi v přítomnosti své matky navečer v zahradě jejich venkovské vily v Parugiano blízko Prata.
1580 – 81 Byla dána na výchovu k sestrám maltézského řádu do kláštera San Giovannino dei Cavalieri.
1582 14. srpna Vstoupila na dva týdny do kláštera karmelitek Panny Marie Andělské ve Florencii, aby poznala jejich život a rozlišila své povolání.
27. listopadu V sobotu před 1. nedělí adventní nastoupila do kláštera karmelitek.
 8. prosince Kapitula ji jednohlasně přijala za postulantku.
1583 30. ledna Měla obláčku a začala noviciát, dostala jméno Marie Magdaléna.
1584  Zač. března Projevila se u ní záhadná nemoc; pravděpodobně zápal plic.
 27. května Pro nebezpečí smrti představení rozhodli, aby předčasně složila sliby.
Složila je v den Nejsvětější Trojice na lůžku před oltářem Panny Marie.
27. května –
6. července
Čtyřicetidenní období extází. Každý den upadala po svatém přijímání na dvě až tři hodiny do extáze a dostávala zvláštní mystické milosti, např. vidění umučení Páně a výměnu srdce s Ježíšem.
28. června První neviditelná stigmata.
6. července Obdržela od Pána v přítomnosti sv. Kateřiny Sienské a sv. Augustina trnovou korunu, jejíž bolest nesla po celý život.
 16. července Na svátek P. Marie Karmelské byla zázračně uzdravena na přímluvu bl. Marie Bagnesi, dominikánské terciářky pohřbené v jejich klášteře.
1585 24. března Večer na vigilii Zvěstování jí byla sv. Augustinem napsána na srdce slova: „Verbum caro factum est“.
 15. dubna Trvalá neviditelná stigmata.
 28. dubna Přijala od Ježíše prsten jako pečeť mystických zásnub.
 17. května Dosud nejdelší extáze od pátku odpoledne až do neděle rána (40 hodin).
21. května Na svátek Nanebevstoupení Páně dostala od Pána příkaz požívat jen chléb a vodu, ve svátky postní jídla, a spát denně jen 5 hodin na slamníku na „zadostiučinění za urážky jemu činěné“.
 8. června V předvečer Božího hodu svatodušního začal další velký cyklus extází trvající po celý svatodušní oktáv. Po celou dobu (ve dne i v noci) byla ve vytržení mysli, jen asi mimo dvě hodiny, kdy se pomodlila oficium, něco pojedla a trochu si odpočinula.
Sedmkrát, každý den oktávu ráno v době tercie přijala Ducha Svatého v jiné podobě: ohně, proudu, holubice, sloupu aj.
16. června Na svátek Nejsvětější Trojice začala její zkouška, plná utrpení, ďábelských bojů a pokušení, nazvaná „lago de´leoni“ (lví jáma). Trvala 5 let.
1586 20. července Měla v chóru „trýznivou a bolestnou“ extázi, v níž jí Bůh sdělil, že jí zmírní zkoušku a dá jí světlo, aby se mohla věnovat velkému dílu „obnovy církve a zvláště řeholníků“.
 11.-15. srpna Byla čtyři dny a čtyři noci ve vytržení mino krátkou dobu, kdy se pomodlila oficium a pojedla trochu chleba a vody.
 léto Bůh jí zjevil, že církev potřebuje reformy. Měla upozorňovat řeholníky a nejvyšší církevní hodnostáře na jejich úkoly. V pozdvižení mysli nadiktovala několik dopisů papeži a jiným prelátům.
 říjen Opouští noviciát (podle dobového zvyku rok a půl po slibech).
1587 14. července Zemřel její bratr Alamanus; Magdaléna vidí v extázi jeho duši bolestně trpět v očistci.
1590 22. dubna Na Hod Boží Velikonoční od ní Pán Ježíš žádá „druhou, padesátidenní postní dobu“ o chlebě a vodě až do Ducha Svatého (10. června).
10. června Po pěti letech je vysvobozena ze „lví jámy“.
Za odměnu obdrží velké dary a božská zjevení.
24. srpna Umírá její matka, vidí ji radostnou a spokojenou v očistci. Za dva týdny, 7. září, ji vidí vstupovat do nebe mezi svaté.
1592 Je jí svěřen úřad sakristánky.
 3. května Velké vytržení lásky: běhá po klášteře, zvoní na zvony a volá na všechny duše, aby milovaly Lásku („ad amare l´Amore“).
1595 Byla zvolena jako formátorka kandidátek.
1. května Žádá od Pána „čisté utrpení“ (il nudo patire). To je jí uděleno až po devíti letech.
1598  2. října V kapitule zvolena za novicmistrovou.
1604  24. června V tento den zůstala uchvácena po celý den. Její extáze skončily a začala doba „čistého utrpení“, která trvala až do smrti.
Kapitula ji proti její vůli zvolila podpřevorkou.
Krátce poté onemocněla (tuberkulóza plic) a začaly proti ni tři roky nebývalých tělesných i duševních utrpení.
1607 13. května Přijala poslední pomazání.
25. května V pátek v 8 hodin vstoupila do agónie a ve 14 hodin zemřela.
Spolusestry kolem ní recitovaly Atanášské vyznání víry v Nejsvětější Trojici, které uvádělo světici v extázi od prvních let života.
1611 Po četných zázracích obdržených na její přímluvu začal proces blahořečení.
1626 8. května Papež Urban VIII. ji prohlásil za blahoslavenou .
1662 Zahájení kanonizačního procesu.
1669 28. dubna Papež Klement IX. ji prohlásil za svatou. Její neporušené tělo je pod oltářem v kapli karmelitek u Panny Marie od Andělů ve Florencii.

Zpět