VI. Závěr

Když Duch svatý tak výrazně promluvil v církvi – a zvláště konkrétně v tereziánském Karmelu – o úloze slavného sv. Josefa v dějinách spásy a každého spaseného, není možné postavu sv. Josefa v životě karmelitána opomenout. Znamenalo by to zradit sv. Terezii, která následovala muže tak znamenitého a vyzývala nás, abychom uctívali jejího otce a pána sv. Josefa a zvláštním způsobem mu doporučovala nás, kteří jsme se stali lidmi modlitby. Její slova, jež jsou ovocem její zkušenosti a citu se dnes jeví jako stále aktuální.

Zpět na úvod

Poznámky pod čarou:

(1) AAS 55 (1963) 41. Stejné pocity vyjadřuje Pavel VI. ve své promluvě při zahájení druhého sezení koncilu: „Ať nám pomáhají všichni andělé a svatí… a zvláště svatý Josef, který byl prohlášen ochráncem tohoto koncilu.“ AAS 55 (1963) 859; srov. AAS 56 (1964) 1013.
(2) LEONE DI SAN GIOACCHINO, Il culto di San Giuseppe e l´Ordine del Carmelo, Barcelona, 1905, k. 2, str. 48.
(3) LEONE, cit. dílo, str. 72. Toto oficium obsahuje devět čtení třech matutin, antifony a responsoriální zpěvy a je možné jej najít v Bartolomeo M. Xiberta, Fiori giuseppini e la liturgia carmelitana antica, Est. Jos. 18 (1964) 301-319. Čtení jsou převzata od Petra z Ailly.
(4) Giuseppina, 1.5, k. 4, BMC 16,476.
(5) Tamtéž, str. 476.
(6) BMC 18,31; srov. 18,36. Použitý výraz vyjadřuje stálou přítomnost Krista: „Cítila jsem velmi zřetelně, že mi byl stále po pravici“ (Kniha života 27, 2).
(7) Tak to uvedla Beatrice de Mendoza při procesu v Madridu, BMC 18,396.
(8) Uvedeno při procesu v Avile, BMC 19,582.
(9) Uvedeno při procesu v Burgos, BMC 20,428.
(10) Dopis z 5. 2. 1571.
(11) Giuseppina, 1.5, k. 4, BMC 16,475-477.
(12) Lucot, „San Giuseppe, Studio storico sul suo culto”, Paris 1875, str. 53.
(13) „Prontuario del Carmelo”, t. 2; dial. 11, str. 497, Madrid 1699.
(14) Carrasco, „Preesenza di San Giuseppe nei conventi fondati direttamente dalla Madre Teresa”, Est. Jos. 18 (1964) 739-767.
(15) Arnaldo od sv. Petra a Pavla, „Solitarius loquens”, I, Leodii, 1968, srov. 1, str. 126.