REDEMPTORIS CUSTOS

APOŠTOLSKÁ ADHORTACE
SVATÉHO OTCE JANA PAVLA II.

O SVATÉM JOSEFOVI A JEHO POSLÁNÍ
V ŽIVOTĚ KRISTA I CÍRKVE

15. srpna 1989

Biskupům,
kněžím a jáhnům,
řeholníkům a řeholnicím
a všem věřícím

Úvod

1. Povolán za ochránce Vykupitele, „Josef udělal, jak mu anděl Páně přikázal: vzal svou ženu k sobě“ (Mt 1,24).

Církevní Otcové, čerpajíce inspiraci z evangelií, již od prvních staletí zdůrazňovali, že svatý Josef, který s láskou ochraňoval Marii a s radostí se věnoval výchově Ježíše Krista, (1) také dnes střeží a chrání mystické Tělo Vykupitele, církev, jejímž obrazem i vzorem je nejsvětější Panna.
Ke stému výročí vyhlášení encykliky Quamquam pluries papeže Lva XIII. (2) i v duchu staleté úcty ke svatému Josefovi chci vám poskytnout k rozjímání, drazí bratři a sestry, několik úvah o člověku, kterému Bůh „svěřil ochranu svých nejdrahocennějších pokladů.“ (3) S radostí plním tuto pastýřskou povinnost a toužím, aby u všech stále více vzrůstala úcta k patronu všeobecné církve i láska k Vykupiteli, kterému on tak příkladně sloužil.
Díky tomu se bude všechen křesťanský lid nejen ještě horlivěji utíkat ke svatému Josefovi a s důvěrou prosit o jeho ochranu, ale také bude mít vždy před očima jeho pokornou a vyzrálou službu i jeho úděl v ekonomii spásy. (4) Domnívám se totiž, že opětné rozvažování o účasti Mariina manžela v Božím tajemství umožní církvi, směřující spolu s celou lidskou rodinou k budoucnosti, nacházet neustále nově svou totožnost na základě této vykupitelské ekonomie, která se váže k základům tajemství Vtělení.
Josef z Nazareta se vlastně účastnil tohoto tajemství jako nikdo jiný z lidí, kromě Marie, Matky vtěleného Slova. Spolu s ní měl na tajemství vtělení účast, skutečně se podílel na téže spásné události. Byl důvěrníkem téže lásky, jejíž mocí věčný Otec (ještě před stvořením) „nás předurčil, abychom byli přijati za jeho děti skrze Ježíše Krista“ (Ef 1,5).

I. Zaznamenáno v evangeliích
II. Důvěrník Božího tajemství
III. Muž spravedlivý – manžel
IV. Práce vyjádřením lásky
V. Primát vnitřního života
VI. Patron církve naší doby

Zpět