Mlčení sv. Josefa

Promluva Benedikta XVI.
před modlitbou Anděl Páně, 18.12. 2005

V těchto posledních dnech adventu nás liturgie vybízí, abychom rozjímali zvláště o Panně Marii a sv. Josefu, kteří s jedinečnou intenzitou prožívali dobu očekávání Ježíšova narození a příprav na něj. Dnes se chci zaměřit na postavu sv. Josefa. Na dnešní stránce evangelia sv. Lukáš představuje P. Marii jako „snoubenku muže z Davidova rodu, nesoucího jméno Josef“ (Lk 1,27). Je to však evangelista Matouš, kdo zmiňuje důležitost Ježíšova pěstouna a zdůrazňuje, že skrze něho se Dítě právně zařadilo do Davidova potomstva, a tak se naplnila Písma, v nichž je o Mesiáši prorokováno, že bude „Davidovým synem“. Avšak Josefova úloha se jistě nemůže omezit na tento právní aspekt. On je vzorem „spravedlivého“ člověka (Mt 1,19), který v dokonalém souladu se svou snoubenkou přijímá Božího Syna, jenž se stal člověkem, a bdí nad jeho lidským růstem. Proto je v předvánočních dnech více než kdy jindy vhodné navázat jakýsi duchovní rozhovor se svatým Josefem, aby nám pomáhal plně prožívat toto velké tajemství víry.
Milovaný papež Jan Pavel II., který byl velkým ctitelem svatého Josefa (druhým jménem se jmenoval Josef), mu věnoval v apoštolské exhortaci Redemptoris custos (Strážce spasitele) pozoruhodnou meditaci. Mezi mnoha aspekty, na něž poukazuje, věnuje zvláštní pozornost mlčení sv. Josefa. Jeho mlčení je protknuté rozjímáním o Božím tajemství, plně se vydává Boží vůli. Jinak řečeno, Josefovo mlčení není vyjádřením vnitřní prázdnoty, ale naopak plnosti víry, kterou chová v srdci a která vede každou jeho myšlenku a každý jeho skutek. Je to mlčení, díky němuž Josef spolu s Marií uchovává Boží slovo poznané prostřednictvím svatých Písem, a stále je konfrontuje s událostmi Ježíšova života; je to mlčení utkané z nekonečné modlitby, modlitby, v níž Josef velebí Pána, klaní se jeho svaté vůli a bezvýhradně se oddává jeho prozřetelnosti. Není přehnané, když se domníváme, že právě od „otce“ Josefa se Ježíš – na lidské úrovni – naučil oné obrovské niternosti, jež je základem opravdové spravedlnosti, „vyšší spravedlnosti“, které bude jednoho dne učit své učedníky (srov. Mt 5,20).
Dejme se „nakazit“ mlčením svatého Josefa! Máme ho tolik zapotřebí ve světě, který je často příliš hlučný, který nenapomáhá rozjímání a naslouchání Božímu hlasu. Snažme se v této době příprav na Vánoce obrátit do vlastního nitra, abychom Ježíše přijali a opatrovali ve svém životě.

Přeložil J. Koláček SJ
Z Radia Vatikán

Zpět