Litanie ke sv. Josefovi IV.

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi.
Bože Synu, Vykupiteli světa, smiluj se nad námi.
Bože Duchu svatý, smiluj se nad námi.
Bože v Trojici jediný, smiluj se nad námi.

Svatá Maria, oroduj za nás.
Svatá Boží Rodičko,
Svatá Panno Panen,

Svatý Josefe, oroduj za nás.
Ochránce církve svaté,
Ochránce země české,
Ochránce dobrého jména,
Ochránce snoubenců,
Ochránce všech čistých srdcí,
Ochránce hledajících přístřeší,
Ochránce pronásledovaných a utiskovaných,
Ochránce uprchlíků a bezdomovců,
Ochránce toužících po spravedlnosti,
Ochránce těch, kdo hledají své životní povolání,
Ochránce učňů a studující mládeže,
Ochránce dělníků a vedoucích,
Ochránce hledajících práci,
Ochránce služebníků církve,
Ochránce poutníků a mariánských ctitelů,
Ochránce nemocných a umírajících,
Ochránce proti zlému,

Vzore v plnění Boží vůle,
Vzore lásky k Ježíši a k Marii,
Vzore svatého života a čistoty,
Vzore poslušnosti Bohu a jeho zákonu,
Vzore spolupráce s Božím andělem,
Vzore trpělivosti a věrnosti Bohu,
Vzore spoléhajících na Boha,
Vzore doufajících v Boží prozřetelnost,
Vzore pravé zbožnosti,
Vzore modlitby a pracovitosti,
Vzore otců a vychovatelů,
Vzore kněží a řeholníků,
Vzore naslouchání a tichosti,
Vzore mlčenlivosti a taktnosti,
Vzore služby a skromnosti,
Vzore pokory a odevzdanosti,
Vzore ctitelů Ježíšova Srdce,

Pomocníku a služebníku naší spásy,
Pomocníku v náročných situacích,
Pomocníku při výchově dětí,
Pomocníku při hledání pravé moudrosti,
Pomocníku při nepochopení a odmítnutí,
Pomocníku při obstarávání bydlení,
Pomocníku při obstarávání živobytí,
Pomocníku v těžkých nemocech,
Pomocníku těch, kteří sobě nerozumějí,
Pomocníku beznadějných a zklamaných,
Pomocníku v naléhavých potřebách,
Pomocníku v nejistotě a obavě,
Pomocníku opuštěných a zoufalých,
Pomocníku těch, kdo slouží Bohu i lidem,
Pomocníku zkoušených hladem a válkou,
Pomocníku těch, kdo usilují o spravedlnost a mír,
Pomocníku těch, kdo se snaží o čistotu srdce,
Pomocníku všech, kteří jsou na cestách,
Pomocníku při plnění povinností,
Pomocníku hlasatelů Krista a jeho království,
Pomocníku v poslední hodině našeho života,
Pomocníku duším v očistci,

Beránku Boží, který snímáš hříchu světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchu světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchu světa, smiluj se nad námi.

Modleme se:
Všemohoucí Bože, tys povolal svatého Josefa, aby už od počátku chránil dílo našeho vykoupení; dej, ať tvá církev s jeho pomocí věrně plní svůj úkol při uskutečňování díla spásy. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen.

Zpět