Litanie ke sv. Josefovi III.

Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi.
Bože Synu, Vykupiteli světa, smiluj se nad námi.
Bože Duchu svatý, smiluj se nad námi.
Bože v Trojici jediný, smiluj se nad námi.

Svatá Maria, oroduj za nás.
Svatá Boží Rodičko,
Svatá Panno Panen,

Svatý Josefe, oroduj za nás.
Nejčistší ženichu Panny Marie,
Věrný pěstoune Kristův,
Vyvolený ochránce svaté Rodiny,
Slavný patriarcho,
Pravý potomku krále Davida,
Ozdobo Starého Zákona,

Muži podle srdce Božího,
Muži Bohu i lidem milý,
Muži spravedlivý,
Muži bohabojný,
Muži opatrný a moudrý,
Příklade manželů,
Ctiteli tajemství Božího,
Obhájce Božího Syna,
Ochránce nevinnosti Panny Marie,
Zrcadlo pokory a trpělivosti,
Příklade pracovitosti,
Vzore všech ctností,
Ozdobo nebeské církve,
Věrný pomocníku ve všech potřebách,
Mocný přímluvce u Boha,
Zvláštní patrone umírajících,
Vyvolený ochránce svaté církve,

Pro svou svatost,
Pro své velké zásluhy,
Pro své čisté zasnoubení,
Pro své neposkvrněné panictví,
Pro své společenství s Pannou Marií,
Pro své andělské poselství,
Pro svou uctivost k Matce Boží,
Pro své svaté putování do Betléma,
Pro náročný útěk do Egypta,
Pro svůj radostný návrat,
Pro bolestnou ztrátu dvanáctiletého Ježíše,
Pro jeho radostné nalezení v Chrámě,
Pro svou nebeskou slávu,

Abychom se vždy a ve všem vůli Boží podřídili,
Abychom čest a dobré jméno své i bližních bránili,
Abychom se každé nečistoty varovali,
Abychom se na věčnost v Boží milosti odebrali,
Abychom byli v hodině své smrti svátostmi obdařeni,
Abychom umřeli ve společenství Ježíše a Marie,
Abychom se po smrti s tebou shledali,

Beránku Boží, který snímáš hříchu světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchu světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchu světa, smiluj se nad námi.

Modleme se:
Na přímluvu svatého Josefa pokorně prosíme, všemohoucí Bože, o živou víru, pevnou naději a účinnou lásku k tobě, abychom vždy byli ochotni přijmout tvou svatou vůli. Dej nám také útěchu v zármutcích a šťastnou hodinu smrti. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen.

Zpět