Litanie ke sv. Josefovi II.

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi.
Bože Synu, Vykupiteli světa, smiluj se nad námi.
Bože Duchu svatý, smiluj se nad námi.
Bože v Trojici jediný, smiluj se nad námi.

Svatá Maria, oroduj za nás.
Svatá Boží Rodičko,
Svatá Panno Panen,

Svatý Josefe, pěstoune Ježíše Krista, oroduj za nás.
Svatý Josefe, ochránce Syna Božího,
Svatý Josefe, strážce Chleba živého,
Svatý Josefe, opatrovníku Královny nebeské,
Svatý Josefe, ženichu Matky Kristovy,
Svatý Josefe, věrný průvodce a těšiteli Panny Marie,
Svatý Josefe, pomocníku Matky Spasitelovy,
Svatý Josefe, který jsi vtělení věčného slova ze zjevení přijal,
Svatý Josefe, který jsi s Marií do Betléma cestoval,
Svatý Josefe, který ses s Marií jako první novorozenému Spasiteli klaněl,
Svatý Josefe, kterému se poddal Pán pánů,

Svatý Josefe, patrone katolické církve,
Svatý Josefe, muži mající bázeň před Hospodinem,
Svatý Josefe, muži podle srdce Božího,
Svatý Josefe, muži trpělivý,
Svatý Josefe, muži mezi všemi muži nejvznešenější,
Svatý Josefe, moudrý a prozíravý hospodáři,
Svatý Josefe, okraso domu Davidova,

Svatý Josefe, koruno patriarchů,
Svatý Josefe, příklade vyznavačů,
Svatý Josefe, vzore čistoty,
Svatý Josefe, zrcadlo manželů,
Svatý Josefe, věrný otče svých ctitelů,
Svatý Josefe, ochrano pocestných,
Svatý Josefe, patrone umírajících,
Svatý Josefe, náš laskavý přímluvce,
Svatý Josefe, milý Bohu i lidem,

Ve všech našich záležitostech,
Ve všech našich souženích a bolestech,
V zármutku a v pronásledování,
V nesnázích a v utrpeních,
V hodině smrti,
Pro své vyvolení za pěstouna Krista Ježíše,
Pro své přečisté zasnoubení,
Pro svou otcovskou péči a věrnost,
Pro své práce a nesnáze,
Pro všechny své ctnosti,

Beránku Boží, který snímáš hříchu světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchu světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchu světa, smiluj se nad námi.

Modleme se:
Prosíme tě, milosrdný Bože, uděl nám na přímluvu a pro zásluhy svatého Josefa čistotu těla i duše, abychom jednou mohli dojít do tvého věčného království. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

Amen.

Zpět