8. den – Poslání svatého Josefa

Boží slovo

Jeho rodiče chodívali každý rok slavit Velikonoce do Jeruzaléma. Také když mu bylo dvanáct let, putovali se účastnit slavnosti jako obvykle. Když svátky skončily a oni se vraceli domů, chlapec Ježíš zůstal bez vědomí rodičů v Jeruzalémě.
V domnění, že je v karavaně, ušli den cesty, než ho začali hledat mezi příbuznými a známými. Když ho však nenašli, vrátili se a hledali ho v Jeruzalémě. Po třech dnech ho našli v chrámu, jak sedí mezi učiteli, naslouchá jim a klade jim otázky. Všichni, kdo ho slyšeli, žasli nad jeho rozumností a odpověďmi.
Když to (rodiče) uviděli, celí se zarazili a jeho matka mu řekla: „Cos nám to udělal, synu? „Pohleď, tvůj otec a já jsme tě zoufale hledali!“ – „Proč jste mě hledali?“ odpověděl. „Nevěděli jste, že musím být v domě svého Otce?“ Oni však nechápali, o čem mluví.
Potom se s nimi vrátil do Nazareta a byl jim poslušný. Jeho matka to všechno uchovávala ve svém srdci. Ježíš zatím rostl a byl čím dál moudřejší a milejší Bohu i lidem.

(Z evangelia podle Lukáše 2,41-52)

Meditace

Svatá Terezie od Ježíše velmi důrazně doporučovala svatého Josefa jako ochránce života rozjímavé modlitby, jako ochranu, kterou sama tolikrát zakusila.
Vysvětlení této účinnosti lze najít v mnoha motivech, jež jsou vlastní osobě a životu světce.
Dobrý Bůh svěřil svatému Josefu poslání chránit Ježíše a jeho svatou Matku a my víme, že Ježíšovo a Mariino tajemství mají svůj velmi konkrétní cíl: slávu Boží a spásu světa.
Život modlitby, setkání s Bohem má odpovídat témuž cíli: každá duše je Bohem povolána k tomu, aby jej oslavovala tím, že bude opětovat jeho lásku v úplné a dokonalé věrnosti.
Není tedy divné, že svatý ochránce tajemství Krista a Panny je zvlášť mocným přímluvcem, aby každá duše uskutečnila tentýž cíl a tytéž touhy Páně.
Je však ještě jiný důvod, proč se patronát svatého Josefa jeví v duchovním životě jako zvlášť cenný.
Duchovní život znamená především život intimity s Pánem, rodinné důvěrnosti s Ježíšem a Marií. Nuže, kdo prožíval jako první tuto intimitu a jako první učinil tuto zkušenost, ne-li svatý Josef, který od okamžiku, kdy se narodil Ježíš, mu byl stále nablízku?
Kdo lépe než on nás tedy může naučit, jak se stát důvěrně blízkými Ježíši a Marii, abychom žili tuto intimitu, tuto pozornou a ustavičnou přítomnost? A co je život rozjímavé modlitby, ne-li tato důvěrnost s Pánem?
Aby bylo možné s někým navázat důvěrný vztah, je třeba se s ním důkladně potkat, nemít tajemství jeden před druhým. Tak tomu bylo u svatého Josefa vzhledem k Ježíši a Marii. On nám tedy může poskytnout příklad svého vlastního života, jenž je vlastní rozjímavé modlitbě.
My bychom chtěli, aby důvěrnost s Ježíšem a Marií byla pro nás potěšením, uspokojením. Chtěli bychom, aby byla podle našich představ, abychom ji poznávali a chápali, jak to vyhovuje nám.
Svatý Josef nám navzdory tomu, že měl otcovskou autoritu v nazaretské rodině, ukazuje, že důvěrnost s Pánem má svou cenu, již je třeba zaplatit: totiž, nechat konat Boha, jak chce On.
A tento příklad svatého Patriarchy je nádherný! Ač byl hlavou rodiny, jednoduše jí sloužil, s důvěrností plnou odevzdanosti a ustavičné oddanosti. Svatý Josef nepoměřuje Ježíšův a Mariin život svými požadavky, ale dává svůj život do jejich služeb. Nevydává se na cestu do Egypta, kdy se jemu zlíbí, nýbrž tehdy, když to vyžadují Ježíšovy zájmy.
Jak velmi potřebujeme my, kteří bychom chtěli být mírou svých životů, naučit se od svatého Josefa nechat Boha jednat, aby Bůh byl touto mírou svými rozhodnutími a svými plány s každým z nás.

Prosby

Spojeni v modlitbě chval klaňme se Božímu Synu a oslavujme jej za to, že se stal členem lidské rodiny:

Kriste, ty jsi vzorem a spasitelem všech lidí.

Tajemstvím své podřízenosti Marii a Josefovi,
– nauč nás poslušnosti a respektu vůči těm, které jsi postavil do čela společenství.

Tys se synovskou náklonností miloval Marii a Josefa,
– chraň naše rodiny poutem vzájemné lásky a pokoje.

Horlil jsi pro věc svého Otce,
– dej, aby byl Bůh milován a ctěn ve všech rodinách.

Po třech dnech úzkostlivého hledání jsi byl nalezen v chrámu,
– daruj nám moudrost, abychom hledali především Boží království.

Připojil jsi k sobě Marii a Josefa v nebeské slávě,
– přijmi všechny zemřelé do rodiny blažených v nebi.

Modlitba

Bože, náš Stvořiteli a Otče, tys chtěl, aby se tvůj Syn, zrozený před úsvitem věků, stal členem lidské rodiny; oživ v nás úctu k daru a tajemství života, aby se všichni rodiče cítili být účastni na plodnosti tvé lásky a děti aby rostli moudrostí, věkem i oblibou a chválily tvé svaté jméno. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Zpět na Úvod