5. den – Pokorné mlčení svatého Josefa

Boží slovo

Simeon přišel z vnuknutí Ducha do chrámu, právě když rodiče přinesli dítě Ježíše, aby s ním vykonali, co bylo obvyklé podle Zákona. Vzal si ho do náručí a takto velebil Boha:
„Nyní můžeš propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji, neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou jsi připravil pro všechny národy: světlo k osvícení pohanů a k slávě tvého izraelského lidu.“
Jeho otec a matka byli plni údivu nad slovy, která o něm slyšeli. Simeon jim požehnal a jeho matce Marii prohlásil:
„On je ustanovený k pádu a k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se bude odporovat – i tvou vlastní duši pronikne meč – aby vyšlo najevo smýšlení mnoha srdcí.“

(Z evangelia podle Lukáše 2, 27-35)

Meditace

Svatý Josef „snášel“ Boží panování ve svém životě až do nejzazších důsledků a je třeba uznat, že Bůh v jeho životě skutečně konal jako Pán hrozným způsobem. Povolal ho k tomu, aby byl správcem jeho tajemství, aniž by se ho ptal na souhlas; ani se ho nezeptal, zda je ochoten či nikoli: udělal vše sám.
Anděl mu řekl: „Dítě, které Maria počala, je z Ducha svatého“ (Mt 1,20), a on neřekl ani slabiku. Toto jeho přijetí Božího panování se jeví tím dramatičtější, čím více pronikáme do jeho vnitřního světa: drama ve světle spravedlnosti, která však ihned přenechává místo Božím právům. Svatý Josef je spravedlivý a nezradil by Zákon za nic na světě, ale neodpírá Bohu právo svobody i vůči Zákonu.
Komentář k tomuto Božímu panování v jeho životě je jen mlčení a pokora. A to je tím obdivuhodnější, pomyslíme-li, že toto přenechání práva Pánu konat, nebylo svatému Josefovi potvrzeno viditelnými fakty.
Panna Maria mohla s časem alespoň něco zahlédnout, viděla přinejmenším zázraky jako odměnu za svou víru a odevzdanost. Svatý Josef ne. I na existenční úrovni Pán od svatého Josefa žádal, aby stál bokem, aby mu nepřekážel v cestě. Vstupuje do života požehnaného Ježíše a jeho Matky, kdy a jak to chce Bůh; a opět mizí, kdy a jak to chce Bůh.
Mlčení je mluvou pokorných, kteří vždy mlčí. Svatý Josef je právě takový. Proto je vzorem vnitřních duší. Je příkladem touto svrchovanou svobodou, kterou poskytl Bohu ve svém životě, tímto bytím cele k dispozici v rukou Božích.
Doopravdy zakusil, co znamená upadnout do rukou živého Boha, a věřím, že pro tuto svou tajemnou zkušenost svatý Josef obdržel od Pána milost pomáhat duším, které mají žít z Boha a pro Boha. Proto se mu odporoučejme, aby nás naučil utvářet z našeho duchovního života místo víry, pokory a mlčení.
Není napsáno – a to ani v apokryfních evangeliích! – kolik zpovědníků a duchovních vůdců by snad měl, aby se vymotal ze svých nesnadných situací… Byl v rukou Božích a prožil v pokoře svého mlčení dramata, úzkosti, noci a očištění, jejichž hloubku nejsme s to ani vytušit.
Dnes ho vidíme v průzračném světle, přítomného uvnitř celého tajemství Božího působení, tak blízkého nejkrásnějším skutečnostem spásy světa a slávy Páně. Je to jeho místo, a měli bychom ho mít rádi, zaslouží si od nás trochu něhy, vzhledem k tomu, že se mu jí od Boha dostalo tak málo!
Jak je blahoslavený! Pán mohl být v jeho životě absolutním Panovníkem a Vládcem.

Prosby

Spojeni v modlitbě chval, vzývejme našeho Spasitele, obětovaného v chrámu Marií a Josefem:

Světlo národů, osvěcuj svůj lid.

Pane, tys chtěl být podle Zákona představen Otci v jeruzalémském chrámu,
– nauč nás vydávat se s tebou v oběť své církvi.

Ježíši Kriste, naše radosti a spáso, hledaný a nalezený spravedlivým Simeonem v domě tvého Otce,
– dej, ať rozpoznáváme a setkáváme se s tebou v trpících údech tvé církve.

Očekávaný národy, o tobě mluvila prorokyně Anna všem, kdo čekali vykoupení Izraele,
– nauč nás správně zvěstovat tvé evangelium.

Úhelný kameni Božího království, ty ses stal znamením odporu,
– dej, aby lidé žili ve víře a lásce, a tak nalezli v tobě vzkříšení a život.

Modlitba

Pane, náš Bože, prameni radosti těm, kdo kráčejí v tvé chvále; na přímluvu svatého Josefa nám daruj prosté a učenlivé srdce podle obrazu tvého Syna, abychom se stali učedníky Moudrosti a konali jen to, co se ti líbí. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Zpět na Úvod