1. den – Povolání svatého Josefa

Boží slovo

Anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené s mužem jménem Josef z Davidova rodu a ta panna se jmenovala Maria.
Anděl k ní vešel a řekl: „Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký a bude nazván Synem Nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida, bude kralovat nad Jakubovým rodem a jeho království nebude mít konce.“
Maria řekla andělovi: „Jak se to stane? Vždyť muže nepoznávám.“
Anděl jí pověděl: „Duch svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní. Proto také dítě bude nazváno svaté Syn Boží. I tvoje příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a je už v šestém měsíci, ačkoli byla považována za neplodnou. Vždyť u Boha není nic nemožného.“
Maria řekla: „Jsem služebnice Páně; ať se mi stane podle tvého slova.“
A anděl od ní odešel.

(Z evangelia podle Lukáše 1,26-38 )

Meditace

Boží slovo nám pomáhá vidět svatého Josefa jako toho, kdo je zapojen do jedinečného plánu spásy, jímž požehnaný Bůh prostřednictvím svého Syna Ježíše Krista, narozeného z Marie, projevuje své milosrdenství hříšným lidem a obnovuje s nimi své přátelství.
Svatý Josef má v tomto Božím plánu své místo, své povolání. Žádný člověk není z tohoto záměru vyňat, všichni jsme povoláni od Boha. Musíme být přesvědčeni o této základní pravdě, abychom byli s to interpretovat náš život. Být povolán od Boha znamená právě Jím být umístněni do plánu spásy, abychom z něj měli prospěch a zároveň na něm spolupracovali. Nejsme totiž pouze spasenými, nýbrž jsme povoláni i k tomu, abychom napomáhali spáse druhých.
Lidé se často ptají po smyslu života, a to je dobře, protože žádná otázka není podstatnější a zásadnĕjší než právě tato. Není však třeba zapomínat, že člověk zůstává nerozluštitelnou skutečností, když je oddělován od Boha a uvažuje se o něm bez vztahu k jeho plánu spásy.
Svatý Josef je příkladem toho, jak má tvor odpovědět na Boží plán s ním. Z Božské iniciativy se nachází velmi závažným způsobem těsně spojen s tajemstvím vtělení Slova: je snoubencem Mariiným, bude pěstounem Ježíšovým a i díky němu se uskuteční tajemství vtělení jako historická událost, jako lidský a společenský fakt.
Bude to on, kdo bude hlavou nazaretské rodiny, kdo ji bude živit prací svých rukou, kdo ji bude chránit a bránit, aniž by se stal přitom protagonistou, nýbrž ponechá toto místo Bohu.
My někdy hřešíme nemírností a činíme ze sebe takřka Boží konkurenty a zapomínáme, že důstojnost člověka spočívá právě v tom, že je Božím tvorem, povolaným k jeho službě.
Josef to velmi správně pochopil, ne na základě mnoha filosofických úvah, nýbrž proto, že pochopil to podstatné: že Bohu je třeba vždycky říkat ano, říkat ano v pokoře a říkat ano v poslušnosti.
Tak se realizuje také jako člověk a my ho dnes vidíme na vrcholu lidských dějin spásy s jeho „ano“, plným víry a odevzdanosti.
Tomuto světci vzdáváme čest a slávu, avšak je třeba, abychom to činili křesťansky. Svatí jsou uctíváni ani ne tak slovy a úkony zbožnosti, jako spíš naším duchovním připodobněním.
Od svatého Josefa se musíme naučit především obrácení, to je tomu, abychom byli stále více chudými Páně, prostými tvory, malými dětmi Otce, s jistotou v srdci, kterou je víra, se svobodou duše, jíž je synovská naděje. Je to ona víra a ona naděje, které byly nejhlubší podstatou lásky a služby spravedlivého Josefa.

Prosby

Prosme našeho Spasitele Ježíše Krista, který je cesta, pravda a život:

Přijď, Pane, a zůstaň s námi.

Archanděl Gabriel zvěstoval tvůj příchod,
– Synu Nejvyššího, přijď a kraluj svému lidu.

Předchůdce Jan zajásal kvůli tobě s radostí,
– Svatý Boží, přijď a daruj spásu celému světu.

Anděl zjevil tvé jméno Josefovi,
– Ježíši, Spasiteli, přijď a vysvoboď svůj lid.

Stařec Simeon očekával tvůj příchod,
– Světlo světa, přijď a potěš lidstvo.

Zachariáš předpověděl tvé vykupitelské navštívení,
– osvěť všechny, kdo jsou v temnotách a ve stínu smrti.

Modlitba

Bože patriarchů a proroků, tys dal ve svatém Josefovi své církvi znamení svého otcovství; bdi nad svými dětmi, aby uprostřed životních radostí i zkoušek poznávali vždy tvou vůli a spolupracovali na díle vykoupení. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Zpět na Úvod