Že dobře já znám pramen

První, desítistrofá verze (strofy 1.3-8.11-13) vznikla během toledského vězení (1577/8); ve druhé fázi (v letech 1578-1585) sv. Jan přidal 9. strofu a nejpravděpodobněji v letech 1585-1587 světec skladbu dále rozšířil o 2. a 10. strofu. Rozšíření básně odpovídá rozvoji světcových trojičních mystických zkušeností.
Jde o hluboce teologickou výpověď o tajemství Boží (Otcovy) vydanosti člověku, která se konkretizuje v eucharistii. Pojítkem je poznání ve víře (opakující se motiv „třebaže patří noci“).

¡Que bien sé yo la fonte! Že dobře já znám pramen!
[Cantar del alma que se huelga
de conocer a Dios por fe]
[Zpěv duše, která se těší
z poznání Boha ve víře]
¡Que bien sé yo la fonte
que mana y corre,
aunque es de noche!
Že dobře já znám pramen,
který tryská a stéká,
třebaže patří noci!
1. Aquella eterna fonte está escondida,
qué bien sé yo dó tiene su manida
aunque es de noche.
Onen věčný pramen je skrytý,
jak dobře já vím, kde má svůj příbytek,
třebaže patří noci.
2. En esta noche oscura de la vida,
qué bien sé yo por fe la fonte [frida]
aunque es de noche.
V této temné noci života,
jak dobře já znám skrze víru [svěží] pramen,
třebaže patří noci.
3. Su origen no lo sé, pues no lo tiene,
más sé que todo origen della viene,
aunque es de noche.
Jeho počátek neznám, vždyť jej nemá,
avšak vím, že všechen počátek pochází z něj,
třebaže patří noci.
4. Sé que no puede ser cosa tan bella,
y que cielos y tierra beben della,
aunque es de noche.
Vím, že nemůže být věc tak krásná
a že nebe i země pijí z ní,
třebaže patří noci.
5. Bien sé que suelo en ella no se halla,
y que ninguno puede vadealla,
aunque es de noche.
Dobře vím, že dno se v něm nenachází
a že jej nikdo nemůže přebrodit,
třebaže patří noci.
6. Su claridad nunca es escurecida,
y sé que toda luz de ella es venida,
aunque es de noche.
Jeho jas nikdy není zatemněn
vím, že všechno světlo vzešlo z něj,
třebaže patří noci.
7. Sé ser tan caudalosos sus corrientes,
que infiernos, cielos riegan y las gentes,
aunque es de noche.
Vím, že tak vydatné jsou jeho proudy,
že podsvětí, nebesa zavlažují a národy,
třebaže patří noci.
 8. El corriente que nace de esta fuente
bien sé que es tan capaz y omnipotente,
aunque es de noche.
Proud, který se rodí z tohoto pramene,
dobře vím, že je tak schopný a všemohoucí,
třebaže patří noci.
 9. El corriente que de estas dos procede
sé que ninguna de ellas le precede,
aunque es de noche.
Proud, který z těchto dvou vychází,
vím, že jej žádný z obou nepředchází,
třebaže patří noci.
 10. Bien sé que tres en sola una agua viva
residen, y una de otra se deriva,
aunque es de noche.
Dobře vím, že tři v jedné jediné živé vodě
sídlí, a jeden z druhého vyplývá,
třebaže patří noci.
 11. Aquesta eterna fonte está escondida
en este vivo pan por darnos vida,
aunque es de noche.
Tento věčný pramen je skrytý
v tomto živém chlebě, aby nám dal život,
třebaže patří noci.
 12. Aquí se está llamando a las criaturas,
y de esta agua se hartan, aunque a escura
porque es de noche.
Zde si svolává tvory
a (ti) se touto vodou sytí, třebaže v temnotě,
protože patří noci.
 13. Aquesta viva fuente que deseo
en este pan de vida yo la veo,
aunque es de noche.
Tento živý pramen, po němž toužím,
v tomto chlebě života já jej vidím,
třebaže patří noci.

překlad P. V. Kohut

Zpět