Výzva i pro nás

Drazí bratři a sestry, nakonec zbývá otázka: má tento světec, jeho vznešená mystika, jeho obtížná cesta k vrcholu dokonalosti co říci i nám, normálním křesťanům, kteří žijí dnešním životem, anebo je vzorem a příkladem jen pro nemnohé vyvolené duše, které se na tuto cestu očišťování a mystické askeze skutečně mohou vydat? Abychom nalezli odpověď, musíme mít na paměti, že život svatého Jana od Kříže nebyl „létáním v mystických oblacích“, nýbrž životem velmi tvrdým, velmi praktickým a konkrétním, ať už jako život reformátora Řádu, kde narazil na mnohý odpor, nebo jako provinčního představeného, či život ve vězení, kam byl uvržen svými spolubratry a kde byl vystaven neuvěřitelným inzultacím a fyzickému týrání.
Byl to život tvrdý, ale právě během měsíců strávených ve vězení napsal jedno ze svých nejkrásnějších děl. Z toho můžeme pochopit, že cesta s Kristem, putování s Kristem není nějakou zátěží přidanou k již tak dostatečně tíživému břemenu našeho života, není to něco, co by mělo toto břemeno učinit ještě těžším, nýbrž je to něco zcela jiného, je to světlo, síla, která nám pomáhá toto břemeno nést. Pokud člověk v sobě nese velkou lásku, dává mu tato láska takřka křídla a snáze snáší všechny útrapy života, protože v sobě nese velké světlo. Víra je toto: být milován Bohem a nechat se milovat Bohem v Ježíši Kristu. Nechat se milovat, to je světlo, které nám pomáhá nést každodenní břemeno. A svatost není nějaké naše velmi obtížné dílo, nýbrž je to právě ono „otevření“: otevřít okna naší duše, aby mohlo vstoupit světlo Boží, neopomíjet Boha, protože právě v otevření se Jeho světlu spočívá síla a radost vykoupených. Modleme se k Pánu, aby nám pomohl nalézt tuto svatost, nechat se milovat Bohem, neboť to je povolání nás všech a naše pravé vykoupení.

Přeložil P. Milan Glaser SJ
S laskavým svolením Radia Vatikán

Zpět na úvod