Sv. Jan od Kříže (1542 – 1591)

Katecheze Benedikta XVI. při generální audienci 16. února 2011

Drazí bratři a sestry!
Před dvěma týdny jsem představil postavu velké španělské mystičky Terezie od Ježíše. Dnes bych chtěl hovořit o jiném významném světci oné země, duchovním příteli svaté Terezie, a spolu s ní reformátorovi v karmelitánské řeholní rodině: o svatém Janu od Kříže, kterého Pius XI. prohlásil v roce 1926 za Učitele církve a který byl již dříve nazýván tradičně Doctor mysticus – mystický učitel.
Jan od Kříže se narodil 1542 v malé vesnici Fontiveros nedaleko Avily ve Staré Kastilii rodičům Gonzalovi de Yepes a Catalině Álvarez. Rodina byla velice chudá, neboť otec, původem z toledské šlechty, byl vyhnán z domu a vyděděn, protože se oženil s prostou tkadlenou hedvábí.
Jan přišel v útlém věku o otce; když mu bylo sotva 9 let, přestěhovali se s matkou a bratrem Františkem do Mediny del Campo blízko Valladolidu, obchodního a kulturního centra. Tam navštěvoval Colegio de los Doctrinos a vykonával také v pokoře některé práce pro sestry v klášterním kostele svaté Magdaleny. Pak díky jeho lidským kvalitám a studijním výsledkům mu bylo umožněno zastávat funkci lékárníka v nemocnici Neposkvrněného Početí a jako osmnáctiletý vstoupil do koleje jezuitů, která byla právě založena v Medině del Campo: studoval tam tři roky humanitní vědy, rétoriku a klasické jazyky. Na konci formace měl zcela jasno o svém povolání: řeholní život.
Mezi mnoha řády přítomnými v Medině se cítil povolán na Karmel. V létě 1563 začal noviciát u karmelitánů ve městě a přijal jméno Jan od svatého Matěje. Další rok byl vyslán na prestižní univerzitu do Salamanky, kde studoval tři roky umění a filozofii. Roku 1567 byl vysvěcen na kněze a vrátil se do Mediny del Campo, aby zde slavil primiční mši svatou v kruhu příbuzných. Právě zde došlo k prvnímu setkání s Terezií od Ježíše. Bylo to pro oba setkání rozhodující: Terezie mu vyložila svůj plán reformy Karmelu včetně mužské větve a navrhla Janovi, aby se k ní připojil „k větší slávě Boží“; mladý kněz byl tak nadšen Tereziinou ideou, že se stal velkým podporovatelem projektu. Pracovali spolu několik měsíců, sdíleli ideály a návrhy, aby mohli co nejdříve inaugurovat první dům bosých karmelitánů: otevření se uskutečnilo 28. prosince 1568 v Duruelu, osamělém místě v provincii Avila. S Janem tvořili první mužskou reformovanou komunitu další tři druhové. Při obnově slibů podle své původní řehole připojili si první čtyři nová jména: Jan se tedy nazval „od Kříže“ a pod tímto jménem byl později nejvíce znám. Koncem roku 1572 se na žádost Terezie stal zpovědníkem a vikářem kláštera Vtělení v Avile, kde byla Terezie převorkou. Byla to léta těsné spolupráce a duchovního přátelství, které oba obohatilo. V té době také vznikla nejdůležitější Tereziina díla a první Janovy spisy.

Náročná Reforma Řádu
Janovo dílo
Janova mystická nauka
Výzva i pro nás

Zpět