Romance Na evangelium „In principio erat Verbum“

Tyto romance sepsal Jan od Kříže během toledského vězení (1577/8). Někteří autoři považují skladbu za biblicko-liturgickou meditaci o Trojici a o dějinách spásy (zejména o vtělení) a považují ji za plod autorových zbožných meditací. Skutečnost autorovy osobní situace ovšem vede spíše k domněnce, že i za vznikem této nejdelší Janovy básnické skladby stojí mystická zkušenost. S ohledem na rozsah básně je pravděpodobnější její postupný a pozvolný vznik v průběhu věznění; obsah naznačuje, že může jít dokonce o nedokončenou skladbu.
Jde o biblicko-teologickou kontemplaci tajemství Trojice a vtělení, která užívá jen minimálně specificky teologického jazyka a naopak velmi hojně lidových obratů a vyjádření.

Základní struktura:

  1. Úvod: intratrinitární život lásky (romance 1-2)
  2. První dialog mezi Otcem a Synem: stvoření (3-4)
  3. Intermezzo: advent lidstva a starce Simeona (5-6)
  4. Druhý dialog mezi Otcem a Synem: vtělení (7-8)
  5. Závěr: Narození Páně (9).
Romance sobre el evangelio
„In principio erat Verbum“
Romance na evangelium
„In principio erat Verbum“
1. [Acerca de la Santísima Trinidad]  1. [Ohledně Nejsvětější Trojice] 
En el principio moraba
el Verbo y en Dios vivía,
en quien su felicidad
infinita poseía.
Na počátku přebývalo
Slovo a v Bohu žilo,
ve kterém své štěstí
nekonečné vlastnilo.
El mismo Verbo Dios era,
que el principio se decía;
él moraba en el principio,
y principio no tenía.
Samotné Slovo bylo Bohem,
který se nazýval počátkem;
přebýval na počátku
a počátek neměl.
El era mismo principio;
por eso de él carecía;
El Verbo se llama Hijo
que de el principio nacía.
Byl samotným počátkem;
proto se mu jej nedostávalo;
Slovo se jmenuje Syn,
který se z počátku zrodil.
Hale siempre concebido,
y siempre le concebía;
dale siempre su sustancia
y siempre se la tenía.
Má jej stále počatého
a stále ho počínal;
dává mu stále svou podstatu
a stále si ji podržuje.
Y así, la gloria del Hijo
es la que en el Padre había,
y toda su gloria el Padre
en el Hijo poseía.
A tak sláva Syna
je ta, kterou měl v Otci,
a všechnu slávu Otec
v Synu vlastnil.
Como amado en el amante,
uno en otro residía,
y aquese amor que los une
en el mismo convenía
Jako milovaný v milujícím,
jeden ve druhém dlel,
a ona láska, která je sjednocuje,
v tomtéž se shodovala
con el uno y con el otro
en igualdad y valía.
Tres Personas y un amado
entre todos tres había,
s jedním i s druhým
v rovnosti a hodnotě.
Tři Osoby a jeden milovaný
mezi všemi třemi byl
y un amor en todas ellas
un amante las hacía;
y el amante es el amado
en que cada cual vivía;
a jedna láska v nich všech
je činila jedním milujícím;
a milující je milovaný
v němž každý žil;
que el ser que los tres poseen,
cada cual le poseía,
y cada cual de ellos ama
a la que este ser tenía.
takže bytí, které ty tři (osoby) vlastní,
každá z nich vlastnila,
a každá z nich miluje
tu, která měla toto bytí.
Este ser es cada una,
y éste solo las unía
en un inefable nudo
que decir no se sabía;
Toto bytí je každá z nich,
a pouze to je sjednocovalo
v nevýslovném poutu,
které nebylo možné vyjádřit;
por lo cual era infinito
el amor que las unía,
porque un solo amor tres tienen,
que su esencia se decía:
proto byla nekonečná
láska, která je sjednocovala,
neboť jedinou lásku tři mají
která se jejich bytností nazývala:
que el amor, cuanto más uno,
tanto más amor hacía.
neboť láska, čím víc jedna,
tím více lásky působila.
2. [De la comunión de las Tres Personas] 2. [O sdílení třech osob]
En aquel amor inmenso
que de los dos procedía,
palabras de gran regalo
el Padre al Hijo decía,
V oné nesmírné lásce,
která z obou vycházela,
slova velkého obdarování
Otec k Synu pronesl,
de tan profundo deleite
que nadie las entendía;
solo el Hijo lo gozaba,
que es a quien pertenecía;
tak hluboké rozkoše,
že jim nikdo nerozuměl;
pouze Syn se z toho těšil,
jenž je tím, komu to náleželo;
pero aquello que se entiende,
de esta manera decía:
– Nada me contenta, Hijo,
fuera de tu compañía;
avšak to, čemu se rozumí,
takto říkal:
– Nic mě neuspokojuje, Synu,
mimo tvou společnost;
y si algo me contenta,
en ti mismo lo quería.
El que a ti más se parece
a mí más satisfacía,
a pokud mě něco uspokojuje,
v tobě samém jsem to chtěl.
Ten, kdo se ti více podobá,
mě více ukojil,
y el que en nada te semeja
en mí nada hallaría.
En ti solo me he agradado,
¡oh vida de vida mía!
a ten, kdo ti v ničem není podobný,
ve mně by nic nenašel.
V tobě samém se mi zalíbilo,
ó, živote mého života!
Eres lumbre de mi lumbre,
eres mi sabiduría,
figura de mi sustancia
en quien bien me complacía.
Jsi světlem z mého světla,
jsi mou moudrostí,
podobou mé podstaty,
v kterém se mi velmi zalíbilo.
Al que a ti te mare, Hijo,
a mí mismo le daría,
y el amor que yo en ti tengo
ese mismo en él pondría,
Tomu, kdo si tě zamiluje, Synu,
sebe sama bych dal,
a láska, kterou v tobě mám,
tutéž bych do něj vložil,
en razón de haber amado
a quien yo tanto quería.
protože si zamiloval
toho, kterého jsem měl tak rád.
3. [De la creación] 3. [O stvoření]
– Una esposa que te ame,
mi Hijo, darte quería,
que por tu valor merezca
tener nuerstra compañía,
– Snoubenku, která by tě milovala,
můj Synu, dát bych ti chtěl,
která by si pro tvou hodnotu zasloužila
být v naší společnosti,
y comer pan a una mesa
de el mismo que yo comía,
porque conozca los bienes
que en tal Hijo yo tenía,
a jíst chléb u jednoho stolu,
tentýž, který jsem já jedl,
aby poznala dobra,
která jsem v takovém Synovi měl,
y se congracie conmigo
de tu gracia y lozanía.
– Mucho lo agradezco, Padre,
– el Hijo le respondía –;
a aby mi lichotil
kvůli tvému půvabu a svěžesti.
– Velmi za to děkuji, Otče,
– Syn odpověděl –;
a la esposa que me dieres
yo mi claridad daría,
para que por ella vea
cuánto mi Padre valía,
snoubence, kterou bys mi dal,
svůj jas bych dal,
aby skrze něj viděla,
zač můj Otec stál,
y cómo el ser que poseo
de su ser le recibía.
Reclinarla he yo en mi brazo,
y en tu amor se abrasaría,
a jak bytí, které vlastním,
z jeho bytí jsem přijal.
Sevřel bych ji ve své náruči
a ve tvé lásce by se roznítila,
y con eterno deleite
tu bondad sublimaría.
a věčnou rozkoší
by tvou dobrotu velebila.
 4. [Prosigue] 4. [Pokračuje]
– Hágase, pues – dijo el Padre –,
que tu amor merecía;
y en este dicho que dijo,
el mundo criado había,
– Ať se tedy stane – řekl Otec –,
co tvá láska zasloužila;
a v tomto výroku, který pronesl,
svět stvořil,
palacio para la esposa
hecho en gran sabiduría;
el cual en dos aposentos,
alto y bajo dividía;
palác pro snoubenku,
učiněný ve velké moudrosti;
který do dvou pokojů,
horního a dolního rozdělil;
el bajo de diferencias
infinitas componía;
mas el alto hermoseaba
de admirable pedrería.
dolní z rozdílů
nekonečných sestavil;
avšak horní zkrášlil
obdivuhodnými drahokamy.
Porque conozca la esposa
el Esposo que tenía,
en el alto colocaba
la angélica jerarquía;
Aby poznala snoubenka
Snoubence, kterého měla,
v horní umístil
andělské sbory;
pero la natura humana
en el bajo la ponía,
por ser en su compostura
algo de menor valía.
avšak lidskou přirozenost
do dolní vložil,
neboť ve své složenosti
měla trochu nižší hodnotu.
Y aunque el ser y los lugares
de esta suerte los partía,
pero todos son un cuerpo
de la esposa que decía:
A třebaže bytí a místa
tímto způsobem rozdělil,
(ale) všichni jsou jedním tělem
snoubenky, o které řekl:
que el amor de un mismo Esposo
una esposa los hacía.
Los de arriba poseían
el Esposo en alegría,
že láska samotného Snoubence
z nich snoubenku učinila.
Ti nahoře vlastnili
Snoubence v radosti,
los de abajo en esperanza
de fe que les infundía,
diciéndoles que algún tiempo
él los engrandecería,
ti dole v naději
víry, kterou jim vléval,
když jim říkal, že jednou
je povýší,
y que aquella su bajeza
él se la levantaría
de manera que ninguno
ya la vituperaría,
a že onu jejich nízkost
on pozvedne
tak, že nikdo
už ji nepotupí,
porque en todo semejant
él a ellos se haría,
y se vendría con ellos,
y con ellos moraría,
neboť ve všem podobný
on se jim učiní,
a cele se jim vydá,
a s nimi bude přebývat,
y que Dios sería hombre,
y que el hombre Dios sería,
y trataría con ellos,
comería y bebería,
a že Bůh bude člověkem,
a že člověk Bohem bude,
a bude se s nimi stýkat,
jíst a pít,
y que con ellos contino
él mismo se quedaría
hasta que se consumase
este siglo que corría,
a že s nimi neustále
on sám zůstane,
dokud nepomine
tento věk, který probíhal,
cuando se gozaran juntos
en eterna melodía,
porque él era la cabeza
de la esposa que tenía,
kdy se budou těšit společně
ve věčné melodii,
protože byl hlavou
snoubenky, kterou měl,
a la cual todos los miembros
de los justos juntaría,
que son cuerpo de la esposa,
a la cual él tomaría
s níž by všechny údy
spravedlivých spojil,
kteří jsou tělem snoubenky,
kterou by držel
en sus brazos tiernamente
y allí su amor la daría;
y que así juntos en uno
al Padre la llevaría,
ve svých pažích něžně
a tam jí svou lásku dal;
a že tak spojené v jedno
k Otci by ji pozvedl,
dónde de el mismo deleite
que Dios goza, gozaría;
que, como el Padre y el Hijo
y el que de ellos procedía,
kde by se toutéž rozkoší
kterou se Otec těší, těšili;
takže, jako Otec a Syn
a ten, který z nich vycházel,
el uno vive en el otro,
así la esposa sería
que, dentro de Dios absorta,
vida de Dios viviría.
jeden žije v druhém,
tak by i snoubenka byla,
že do svého Boha pohroužena,
život Boha by žila.
5. [Prosigue] 5. [Pokračuje]
Con esta buena esperanza
que de arriba les venía,
el tedio de sus trabajos
más leve se les hacía;
S touto velkou nadějí,
která jim shůry přicházela,
odpor k jejich strádáním
se jim lehčím stával;
pero la esperanza larga
y el deseo que crecía
de gozarse con su Esposo
contino les afligía:
avšak dlouhé očekávání
a touha, která rostla,
těšit se se svým Snoubencem,
je ustavičně skličovala:
por lo cual con oraciones,
con suspiros y agonía,
con lágrimas y gemidos
le rogaban noche y día
proto v modlitbách,
vzdycháních a agónii,
slzách a nářcích
prosili ho nocí i dnem,
que ya se determinase
a les dar su compañía.
Unos decían: ¡oh, si fuese
en mi tiempo alegría!
aby se už rozhodl
dát jim svou společnost.
Jedni říkali: ó, kéž by nastala
v mé době radost!
Otros: acaba, Señor;
al que has de enviar, envía.
Otros: ¡oh, si ya rompieses
esos cielos, y vería
Jiní: skonči, Pane;
toho, kterého máš poslat, pošli.
Jiní: ó, kéž bys již roztrhl
ona nebesa, a viděl bych
con mis ojos que bajases,
y mi llanto cesaría!
¡Regad, nubes de lo alto,
que la tierra lo pedía,
na vlastní oči, jak sestupuješ,
a můj pláč by přestal!
Dejte rodu, oblaka shůry,
neboť země si to žádala,
y ábrase ya la tierra
que espinas nos producía,
y produzca aquella flor
con que ella florecería!
a rozněť již zemi,
která nám trny plodila,
a ať vydá onen květ,
kterým by rozkvetla!
Otros decían: ¡oh, dichoso
el que en tal tiempo sería,
que merezca ver a Dios
con los ojos que tenía,
Jiní říkali: ó, šťastný,
kdo by v oné době byl,
aby si zasloužil vidět Boha
očima, které měl,
y tratarle con sus manos,
y andar en su compañía,
y gozar de los misterios
que entonces ordenaría!
a dotýkal se jej svýma rukama,
a pohyboval se v jejich společnosti,
a těšil se z tajemství,
která by tehdy uspořádal!
6. [Prosigue] 6. [Pokračuje]
En aquestos y otros ruegos
gran tiempo pasado había;
pero en los postreros años
el fervor mucho crecía,
S oněmi a jinými prosbami
velmi mnoho času uplynulo;
avšak v posledních letech
horlivost velmi rostla,
cuando el viejo Simeón
en deseo se escendía,
rogando a Dios que quisiese
dejalle ver este día.
když stařec Simeon
v touze se rozněcoval
a prosil Boha, aby mu ráčil
dopřát spatřit tento den.
Y así el Espíritu Santo
al buen viejo respondía
que le daba su palabra
que la muerte no vería
A tak Duch svatý
dobrému starci odpověděl,
že mu dává své slovo,
že smrti neuzří,
hasta que la vida viese
que de arriba descendía,
y que él en sus mismas manos
al mismo Dios tomaría,
dokud by život nespatřil,
který shůry sestoupí,
a že on do svých vlastních rukou
samotného Boha vezme,
y le tendría en sus brazos,
y consigo abrazaría.
a bude jej držet ve své náruči,
a k sobě ho přivine.
7. [Prosigue la Encarnación] 7. [Pokračuje vtělením]
Ya que el tiempo era llegado
en que hacerse convenía
el rescate de la esposa
que en duro yugo servía
Když už čas přišel,
ve kterém se slušelo
zaplatit výkupné za snoubenku,
která pod těžkým jhem otročila
debajo de aquella ley
que Moisés dado le había,
el Padre con amor tierno
de esta manera decía:
onoho dávného zákona,
který jí Mojžíš dal,
Otec s něžnou láskou,
takto promluvil:
– Ya ves, Hijo, que a tu esposa
a tu imagen hecho había,
y en lo que a ti se parece
contigo bien convenía;
– Nuže, vidíš, Synu, že tvou snoubenku
jsem k tvému obrazu učinil,
a v tom, v čem se ti podobá,
se s tebou velmi shoduje;
pero difiere en la carne
que en tu simple ser no había.
En los amores perfectos
esta ley se requería:
avšak liší se tělem,
které v tvém prostém bytí není.
V dokonalých láskách
se tento zákon vyžaduje:
que se haga semejante
el amante a quien quería;
que la mayor semejanza
más deleite contenía;
aby se učinil podobným
milující tomu, koho má rád;
takže větší podobnost
větší rozkoš obsahuje;
el cual, sin duda, en tu esposa
grandemente crecería
si te viere semejante
en la carne que tenía.
která by bezpochyby, v tvé snoubence
velice vzrostla,
kdyby tě viděla podobného
(i) tělem, které má.
– Mou vůlí je (ta) tvoje,
– Syn odpověděl –,
a slávou, kterou mám,
je, že tvá vůle je mou;
– Mou vůlí je (ta) tvoje,
– Syn odpověděl –,
a slávou, kterou mám,
je, že tvá vůle je mou;
y a mí me conviene, Padre,
lo que tu alteza decía
porque por esta manera
tu bondad más se vería;
a mně přijde vhod, Otče,
co tvá vznešenost řekla,
protože tímto způsobem
by se tvá dobrota lépe viděla;
veráse tu gran potencia,
justicia y sabiduría;
irélo a decir al mundo,
y noticia le daría
uvidí se tvá velká moc,
spravedlnost a moudrost;
půjdu ji zvěstovat světu,
a zprávu mu dám
de tu bellezza y dulzura
y de tu soberanía.
Iré a buscar a mi esposa
y sobre mí tomaría
o tvé kráse a sladkosti
a o tvé svrchovanosti.
Půjdu hledat svou snoubenku
a na sebe vezmu
sus fatigas y trabajos
en que tanto padecía;
y porque ella vida tenga,
yo por ella moriría,
její námahy a strádání,
kterými tolik trpěla;
a aby měla život,
zemřel bych pro ni,
y sacándola de el lago
a ti te la volvería.
a když bych ji vytáhl z jezera,
tobě bych ji vrátil.
8. [Prosigue] 8. [Pokračuje]
Entonces llamó a un arcángel,
que San Gabriel se decía,
y enviólo a una doncella
que se llamaba María,
Tehdy zavolal jednoho archanděla,
kterému se svatý Gabriel říkalo,
a poslal ho k jedné panně,
která se jmenovala Maria,
de cuyo consentimiento
el misterio se hacía;
en la cual la Trinidad
de carne al Verbo vestía;
s jejímž souhlasem
se tajemství stalo;
ve kterém Trojice
tělem Slovo oděla;
y aunque tres hacen la obra,
en el uno se hacía;
y quedó el Verbo encarnado
en el vientre de María.
a třebaže tři konají dílo,
v jediném se dělo;
a Slovo se vtělilo
v lůně Mariině.
Y el que tenía sólo Padre,
ya también Madre tenía,
aunque no como cualquiera
que de varón concebía,
A ten, který měl pouze Otce,
již také Matku měl,
třebaže ne jakoukoli,
která by z muže počala,
que de las entrañas de ella
él su carne recebía;
por lo cual Hijo de Dios
y de el hombre se decía.
neboť (jen) z jejího nitra
své tělo přijal;
proto Synem Božím
a (Synem) člověka se nazýval.
9. [Del Nacimiento] 9. [O narození]
Ya que era llegado el tiempo
en que de nacer había,
así como desposado
de su tálamo salía,
Když už přišel čas,
kdy se měl narodit,
tak jako zasnoubený
ze svého lože vstal,
abrazado con su esposa,
que en sus brazos la traía;
al cual la graciosa Madre
en un pesebre ponía,
v objetí se snoubenkou,
kterou ve svých pažích nesl;
jehož půvabná Matka
do jesliček vložila
entre unos animales
que a la sazón allí había.
Los hombres decían cantares,
los ángeles melodía,
mezi zvířata
která tam v té době byla.
Lidé zpívali písně,
andělé melodii,
festejando el desposorio
que entre tales dos había;
pero Dios en el pesebre
allí lloraba y gemía,
v oslavě zásnub,
k nimž mezi těma dvěma došlo;
avšak Bůh v jesličkách
tak plakal a naříkal,
que eran joyas que la esposa
al desposorio traía;
y la Madre estaba en pasmo
de que tal trueque veía;
že to byly šperky, které snoubenka
si na zásnuby vzala;
a Matka byla v úžasu
nad tou výměnou, kterou viděla;
el llanto de el hombre en Dios,
y en el hombre alegría,
lo cual de el uno y de el otro
tan ajeno ser solía.
pláč člověka v Bohu,
a v člověku radost,
což jednomu i druhému
předtím tak cizí bývalo.

překlad P. V. Kohut

Zpět