Paní Juaně de Pedraza v Granadě

(D 19)

Ježíš ať je ve Vaší duši. A díky mu, že mi dal tu milost, abych, jak říkáte, nezapomínal na chudé, a ne jen tak ze stínu, jak říkáte; neboť mě velice rmoutí pomyšlení, že byste tomu, co říkáte, také věřila. Byl bych velice špatný po tolika projevech náklonnosti, i když jsem je tak málo zasluhoval. To by mi tak scházelo, abych na Vás zapomínal: pomyslete, zda může být zapomenuto to, co je v duši tak, jako jste Vy.
Jelikož bloudíte v oněch temnotách a prázdnotách duchovní chudoby, myslíte si, že Vás všichni a všechno nechávají na holičkách; není to však nic divného, neboť se Vám při tom zdá, že Vás nechává na holičkách i [Bůh. Avšak nenechává vás na holičkách nic, ani] nemáte zapotřebí o čemkoli se radit, ani nemáte o čem, ani to nevíte, ani to nenajdete, protože to je bezdůvodná obava. Kdo nechce nic jiného než Boha, nechodí v temnotách, i kdyby sám sebe viděl velice temného a ubohého, a kdo nebloudí v domýšlivostech ani vlastích zalíbeních v Bohu, ani ve tvorech, ani neprosazuje v tom či onom vlastní vůli, nemá oč klopýtat ani o čem se radit. Počínáte si dobře, nedělejte si starosti a radujte se. Kdo jste, abyste měla o sebe starost? Pěkně byste dopadla!
Nikdy jste na tom nebyla líp než teď, poněvadž jste nikdy nebyla tak pokorná ani tak podrobená, ani jste nepovažovala sebe a všechny věci světa za tak málo, ani jste si neuvědomovala, že jste tak špatná a Bůh tak dobrý, ani jste nesloužila Bohu tak čistě a nezištně jako teď, ani nepodléháte nedokonalostem své vůle a zájmu, jak jste možná dříve podléhala.
Co chcete? Jaký život nebo způsob počínání si představujete v tomto životě? Co myslíte, že znamená služba Bohu než nečinit nic zlého, zachovávat jeho přikázání a pečovat o jeho věci, jak jen můžeme? Jestliže je tomu tak, k čemu je zapotřebí jiných vjemů nebo jiných světel či požitků odtud nebo odtamtud, v nichž zpravidla nikdy nechybí klopýtání a nebezpečí pro duši, která se svými náhledy a žádostmi klame, nechává se jimi uchvátit a její [vlastní mohutnosti ji přivádějí k chybování? A] tak velká je milost Boží, že je zatemňuje a ochuzuje naši duši takovým způsobem, aby jimi nemohla chybovat. A když se nechybuje, co jiného se musí podařit, než že jdeme po rovné cestě zákona Božího a církevního a že žijeme jen v temné a opravdové víře, bezpečné naději a plné lásce a očekáváme naše dobra, zatímco zde žijeme jako poutníci, ubožáci, psanci, sirotci, zbavení všeho, bez cesty a bez ničeho, očekávajíce všechno až tam?
Radujte se a spoléhejte na Boha, který vám podal důkazy, že to velmi dobře můžete a dokonce musíte dělat; jinak nebude divu, že jej bude mrzet, uvidí-li, jak velice hloupě si počínáte, když on vás vede, kudy je to pro vás nejvhodnější, a když vás postavil na místo tak bezpečné. Nechtějte nic jiného než tento způsob a upokojte duši, která je dobrá, a přijímejte jako obvykle. Zpověď, jen když by bylo něco jednoznačného. A nemusíte se o ničem radit. Když byste něco měla, napíšete mi to, a napište mi brzo a častěji, protože to budete moci poslat přes paní Annu, kdyby to nebylo možné přes mnišky.
Byl jsem trochu nemocen, už jsem zdráv, ale fra Jan Evangelista stůně. Modlete se za něho k Bohu, i za mne, má dcero v Pánu.

V Segovii 12. října 1589

fra Jan od †

Adresa: Paní Juaně de Pedraza v domě arciděkana v Granadě, naproti Opatské koleji.

Zpět