Závěr

Sv. Jan od Kříže velmi posloužil církvi tím, že mimořádně kompetentně vysvětlil nejdramatičtější kapitolu duchovního dobrodružství věřícího s Bohem. Za života byl velmi ceněn všemi, kteří v duchovním životě hledají Boha a nikoli vlastní uspokojení. Dnes je to podobné.

Přeložila sr. Terezie Eisnerová
S laskavým svolením
krakovské provincie bosých karmelitánů

Zpět

Poznámky pod čarou:

(1) W. Stinissen, Noc je mým světlem, Krakov 1993, s. 40.
(2) Ibid.
(3) Duši, poté, co se rozhodně obrátí ke službě Boží, Bůh obvykle krmí na duchu a laská po způsobu, jak to činí láskyplná matka malému dítěti, jehož zahřívá teplem svých prsů a krmí jej příjemným mlékem a jemným a sladkým pokrmem, a nosí jej ve své náruči a laská. Avšak úměrně tomu, jak roste, přestává jej matka hýčkat, skrývá svou něžnou lásku, přikládá hořkou bylinu na sladkou hruď, spouští je ze své náruče a nechává kráčet po vlastních nohou, aby se, když ztrácí dětské vlastnosti, oddávalo věcem větším a podstatnějším (TN I, 1,2).
(4) Když chce Bůh opravdu obnažit z tohoto starého člověka a obléci je v nového, který je stvořen podle Boha v novosti smyslu, jak říká Apoštol (Kol 3,10), obnažuje mohutnosti a náklonnosti a smysly, jak duchovní tak smyslové, jak vnější tak vnitřní, a ponechává v temnotách rozum, a vůli ve vyprahlosti, a paměť prázdnou, a náklonnosti duše v nejvyšší sklíčenosti, hořkosti a úzkosti, když ji zbavuje smyslu a zalíbení, jež předtím cítila v duchovních věcech (NC II, 3.3).
(5) Viz Luis de la Trinité, Sèche et obscure nuit de contemplations, v EtCarm 22 (1937 / II) 210.
(6) Viz Luis de la Trinité, Nuit de la foi, v EtCarm (1937, iv) 217.
(7) Viz R. Garrigou-Lagrange, Tři období vnitřního života, II, Varšava 1962, s. 52-53.
(8) Například: TN I,9,6; 10,5; 11,2; 12,2; 12,6; 12,7; 13,5.
(9) Viz DP 9.6.; J.M. Duque, El simbolo de la noche en San Juan de la Cruz. Estudio Lexico-Semantico, Salamanca 1982 268.
(10) Viz VK II, 14, 13.; TN II, 5, 3; 8: 2; 16, 11; ŽP 3, 48. Viz F. Urbina, La persona humana en San Juan de la Cruz, Madrid 1956, s. 119.
(11) Viz tamtéž.
(12) Viz Lucien Marie, Expérience de Dieu. Actualité du message de Saint Jean de la Croix, Paříž 1968, s. 255.
(13) Lucien-Marie, Expérience de Dieu, s. 254.
(14) Ze tří důvodů můžeme říci, že se tento přechod duše ke sjednocení s Bohem nazývá nocí. Předně vzhledem k výchozímu bodu, odkud duše vychází, protože má jít bez žádosti zalíbení ve všech věcech světa, které vlastnila, a v jejich popření. Toto popření a postrádání je jako noc pro všechny smysly člověka. Za druhé vzhledem k prostředku nebo cestě, kterou má duše jít k tomuto sjednocení. A to je víra, která je také pro rozum temná jako noc. Za třetí vzhledem k cíli, k němuž kráčí a kterým je Bůh; ten není pro duši v tomto životě ničím více ani méně než temnou nocí (VK I, 2,1).